Co je zakázáno v lese?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ochrana přírody, krajina, zeleň

← zpět na Právo, účast veřejnosti

Úvod

Zákon stanoví volný vstup do lesů, přitom je však třeba dodržet zákonná omezení. Je tak zakázáno rušit klid a ticho, vjíždět motorovými vozidly, odhazovat odpadky apod. Porušení těchto povinností je přestupkem, za který může obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Česká inspekce životního prostředí uložit pokutu. Přímo na místě může pokutu též uložit lesní stráž. '''''


Doporučujeme

  • Projděte si zákazy uvedené v § 20 zákona o lesích a dodržujte je.
  • Pokud zjistíte, že někdo provádí činnost v lese zakázanou (včetně nepovoleného kácení), uvědomte o tom podnětem obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ČIŽP.


Podrobný popis problému

Zákon o lesích zakazuje poškozování lesa. Tyto zákazy najdeme v § 20 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Je tak zakázáno například:

  • rušit klid a ticho
  • vjíždět motorovými vozidly
  • jezdit na kole mimo lesní cesty a vyznačené trasy
  • kouřit a rozdělávat otevřený oheň (ten je zakázáno rozdělávat až do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa)
  • tábořit mimo vyhrazená místa
  • odhazovat v lese odpadky

Pokud někdo tyto povinnosti porušuje, dopouští se přestupku podle § 53 zákona o lesích. Za přestupek může orgán státní správy lesů, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností a Česká inspekce životního prostředí, uložit pokutu. Zahájení řízení o uložení pokuty můžete docílit podáním podnětu k těmto úřadům.

Organizované akce v lese nejsou zakázány, je však třeba je 30 dnů předem oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Specificky je upraveno kácení v lese. Pokud zjistíte, že někdo v lese provádí kácení, je možné, že kácení probíhá plně v souladu s lesním hospodářským plánem nebo lesní hospodářskou osnovou (ke kácení jednotlivých stromů v lese neprobíhají povolovací řízení, ale jsou hromadně předem odsouhlaseny v plán nebo osnově). LHP si můžete vyžádat od krajského úřadu, LHO od obecního úřadu obce s rozšířenou působností na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Kácení v rozporu s těmito dokumenty opět sankcionuje obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ČIŽP, upozornit jej můžete podnětem.

Zákon o lesích neumožňuje orgánům státní správy lesů uložit opatření k nápravě, není však vyloučeno, aby bylo uloženo nápravné opatření podle § 86 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Další povinnosti a zákazy mohou vyplynout například z umístění lesa ve zvláště chráněném území (například zákaz pohybovat se mimo vyznačené stezky), díky výskytu zvláště chráněných rostlin a živočichů apod.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Eva Pavlorková, 2014
Kontakt eva.pavlorkova@frankbold.org
Webové stránky ekoporadny Frank Bold