Co je smog a jak se chovat při smogové situaci?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ovzduší, hluk, světelné znečištění

Úvod

Slovem smog, které vzniklo spojením dvou anglických slov smoke (kouř) a fog (mlha), označujeme silně znečištěné ovzduší. Letní smog (někdy se označuje jako fotochemický, losangelský nebo oxidační) se tvoří z oxidů dusíku (NOx) a uhlovodíků (CxHy), jejichž zdrojem jsou především výfukové plyny z autodopravy. Tyto látky reagují za silného slunečního záření v létě a vzniká ozon (tzv. přízemní ozon), aldehydy, peroxyacylnitráty. Maxima dosahuje v poledne a odpoledních hodinách. Zimní smog (někdy se označuje jako londýnský nebo redukční) vzniká převážně na podzim a v zimě v průmyslových aglomeracích z klasických škodlivin (NOx, SO2 , CO, prach atd.) a zesilují ho teplotní inverze. Maxima dosahuje brzy ráno.


Doporučujeme

  • Při smogové situaci omezit pobyt venku, zvláště v době od 6.00 do 10.00 hod a od 16.00 do 20.00 hodin.
  • Omezit větší fyzickou aktivitu venku (sport, práce) především v dobách maxima.
  • Omezit větrání místností (větrat krátce a intenzivně).
  • Omezit vlastní produkci škodlivin v interiéru (kouření, práce s těkavými látkami jako jsou barvy, laky, rozpouštědla, lepidla apod.).
  • Zvýšit a posílit obranyschopnost - imunitu vlastního organismu: racionální výživou, zvýšeným přívodem vitamínů C, E, A, zvýšením denní dávky tekutin, dostatkem spánku, minimem stresů, vhodnou kompenzací psychické a fyzické zátěže, vyloučením toxikománií (kouření, alkoholu a jiných drog), otužováním.
  • Včasně a účinně léčit první příznaky onemocnění dýchacího ústrojí.
  • Omezit vlastní produkci škodlivin v exteriéru (nerozdělávat ohně, nespalovat odpadky a nekvalitní uhlí a dříví v domácích topeništích, nezvyšovat prašnost vzduchu, nepoužívat osobní automobilovou dopravu).
  • Šetřit energií.
  • Informovat se o smogové situaci (u Českého hydrometeorologického ústavu).


Podrobný popis problému

Slovem smog, které vzniklo spojením dvou anglických slov smoke (kouř) a fog (mlha), označujeme silně znečištěné ovzduší. Letní smog (někdy se označuje jako fotochemický, losangelský nebo oxidační) se tvoří z oxidů dusíku (NOx) a uhlovodíků (CxHy), jejichž zdrojem jsou především výfukové plyny z autodopravy. Tyto látky reagují za silného slunečního záření v létě a vzniká ozon (tzv. přízemní ozon), aldehydy, peroxyacylnitráty. Maxima dosahuje v poledne a odpoledních hodinách. Zimní smog (někdy se označuje jako londýnský nebo redukční) vzniká převážně na podzim a v zimě v průmyslových aglomeracích z klasických škodlivin (NOx, SO2 ., CO, prach atd.) a zesilují ho teplotní inverze. Maxima dosahuje brzy ráno.

Co je to inverze?

Za normálních podmínek teplota vzduchu s výškou klesá (cca 0,5 °C na každých 100 m výšky). Opačný stav, kdy teplota vzduchu s výškou stoupá označujeme jako inverzi. Inverze vzniká nejčastěji v zimě, kdy Slunce přes den nestačí ohřát zemský povrch, od kterého by se následně ohřál vzduch při zemi. Studený vzduch, který je těžší než teplý nad ním, nemá důvod proč by stoupal, kouř a spaliny se nemohou rozptýlit do vyšších vrstev atmosféry.

Negativní vlivy smogu na zdraví.

