Čím se řídit při výběru hraček?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekospotřebitel, nakupování

Úvod

Hračka by měla být nejen zábavná či didaktická, ale též bezpečná pro dítě a zároveň šetrná k přírodě. Při výběru hraček je třeba přihlížet k ohrožení dětí vlivem škodlivých látek obsažených v materiálech, ze kterých jsou vyrobeny. Také k zatížení životního prostředí zejména materiálovou a energetickou náročností. A v neposlední řadě i k původu hračky z důvodu etického a sociálního kontextu. Nejběžnějšími materiály, ze kterých se vyrábějí dětské hračky, jsou umělé hmoty, dřevo, kovy, papír a lepenka, textil, porcelán a keramika. Hračky mají pro děti velký význam, pomáhají jim při rozvoji fantazie, slovní zásoby, motoriky, logického myšlení i sociálního cítění Velmi důležité je uvědomit si, že dítě nepotřebuje ani tak mnoho hraček, jako dostatečnou pozornost a pozitivní vztah rodičů, a kontakt s přírodninami a přírodním prostředím.


Doporučujeme

 • Dávat přednost přírodním materiálům a materiálům šetrným k přírodě.
 • Kupovat certifikované výrobky.
 • U dřevěných hraček preferovat výrobky s certifikátem FSC, nelakované či s vhodnou povrchovou úpravou
 • U textilních výrobků vybírat hračky z vlny, bambusu, konopí, biobavlny či certifikátem ověřených textilií.
 • U hraček keramiky a porcelánu upřednostnit výrobky bez glazury (obsahující olovo a kadmium).
 • Při výběru kopové hračky preferovat železo (ne olovo, měď, nikl a jejich slitiny).
 • Nekupovat hračky z plastů měkčených ftaláty.
 • Zkusit objevit kouzlo hraček z papíru (kartonu), lepenky či kukuřičného plastu.
 • Upřednostnit hračky s minimem obalů.
 • Kupovat pouze řádně označené výrobky a v důvěryhodných obchodech.
 • Dát přednost hračkám českých výrobců, vzhledem k lokalizaci bývají i šetrnější k přírodě, navíc podpoříte českou ekonomiku, kvalitu a tradici).
 • Vyprat každou novou textilní hračku, ostatní vyndat z obalu a nechat „vyvětrat“ nebo je omýt.
 • Dodržovat doporučení uvedená na obalu.
 • Sledovat informační systém RAPEX.


Podrobný popis problému

Nabídka hraček se v posledních letech rozšiřuje hlavně dovozem ze zahraničí. Podle odhadu se prodává v ČR 80 až 90% dovážených hraček a herních předmětů, 90% hraček jsou módní novinky. Hračka plní kromě funkce zábavní i důležité poslání společenské a pedagogické. Rozvíjí osobnost dětí, jejich fantazii, technickou zručnost, ovlivňuje jejich citový rozvoj. Nevhodné hračky (např. zbraně, figurky a pomůcky akčních seriálů, děsivé příšerky, apod.) mohou způsobit i určité ohrožení psychiky dítěte. Podobný efekt mohou mít i jinak vhodné hračky, pokud jsou dětem dány ke hře předčasně nebo jim není vysvětleno/ukázáno fungování hračky.

Při samotném výběru přihlížet k tomu, jak jejich užívání ovlivní dítě – přiměřené k věku a vývoji dítěte, jeho zájmům a schopnostem. Též přihlížejte k velikosti hračky (vs. např. malý panelákový byt). Dobré je se poptat na zkušenosti s hračkami pedagogů MŠ, i známých, se kterými navíc můžeme některé hračky vyměnit, půjčit si či „zdědit“ nebo naopak jim darovat. V rámci nakupování, sdílení hraček je dobré mít seznam hraček - předvýběr pro dítě (i s dítětem), a se příbuznými či známými si domluvit pravidla. I tak je potřeba do hračkářství (s dětmi) chodit obrněni trpělivostí i láskou.


