Co je to spolek (dříve občanské sdružení)?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Právo, účast veřejnosti

Úvod

Spolek (dříve občanské sdružení) je dobrovolným uskupením přinejmenším tří osob, které spojuje společný zájem. Tyto zájmy mohou být různé, spolek však nemůže být politickou stranou, církví nebo podnikatelským subjektem. Výdělečná činnost může být pouze činností vedlejší. Cílem spolku také nesmí být omezování práv třetích osob. Jednou z nejdůležitějších funkcí spolku je možnost účastnit se správních řízení podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb. To je umožněno spolkům, jejichž hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny. Spolek vzniká zápisem do spolkového rejstříku, návrh se podává na formuláři.


Doporučujeme

  • Chcete-li založit spolek, ověřte, že máte alespoň 3 budoucí členy. Poté vytvořte stanovy (zejm. se v nich shodněte na účelu spolku a statutárním orgánu), vyplňte formulář na webu a poté jej pošlete v listinné či elektronické podobě včetně příloh na krajský soud.


Podrobný popis problému

Sdružování občanů upravuje od 1. 1. 2014 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). Účinností OZ byl zrušen zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, kterým bylo dříve upraveno tzv. občanské sdružení. Došlo ke změně terminologie – místo občanského sdružení nyní zákon hovoří o spolku a sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů se od účinnosti OZ považují za spolky. Právo sdružovací, resp. právo spolčovací (pojmy je možné zaměňovat) je jedním ze základních lidských práv. Je zaručeno Listinou základních práv a svobod v čl. 20. Občané (nejen státní občané ČR, ale i cizinci, členy mohou být i právnické osoby) mají v České republice právo se svobodně sdružovat ve spolcích. K výkonu tohoto práva není třeba povolení státního orgánu.

Spolek je právnickou osobou, tj. má právní subjektivitu, vystupuje svým jménem. Spolek může být založen pro naplnění různých společných zájmů, nikoli ale jako politická strana, církev nebo jako podnikatelský subjekt. Občanský zákoník již výslovně neuvádí, že ustanovení o spolcích se nevztahují na sdružování v politických stranách a hnutích, v církvích a náboženských společnostech a na sdružení založená pro výdělečné účely a k zajištění řádného výkonu některých povolání (např. advokacie), nicméně to dovodíme z pokračující platnosti speciálních zákonů č. 424/1991 Sb., 3/2002 Sb. a 85/1996 Sb., tj. zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, zákona o církvích a náboženských společnostech a zákona o advokacii, které pro tyto subjekty stanoví separátní úpravu. Hospodářská činnost může být jen činností vedlejší a zisk smí být použit jen pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Spolek vzniká zápisem do spolkového rejstříku. Proces zápisu do rejstříku se řídí zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících.

Návrh se podává na formuláři Ministerstva spravedlnosti. K návrhu na zápis je třeba připojit:

  1. souhlas majitele nemovitosti, ve které má spolek sídlo, s úředně ověřenými podpisy
  2. souhlas osoby (statutárního orgánu - např. předsedy) s tím, že bude zapsán do veřejného rejstříku a její čestné prohlášením o tom, že je svéprávná a není v úpadku, s úředně ověřenými podpisy
  3. zápis z ustavující členské schůze či zápis o shodě zakladatelů spolu se zápisem o volbě statutárního či jiného orgánu a schválení stanov, zde stačí neověřené podpisy
  4. stanovy


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Eva Pavlorková, 2014
Kontakt eva.pavlorkova@frankbold.org
Webové stránky ekoporadny Frank Bold