Co dělat, pokud jsme obtěžováni světlem?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Verze z 17. 12. 2014, 08:09; Renata.plackova (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

<< Právo, účast veřejnosti


Co dělat, pokud jsme obtěžováni světlem?

Právní úprava obsahuje jen málo nástrojů, jak se bránit obtěžování světlem. Primárně je třeba účastnit se řízení, v nichž se stavby obtěžující světlem povolují. Na parametry nově povolovaných staveb by měl dohlížet sám úřad i bez námitek účastníků řízení, každá stavba musí podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. splňovat požadavky na bezpečnost a zdravé životní prostředí. Je vak lepší stavební úřad na riziko obtěžování světlem upozornit jako účastník. Kromě účasti v řízení je možné také podat tzv. sousedskou žalobu k soudu a domáhat se toho, aby rušitel obtěžování omezil.


Doporučujeme

  • Pokud se stavba obtěžující světlem ve vašem okolí teprve plánuje, zúčastněte se povolovacího řízení a podejte námitky.
  • Pokud již stavba stojí, vyžádejte si od stavebního úřadu vydaná povolení a ověřte, že jsou dodržovány jejich podmínky.
  • Podejte sousedskou žalobu.


Podrobný popis problému

Většinu objektů obtěžujících světlem by mělo být možné označit za stavbu (stavbou jsou ve smyslu stavebního zákona i některé movité objekty), byť u některých menších staveb může být stanovena výjimka, kdy stavba nebude vyžadovat územní rozhodnutí nebo stavební povolení. Seznam výjimek lze nalézt v § 79 odst. 2 a § 103 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

Stavební úřad by měl při povolování staveb v územním a stavebním řízení dbát sám od sebe na dodržení technických požadavků na stavby. Ty jsou uvedené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. Každá stavba musí být podle této vyhlášky navržena a provedena tak, aby neohrožovala mimo jiné:

  • život a zdraví osob nebo zvířat,
  • bezpečnost,
  • zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb,
  • životní prostředí nad stanovené limity.

Je však vhodné se řízení účastnit a na případné nedostatky stavební úřad upozornit. Účastnit se územního řízení mohou zejména dotčení vlastníci (zpravidla sousedé) a spolky.

I pokud již stavba stojí, je možné, že byla povolena v územním a/nebo stavebním řízení. V rozhodnutí přitom mohly být stanoveny podmínky pro její provoz. Toto rozhodnutí si můžete vyžádat od stavebního úřadu na základě žádosti o informace (dle zákona č. 106/1999 Sb.) a prověřit, zda jsou podmínky plněny. V případě, že zjistíte nedodržení podmínek, můžete podat podnět stavebnímu úřadu, který povolení vydal, aby nedodržení podmínek prošetřil. Stavební úřad může stavebníkovi uložit pokutu nebo mu přikázat zjednání nápravy.

Pokud stavba nevyžadovala žádné povolení stavebního úřadu anebo jsou tato dodržována, můžete zkusit podat tzv. sousedskou žalobu podle ustanovení § 1013 Občanského zákoníku. Toto ustanovení zakazuje vlastníkům obtěžovat v nepřiměřené míře okolní vlastníky. Soud může nařídit zastavení obtěžování. Soudní řízení však může být trvat i několik let.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení

Autor a rok revize Eva Pavlorková, 2014
Kontakt eva.pavlorkova@frankbold.org
Webové stránky ekoporadny Frank Bold