Smog může způsobit záněty dýchacích cest, větší počet astmatických záchvatů a respiračních potíží, dráždění očí až záněty spojivek, větší počet úmrtí, při častém opakování snížení délky života (o 5-6 let), snížení viditelnosti a dohlednosti – větší počet autohavárií, plošné poškození dřevin (u nás více než 70 %), ztráty na výnosech zemědělských plodin.

Smogem jsou ohroženy především malé děti (hlavně do 3 let), které mají jinou anatomii dýchacích cest, větší aktivitu a tím i vyšší spotřebu vzduchu. Některé škodliviny se drží při zemi (CO) a dítě má velkou šanci je vdechnout, případně vdechnout jejich větší koncentraci. Dětský organismus nedokáže odbourat některé škodlivé látky z těla; starší lidé (hlavně po 65 letech), kteří mají sníženou schopnost odbourávat škodliviny; těhotné ženy; alergici, astmatici; cukrovkáři, kardiaci, revmatici, alkoholici, toxikomani; lidé se sníženou imunitou.

Jakým způsobem je o smogové situaci informována veřejnost?

O smogové situaci informuje obyvatele Ministerstvo životního prostředí ČR a příslušný krajský úřad. Informaci o vyhlášení smogové situace naleznete také na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

Při vzniku smogové situace poskytuje ministerstvo veřejnosti informace o zjištěném překročení prahových hodnot, oblasti výskytu smogové situace, druhu překročené prahové hodnoty, začátku a době trvání daného překročení, nejvyšší hodinové a denní koncentraci a v případě troposférického ozonu navíc i o nejvyšším osmihodinovém průměru, předpovědi pro následující období, zejména očekávané změny úrovně znečištění a důvody těchto změn, ohrožených skupinách obyvatelstva, jako jsou děti, starší lidé nebo nemocní, možných účincích na zdraví, doporučených preventivních opatřeních, která mají dotyční obyvatelé učinit, a odkaz na zdroje dalších podrobných informací.

Při vzniku smogové situace poskytují krajské úřady veřejnosti informace o skutečnostech uvedených v odstavci výše, a to na základě podkladů poskytnutých ministerstvem nebo jím zřízenou právnickou osobou, a dále informaci o regulačních opatřeních u zdrojů a doporučených opatřeních v oblasti dopravy.

Podle úrovně znečištění v nepříznivých smogových dnech vyhlašují kraje dva druhy signálu - upozornění a regulace. Jedná se jednak o informaci pro veřejnost, jednak na tuto informaci musí reagovat provozy, které mají tuto situaci zapracovanou do provozních řádů:

a/ informativní prahová hodnota se považuje za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 se překročila:

- u oxidu siřičitého koncentrace 250 μg.m-3 ve třech po sobě jdoucích hodinách\\ - u oxidů dusičitého koncentrace 200 μg.m-3 ve třech po sobě jdoucích hodinách\\ - u prachu (PM10) koncentrace 100 μg.m-3 ve dvou po sobě jdoucích dnech a zároveň je za posledních 6 hodin patrný rostoucí trend hodinových koncentrací alespoň na polovině měřících míst\\ - u troposférického ozonu hodnotu 180 μg.m-3\\

b/ regulační prahová hodnota se považuje za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 se překročila:

- u oxidu siřičitého koncentrace 500 μg.m-3 ve třech po sobě jdoucích hodinách\\ - u oxidů dusičitého koncentrace 400 μg.m-3 ve třech po sobě jdoucích hodinách\\ - u prachu (PM10) koncentrace 150 μg.m-3 ve dvou po sobě jdoucích dnech a zároveň je za posledních 6 hodin patrný rostoucí trend hodinových koncentrací alespoň na polovině měřících míst\\ - u troposférického ozonu hodnotu 240 μg.m-3\\


Související odkazy


Legislativa


Další čtení

  • Kašák V.: Jak přežít smog?, MAXDORF, Praha, 1994


Autor a rok revize Ing. Milan Havel, 2014
Kontakt milan.havel@arnika.org
Webové stránky ekoporadny Sdružení Arnika