Co říkají zákony k pálení odpadu?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ovzduší, hluk, světelné znečištění

Úvod

V otevřených ohništích lze podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, §16, odst.(4), spalovat pouze suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Podle §16, odst.(5) může spalování rostlinných materiálů v otevřených ohništích obec vyhláškou upravit. Zakázat spalování rostlinných materiálů může obec tehdy, zajistí-li jiný způsob jejich odstranění a to podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Podle §16, odst.(6) lze odpady spalovat pouze v zařízeních, které k tomu mají povolení podle §11. Podle §17 zákona o ochraně ovzduší lze ve stacionárních zdrojích (kamna, kotle...) spalovat pouze předepsaná paliva. Podle zákona o odpadech, lze odpady spalovat pouze za splnění podmínek daných v zákoně o ochraně ovzduší a zákoně o hospodaření s energií.


Doporučujeme

  • V otevřeném ohništi spalovat přednostně suchý materiál rostlinného původu. Spalovat jiný materiál zákon zakazuje. Trávu a listí je lépe zkompostovat. Omezit spalování rostlinných zbytků může obec vyhláškou.
  • V kotli spalovat jen výrobcem předepsaná paliva. Pro zátop je možné použít papír, například obaly od vajíček, které se už v zásadě nehodí k recyklaci. Jinak je ale pro životní prostředí (a tím i pro nás) lepší papír recyklovat.
  • Ne vždy je obtěžování kouřem způsobeno pálením odpadů. Důležité je také kotel správně provozovat, pravidelně čistit atd. Bližší informace na toto téma naleznete na webu Arniky
  • Za nejlepší způsob, jak předcházet spalování odpadu, považujeme osvětu. Za nejrychlejší cestu k nápravě pak osobní domluvu, když ne Vaši, tak někoho, koho si lidé ve Vaší lokalitě váží a dají na jeho slovo.


Podrobný popis problému

V otevřených ohništích lze podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, §16, odst.(4), spalovat pouze suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Podle §16, odst.(5) může spalování rostlinných materiálů v otevřených ohništích obec vyhláškou upravit. Zakázat spalování rostlinných materiálů může obec tehdy, zajistí-li jiný způsob jejich odstranění a to podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.. V obecně závazné vyhlášce obec také stanovuje, kdo plnění vyhlášky kontroluje (pracovníci úřadu, místní policie) - příkladem je platná vyhláška města Šumperk.


Kontrolu domácích topenišť (fyzických osob) provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností (§22 zákona o ochraně ovzduší). Na tento úřad je možné dát podnět, pokud si myslíte, že je porušován zákon.Přestupky specifikuje §23 téhož zákona. Fyzická osoba se dopustí přestupku, pokud:

a) v rozporu s § 16 odst. 4 spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami,

b) jako provozovatel stacionárního zdroje neuvede do provozu nebo neprovozuje stacionární zdroj a činnosti nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými tímto zákonem, jeho prováděcími právními předpisy a výrobcem podle § 17 odst. 1 písm. a)

c) jako provozovatel stacionárního zdroje nedodržuje přípustnou tmavost kouře podle § 17 odst. 1 písm. b). Způsob hodnocení tmavosti kouře specifikuje Vyhláška 415/2012 Sb., §10 a §11.

d) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. c) spaluje ve stacionárním zdroji paliva neurčená výrobcem stacionárního zdroje,

e) jako provozovatel stacionárního zdroje nepředloží příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace podle § 17 odst. 1 písm. d)

f) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 5 spaluje ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly nebo proplástky

g) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. g) provozuje stacionární zdroj nesplňující požadavky podle přílohy č. 11 k zákonu č. 201/2012 Sb.,

h) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. h) neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly.

Za přestupek podle bodů a),b), c), d), f), g) hrozí pokuta až 50.000,- Kč, za přestupek dle bodů e), h) pokuta ža 20.000,- Kč.

Další možnosti:

Kromě podnětu lze doporučit obrátit se na místní autoritu, aby viníku domluvila. Praxe ukazuje, že i takovýto krok může vést k dobrému výsledku. A jak již je napsáno výše, osvěta je nejúčinnější nástroj, který můžeme použít.

Jinou možností je samotný přístup obce a jejich zastupitelů. Pokud je obec vlastníkem lesa, může jako podporu svých obyvatel za výhodnějších podmínek zajistit určité množství dřeva pro vytápění v obci.

Další možné řešení představuje případ, kdy lze viníku zabránit k přístupu k nevhodnému palivu. Pokud by například ze svého zaměstnání vozil domů odpady a ty pak spaloval, lze se domluvit s jeho zaměstnavatelem, že je to nelegální. Jeden takový případ jsme tímto způsobem v ekoporadně vyřešili.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení

  • Stránky Ekolistu, věnované problematice obtěžování kouřem z domácích topenišť


Autor a rok revize Ing. Milan Havel, 2014
Kontakt milan.havel@arnika.org
Webové stránky ekoporadny Sdružení Arnika