Označování hraček

Existuje množství značení nabádajících k výběru právě té či oné hračky. Většinou jsou však založeny na reklamě. K důvěryhodným značením vzhledem k bezpečnosti řadíme níže uvedené tři (s CE čtyři) značky. Ani jedna z nich ale primárně nevyjadřuje šetrnost k přírodě (na rozdíl od FSC, a některých značek na textilních hračkách. Ty však zase nejsou certifikovány na bezpečnost).


Značky shody

CE+CCZ.gif

Značka shody jasně deklaruje, že produkt je vyroben v souladu s technickými požadavky obsaženými v nařízení vlády nebo s platným technickými normami nebo normami EU. CCZ se používalo původně v době, kdy jsme ještě nebyli členy EU, CE používají členské státy EU. Pro označení CE je primární bezpečnost výrobku a ochrana zdraví a životního prostředí v obecné rovině. Na obalu můžeme a na štítcích hraček se můžeme setkat s následujícími symboly: Značka CCZ od vstupu do EU už neplatí, že se na hračky vydává prohlášení o shodě CCZ. Tato značka by se na hračkách už neměla vyskytnout, protože říká totéž, co CE.


Značka shody EU, která deklaruje, že u výrobku bylo provedeno posouzení shody jeho vlastností s požadavky evropských směrnic, které se na něj vztahují. Výrobek by měl být tedy bezpečný. Pozor však - čínští dovozci ale záměrně vymysleli svou vlastní značku China export, která má stejná písmena, jen umístěná blíže u sebe. Takové výrobky pak samozřejmě neprošly posouzením shody s českými normami!


Kritéria nezávadnosti podle věku

0-3 let.png

Podle normy ČSN EN 71 jsou pro různé věkové skupiny dětí jsou stanovena různá kritéria. Nejpřísnější limity jsou stanoveny pro nejmladší děti (do 3 let věku) – mezní hodnoty sledovaných látek jsou několikanásobně nižší (přísnější) než pro děti starší. Varování týkající se věku musí být dobře čitelné - uvedené na hračce nebo jejím obalu. Popis možného nebezpečí může být uveden v návodu k použití nebo na přiloženém letáku - povinné označení varováním (např. "Nevhodné pro děti do 36 měsíců / do 3 let") společně se stručným popisem možného nebezpečí (např. "Obsahuje malé části"). Varování týkající se věku dítěte může být nahrazeno grafickým symbolem, který musí být umístěno na hračce nebo jejím obalu.

U malých dětí se v určitém věku (stanoven do 3 let) a u určitých výrobků (kousátka, chrastítka) předpokládá cucání, olizování hraček. Snadněji tak může dojít k migraci toxických prvků. Sledované proto jsou zejména antimon, arsen, baryum, kadmium, chrom, olovo, rtuť a selen (od roku 2013 je sledovaný seznam chemických látek rozšířen).


Bezpečná a kvalitní hračka

Bezpečná hračka.jpg

Značka je zárukou zvýšené úrovně bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti a kvality hračky. Značku výrobkům propůjčuje na dobu 3 let garant certifikace - Technický a zkušební ústav stavební Praha, sp. - odštěpný závod Zkušební ústav lehkého průmyslu. Značka je též součástí programu Česká kvalita. Aby získaly tento certifikát, hračky jsou v nezávislé laboratoři přezkoumány (jak jejich bezpečnost, tak jejich zdravotní nezávadnost). Pokud tedy vidíme hračku označenou tímto logem, můžeme si být zcela jistí, že neobsahuje žádné zdravotní riziko.


Bezpečné hračky

Bezpečné hračky.jpg

Logo označuje, že kupovaný výrobek je vysoce bezpečný a zdravotně nezávadný, což garantuje certifikát ITC a také jeho trvalý dohled nad stálou kvalitou a bezpečností výrobku po celou dobu platnosti licence na užívání značky. Jsou ověřovány další požadavky pro potvrzení vyšší úrovně bezpečnosti. Garantem je Institut pro testování a certifikaci, a.s Zlín. Značka je též součástí programu Česká kvalita.


