Co je to biouhel?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Odpady

Úvod

Biouhel vzniká v principu stejně jako dřevěné uhlí – zuhelnatěním (karbonizací) biomasy bez přístupu vzduchu a za vyšší teploty. Na jeho výrobu lze použít prakticky jakoukoliv organickou surovinu včetně bioodpadů. Uhel zapravený do půdy zvyšuje úrodnost půdy (pozvolna vypouští živiny), zlepšuje půdní strukturu, zadržuje vodu a dlouhodobě fixuje uhlík.


Doporučujeme

  • Důsledně třiďte bioodpad. Jen dobře vytříděnou surovinu je možné dále využít.
  • Zvažte využití biouhlu na zahradě nebo na poli.


Podrobný popis problému

Co je to?

Biouhel vzniká tepelnou přeměnou organické hmoty bez přístupu kyslíku nebo s jeho jen velmi malým množstvím. Jde o stejný princip jako při výrobě dřevěného uhlí, kdy se podobným způsobem přeměňuje dřevo. Protože jde o tepelnou přeměnu bez kyslíku, nevznikne popel (jako při spálení), ale černá velmi porézní hmota, úlomky nebo prach (v závislosti na charakteru vstupujícího materiálu).

Přeměna může probíhat za teploty 300 – 600 °C, kdy vzniká největší podíl uhlu a menší část tekuté složky (voda + organické látky) a plynů. Plyn může sloužit jako palivo (dřevoplyn), tekutá složka („bioropa“) jako surovina pro chemickou výrobu nebo rovněž palivo.

Při přeměně za vyšší teploty (tzv. pyrolýze) je výsledným produktem menší podíl uhlu, ale vzniká více plynů a bioropy. Tato technologie může být rychlejší a efektivnější (uhelnatění proběhne v řádu sekund) a výstupem jsou zejména spalitelné složky.

Jako vstupní surovina může sloužit prakticky jakákoliv organická látka – dřevo, textil, štěpka, kaly z čistíren odpadních vod, kejda, hnůj, sláma, digestát z bioplynové stanice, posklizňové zbytky atd. Pokud ale má uhel sloužit jako prostředek pro zlepšení půdy, je nutné, aby vstupní suroviny neobsahovaly toxické látky, těžké kovy atd.

K čemu je dobrý

Odpady

Prakticky všechny biologicky rozložitelné odpady je možné přeměnit na biouhel (vlastnosti se samozřejmě liší podle výchozí suroviny). Ten je díky vysoké teplotě při zpracování hygienicky nezávadný, stabilní a má široké použití.


Zemědělství

Biouhel může zásadně zlepšit vlastnosti půdy. Obsahuje značné množství minerálů, které uvolňuje postupně a dodává tak živiny. Díky porézní struktuře dobře zachycuje vodu a poskytuje vhodné prostředí pro mikroorganismy včetně symbiotických, podporujících růst rostlin. Na rozdíl od kompostu a jiných organických látek je stabilní a vydrží v půdě pravděpodobně i tisíce let. Pro zemědělské využití je ideální jeho aplikace společně s kompostem nebo jiným organickým hnojivem – biouhel zachytí uvolňované živiny a zabrání jejich rychlému vyplavení vodou.


Klima

Výroba biouhlu je technologie, která může poměrně snadno zajistit stažení části uhlíku z koloběhu a to bez náročných technologií (jako jsou podzemní úložiště) a na dlouhou dobu (v závislosti na zacházení s půdou, ve které je uložen, zde může setrvávat řádově i tisíce let). Zároveň jde o poměrně jednoduchý a zvládnutý postup. Uhlík zachycený ve stromech nebo jiné rostoucí biomase je fixovaný pouze dočasně – po dobu života stromu nebo do spálení či rozložení rostliny. Biouhel v zemi má výrazně delší životnost a může zlepšit uhlíkovou bilanci v delším časovém horizontu.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2017
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden