Co jsou pozemkové spolky a jaký mají význam?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ochrana přírody, krajina, zeleň

Úvod

Pozemkové spolky jsou neziskové organizace, pečující dlouhodobě o cenné přírodní a historické lokality na základě jejich vlastnictví či dlouhodobého právního vztahu k nim (např. nájmu, věcného břemene). Vycházejí ze zkušeností obdobných organizací v zahraničí a navazují na tradici předválečných okrašlovacích spolků u nás.


Doporučujeme

  • Pozemkový spolek je velmi efektivním nástrojem ochrany kulturního a přírodního dědictví.
  • Zapojte se do činnosti nějakého spolku, nebo založte vlastní pro zachování hodnotného území.


Podrobný popis problému

Právní postavení pozemkových spolků

Pozemkový spolek v České republice není samostatnou právnickou osobou. Je označením způsobu činnosti neziskové organizace (občanského sdružení, obecně prospěšné společnosti), jakýmsi titulem, kterým se organizace hlásí k určitým pravidlům a zásadám. Veškeré právní úkony vykonává nositelská organizace – tedy ta, která pozemkový spolek zřídila. Jediný “právní” podklad, o který se v současné době mohou pozemkové spolky opřít, je Směrnice Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) pro pozemkové spolky, konstruovaná tak, že umožňují i zapojení organizací mimo ČSOP. Na základě této směrnice funguje Rada Národního pozemkového spolku, zastřešující hnutí pozemkových spolků v ČR, a probíhá akreditace pozemkových spolků, zaručující jejich důvěryhodnost vůči třetím osobám. Více o fungování pozemkových spolků v rámci ČSOP.


Cíl pozemkových spolků

Jedním z hlavních kréd pozemkových spolků je chránit přírodní a kulturní dědictví nikoliv před lidmi, ale pro lidi. Z toho plynou i hlavní cíle:

  • uchovat cenné přírodní a kulturní hodnoty místa či regionu (případně tyto hodnoty obnovit)
  • v maximální možné míře je přiblížit lidem (využití pro “měkkou” turistiku, ekologickou výchovu, život komunity…)
  • být pozitivním příkladem lidem v okolí


Způsoby práce pozemkových spolků

Pozemkové spolky pro svoji práci využívají celou škálu právních možností a postupů od vlastnictví přes věcná břemena a dlouhodobé pronájmy až po smlouvy o spolupráci a dobrovolné dohody v závislosti na možnostech a cílech v dané lokalitě. Základem činnosti pozemkových spolků je zajištění údržby zájmových lokalit či objektů, nejlépe ve spolupráci s vlastníkem. Kromě ní je však nedílnou součástí i dokumentace a monitoring zájmových území, osvětová činnost, v řadě případů též ekologická výchova nebo kulturní aktivity navázané na zájmové nemovitosti.


Výhody činnosti na principu pozemkových spolků

  • Dlouhodobý právní (smluvní) vztah k nemovitosti snižuje riziko (v závislosti na dlouhodobosti smlouvy, v případě vlastnictví či vhodně koncipovaného věcného břemene až na nulu), že prostředky a síly vynaložené na péči o ni přijdou vniveč, když vlastník změní názor na její využití.
  • Na rozdíl od státní ochrany přírody staví (měla by stavět!) práce pozemkových spolků na spolupráci, nikoli na direktivních zákazech a příkazech, a je tak pro veřejnost, zejména vlastníky a uživatele pozemků, zpravidla mnohem přijatelnější alternativou. Spolupráce pozemkových spolků a státní správy pak dokáže zmírnit negativní vnímání “státní ochrany přírody” v komunitě.
  • Dlouhodobá péče o konkrétní lokality umožňuje pozemkovému spolku lépe prosazovat své zájmy v širším okolí. Veřejná správa, ostatní vlastníci i komunita přijímá lépe “rady” a připomínky od někoho, za nímž jsou vidět konkrétní výsledky v terénu, než od organizace, která vše řeší pouze na teoretické (neřku-li ideologické) úrovni.
  • Činnost pozemkových spolků bývá dobrým příkladem ostatním vlastníkům, jak o pozemek či objekt pečovat v souladu s ochranou přírodního či kulturního dědictví. V případě dohod o spolupráci vlastníky pozemků do ochrany přírody přímo aktivně zapojují, aniž by to vlastník cítil jako nějakou újmu.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Ing. Karel Kříž, 2014
Kontakt karel.kriz@csop.cz
Webové stránky ekoporadny ZO ČSOP Vlašim – Podblanické ekocentrum