Hračky dle materiálu a složení

Dřevěné hračky

Dřevěné hračky s logem FCS jsou odpovědným řešením při výběru hraček z hlediska environmentálního.

Hračkdy s certifikátem FSC - Forest Stewardship Council jsou vždy dobrou volbou.

Pozor však na potencionální rizika dřeva – zejména povrchovou úpravu a neošetřené dřevo či naopak dřevo natřené nejrůznějšími laky, barvami atp.


Hračky z certifikovaného textilu/biotextilu

Mezi alternativy patří např. biobavlna (produkt ekologického zemědělství či další certifikované textilie zohledňující dopad výroby a kvalitu výrobků např. Öko­‑Tex Standard 100. Chceme-li při výběru textilu zohlednit požadavky na původ, výrobu i kvalitu, potom je nutno sledovat více certifikátů. V ČR se můžeme setkat s certifikáty od holandské organizace Fair Wear Foundation (obdoba fair trade) či britské Soil Association.

Pro výběr jsou vhodné též materiály jako konopí, bambus či vlna. Pravidlem je též kupovat textilie v ověřených obchodech, a každou textilie před používáním vyprat.


Hračky z plastů

Upřednostněte „tvrdý“ plast, který není snadno rozbitelný, značky kvalitních výrobců. Úplně se vyhněte hračkám z PVC a plastu měkčeného ftaláty link na Čeho se při výběru hraček vyvarovat. Dvojnásob zde platí - nekupujte plastové hračky na tržištích a za podezřele nízké ceny. Alternativou může být kukuřičný plast (tzv. bioplast)


Informace o výrobku

Informace o konkrétním výrobku se můžeme pokusit zjistit také ve Zkušebním ústavu lehkého průmyslu v Českých Budějovicích nebo u dalších notifikovaných osob (viz seznam na konci kapitoly). Hledat informace o bezpečnosti je též vhodné u garanta certifikace Bezpečná hračka - Institutu pro testování a certifikaci, a.s. Zlín.


Kontrolní orgány

Pokud byl výrobek v zemích evropské unie zachycena jako nebezpečný, objeví se v [http:// www.coi.cz/cs/spotrebitel/rizikove-vyrobky-rapex/hracky.html systému RAPEX] - evropské databázi nebezpečných výrobků.


Související odkazy


Legislativa

Hračky mohou být uvedeny na trh pouze tehdy, jestliže neohrožují bezpečnost nebo zdraví uživatelů nebo třetích osob při používání určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným s ohledem na obvyklé chování dětí. Hračky, psací a kreslící potřeby, modelovací hmoty pro děti podléhají zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, který stanoví mimo jiné práva a povinnosti dovozců, výrobců a distributorů hraček. Na hračky myslí i zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Na tyto zákony navazují další prováděcí předpisy, které upřesňují kritéria pro hodnocení hraček. Směrnice o bezpečnosti hraček 2009/48/ES zpřísnila některé požadavky na hračky. Nejzásadnější z nich jsou 1. samotná definice těchto výrobků – „..(hračky jsou) „ … navržené nebo určené, výlučně či nevýlučně, ke hraní dětem mladším 14 let ...“; 2. upozornění na „ …rozpor se zamýšleným použitím hračky, jež je dané její funkcí, rozměrem a vlastnostmi“ (např. kousátka či chrastítka není již možné označit upozorněním nevhodné pro děti do 3 let). Dává povinnost identifikace, distributor ověřuje značku shody (CE - viz níže). Textilní hračky musí splňovat hygienické hledisko (praní, čištění), akustické hračky nesmí ohrozit sluch, definuje povinnosti hraček v potravinách či kosmetice atd.


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Věra Soukupová, Ph.D., 2014
Kontakt soukupova@rosacb.cz
Webové stránky ekoporadny Ekoporadna Rosa České Budějovice