Co je to odstupňovaná ochrana přírody a krajiny?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ochrana přírody, krajina, zeleň

Úvod

Nejvyšší stupeň ochrany z maloplošných chráněných území mají národní přírodní rezervace.Ve velkoplošných chráněných územích je ochrana přírody odstupňována s ohledem na dochované přírodní hodnoty. První zóna má vždy nejvyšší stupeň ochrany. Chráněná území mají tzv. ochranné pásmo mimo vlastní území v různé šíři, kde jsou omezeny či zakázány vybrané činnosti.'''''


Doporučujeme

  • Seznamte se s podmínkami vstupu a omezeními vyplývajícími z ochrany území a dodržujte je.
  • Chráněná území nemají sloužit jen ke konzervaci přírody – stojí za to je navštívit a zjistit, co je zde k vidění.


Podrobný popis problému

Stupeň územní ochrany se liší podle zachovalosti a přírodovědné hodnoty území. Všechna chráněná území mají zvláštní status činnost v nich je nějakým způsobem omezena nebo podléhá schvalování příslušných orgánů. Cílem je zajistit smysluplné využití území (turistické, hospodářské, vědecké) a zároveň jej nepoškozovat. Nejvyšší stupeň ochrany mají národní přírodní rezervace a první zóny národních parků a chráněných krajinných oblastí. Zde je zakázána většina činností a vstup umožněn pouze po značených turistických cestách.

Více o ochraně a vyhlašování maloplošných chráněných území najdete v otázce Co jsou to zvláště chráněná území?


Národní parky a chráněné krajinné oblasti

Národní parky mají 3 zóny, chráněné krajinné oblasti tři až čtyři (může být nahrazeno vyhlašováním maloplošných chráněných území v ploše velkoplošného):

1. zóna - nejcennější území, přirozené nebo málo poškozené ekosystémy, obzvláště cenná území Ochrana: Velmi extenzivní využití, omezený vstup, omezení cest

2. zóna - místně významné ekosystémy a přírodní hodnoty, může být s vlivem člověka (např. venkovská zástavba), harmonická krajina Ochrana: Hospodářsky citlivě využívané lesy a jiné plochy, redukce cest

3. zóna - pozměněné a využívané ekosystémy Ochrana: Využití území podle principů trvalé udržitelnosti

4. zóna - zcela přeměněné plochy, zástavba, silnice Ochrana: Využití území podle principů trvalé udržitelnosti, ochrana krajinného rázu


Ochranná pásma zvláště chráněných území

Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území, s výjimkou chráněné krajinné oblasti, před rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Ochranné pásmo vyhlašuje orgán, který zvláště chráněné území vyhlásil, a to stejným způsobem. Pokud se ochranné pásmo národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace nebo přírodní památky nevyhlásí, je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území. Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků a změnám kultury pozemku v ochranném pásmu je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody


Evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Tyto dva typy chráněných území přineslo zavedení evropské soustavy Natura 2000. Chrání zvláštní stanoviště (biotopy) unikátní pro danou geografickou oblast(EVL) a také oblasti s výskytem významných druhů ptáků nebo důležitých pro jejich migraci, zimování nebo hnízdění (PO). Z velké části se kryjí s národními chráněnými územími. V Evropsky významných lokalitách je zakázána jakákoliv činnost vedoucí k jejich poškození (z pohledu předmětu ochrany), u ptačích oblastí jsou způsob využití a případná omezení stanoveny při vyhlášení.


Přírodní parky

V těchto územích je chráněn krajinný ráz, charakter území. Jde o slabý stupeň ochrany a běžný návštěvník ho ani nepozná. Reguluje se zde zejména stavební činnost tak, aby nedošlo k narušení krajinného rázu - nevhodně umístěnou nebo přemrštěnou výstavbou. Vyhlašují je Krajské úřady.

Všechna zvláště chráněná území a zonace velkoplošných chráněných území jsou zakresleny v mapách uložených na příslušných správách (CHKO, národních parků), krajských úřadech a střediscích Agentury ochrany přírody a krajiny. Online je lze najít na Mapovém serveru Agentury ochrany přírody a krajiny. Pro hrubou orientaci postačují i aktuální turistické mapy, kde jsou tato území zakreslena (zejména kvůli omezenému vstupu).


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden STEP