Co je azbest?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Chemické a nebezpečné látky v domácnostech a v prostředí

Úvod

Azbest je název pro skupinu šesti vláknitých křemičitanů (amosit, chryzotil, krokydolit, tremolit, actinolit, antofylit), které se přirozeně vyskytují v životním prostředí. V minulosti se, vzhledem ke svým výborným technickým vlastnostem (nehořlavost, špatná tepelná a elektrická vodivost, mimořádná pevnost v tahu a relativní odolnost vůči některým chemickým vlivům) používal při výrobě mnoha výrobků - izolační a těsnící materiály, brzdová obložení, trubky, střešní tašky atd. Dnes je jeho použití, vzhledem k jeho dopadu na zdraví zakázáno (výjimkou jsou membrány pro elektrolýzu).


Doporučujeme

 • V rámci možností zabránit poškozování předmětů obsahujících azbest.
 • Neprovádět renovace předmětů obsahujících azbest (obrušování, vrtání, broušení, kartáčování apod.).
 • Před zahájením rekonstrukce prověřit, zda stavba neobsahuje azbestové materiály
 • Dodržovat technické a technologické postupy při práci s azbestem - práce za vlhka, místní odsávání, pravidelné čištění podlah, stěn a povrchů, používat ochranné pomůcky - ochranné oděvy, respirátory, filtry a masky.
 • Během manipulace s azbestem zajistit, aby nedocházelo k uvolňování a šíření azbestových vláken (materiál zabalit nebo alespoň vlhčit).
 • Odpad s obsahem azbestu nesměšovat s dalším materiálem.
 • S materiály, které obsahují azbest, nakládat jako s nebezpečným odpadem, odevzdat je jen osobě (firmě), která má k tomu oprávnění (v malém množství lze odpad s azbestem odnést do sběrného dvora, větší množství je nutno dopravit na skládku, která je oprávněna ho přijmout (dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. musí být firma oprávněna nakládat s odpadem katalogového čísla 17 06 01, 17 06 03, 17 06 05) .


Podrobný popis problému

Zdravotní riziko azbestu

Azbest je podle IARC (Mezinárodní organizace pro výzkum rakoviny) prokázaný lidský karcinogen (IARC ho řadí mezi prokázané karcinogeny). Může způsobit vznik mezoteliomu (zhoubný nádor pohrudnice a pobřišnice) a karcinom plic. Nelze určit žádnou bezpečnou úroveň expozice (nejvyšší přípustnou koncentraci). Karcinom plic navíc zřetelně souvisí nejen s vdechnutými azbestovými vlákny, ale také s ionizujícím zářením a kouřením. Při stejné expozici azbestových vláken jsou kuřáci ohroženi karcinomem plic více než nekuřáci (souvisí to s obranyschopností organismu – viz níže). V pracovním prostředí, zatíženém zvýšenou emisi azbestových vláken, může navíc docházet k vývinu azbestózy, tj. pomalu se vyvíjející fibrózy plic, při které se funkční plicní epitel mění na fibrózní (funkční plicní buňky se mění na nefunkční pojivovou tkáň). I přes probíhající diskusi o zdravotních účincích různých typů azbestových vláken jsou všechny formy azbestu klasifikovány jako látky způsobující rakovinu s prodlouženou latentní dobou mezi 10 a 40 lety, které mohou uběhnout mezi vystavením a propuknutím nemoci.

Náš organismus se může i vdechnutým vláknům úspěšně bránit. Čistících a odstraňovacích mechanismů je několik. Kromě řasinek v horních cestách dýchacích, které zabraňují průniku vláken, je to např. mukociliární čistění (vylučováním hlenu jsou vlákna vynášena směrem vzhůru) nebo rozpouštění některých vláken v plicních tekutinách. Účinnost obranných mechanismů může být oslabována, např. kouřením.

Využití azbestu

K nejrozšířenějším formám využití azbestových materiálů patří azbestocementy. Pokud nejsou poškozeny, jsou v nich azbestová vlákna pevně fixována v cementové nebo betonové matrici a nepředstavují pro vnitřní prostředí významný zdroj azbestových vláken. To však neplatí při jejich poškození či manipulaci (broušení, řezání, permanentní otěr apod.). Azbestu se využívalo i k výrobě izolačních materiálů, speciálních omítek, střešní krytiny (eternit) a jako součást klimatizačních zařízení. Dnes je jeho použití, vzhledem k jeho dopadu na zdraví, až na jednu výjimku zakázáno. V současnosti se s azbestem můžete nejčastěji setkat během rekonstrukce různých starých staveb. Zde také představuje největší problém. Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo téma stavebních a demoličních odpadů [návod], kapitola 2.4 se věnuje i odpadům z azbestu. V praxi však není postup nastíněný tímto návodem vymahatelný.

Kde můžeme doma azbest najít?

Přehled výrobků s azbestem, které se využívali ve stavebnictví, naleznete v Metodickém návodu Ministerstva životního prostředí ČR z roku 2008. Jedná se o:

 • azbestocementové desky a roury (obklady stěn v interiérech i exteriérech, vodovodní odpady, vzduchotechnické trubky ve větracích šachtách)
 • izolační materiály (stříkaná izolace na ocelových konstrukčních prvcích, elektrická izolace v domácích spotřebičích, izolační šňůry a ucpávky v elektrických akumulačních kamnech)
 • azbestové textilní a plstěné produkty (žáruvzdorné oblečení, zvuková izolace)
 • střešní krytina (např. eternit)

A kde jej najdeme venku?

 • zvětrávání skalních útvarů obsahujících azbestové minerály
 • těžba azbestových minerálů, jejich zpracování
 • opravy a renovace výrobků z azbestu (broušení, řezání, výměna střešních krytin …)
 • místa likvidace azbestových materiálů
 • doprava (azbest byl součástí brzdového obložení)


Související odkazy

Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Ing. Milan Havel, 2014
Kontakt milan.havel@arnika.org
Webové stránky ekoporadny Sdružení Arnika