Co jsou to zvláště chráněná území?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ochrana přírody, krajina, zeleň

Úvod

Jde o území, která jsou přírodovědně a případně i esteticky významná a mají zvláštní status, vztahuje se na ně tzv. územní ochrana. Cílem ochrany je zachování jedinečných hodnot nebo ponechání území samovolnému vývoji. Z tohoto důvodu je v těchto oblastech omezena či usměrněna lidská činnost (včetně vstupu). V ČR je podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny šest kategorií zvláště chráněných území (řazeno sestupně podle významu): Národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky.


Doporučujeme

  • Seznamte se s podmínkami vstupu a omezeními vyplývajícími z ochrany území a dodržujte je.
  • Chráněná území nemají sloužit jen ke konzervaci přírody – stojí za to je navštívit a zjistit, co je zde k vidění.


Podrobný popis problému

Chráněná území, jejich kategorie a podmínky ochrany jsou definovány v zákoně 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Podle rozsahu je rozdělujeme na velkoplošná (národní parky, chráněné krajinné oblasti) a maloplošná (národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky).

U všech platí nějaká omezení lidské činnosti a/nebo vstupu s ohledem na význam území a předmět ochrany. U velkoplošných území jsou chráněny rozsáhlé ekosystémy (např Národní park Šumava), maloplošné pak konkrétní jedinečný biotop nebo menší významné území (národní přírodní rezervace Králický Sněžník), nejmenší přírodní památky pak třeba jen skalní výchoz se zajímavou geologickou strukturou (Národní přírodní památka Kozákov). Maloplošná chráněná území mohou být součástí velkoplošných (např. NPR Kněhyně-Čertův mlýn v CHKO Beskydy), zde pak platí ten přísnější stupeň ochrany.

V terénu jsou značeny cedulemi s velkým státním znakem s uvedením názvu (NP, CHKO, NPR, NPP) nebo malým státním znakem (PR, PP). Maloplošná chráněná území (neplatí tedy pro hranice CHKO a NP) jsou v terénu vyznačeny ještě červenými pruhy na stromech. Horní pruh je kolem celého stromu, druhý pak jen v té části výseče, která je vně chráněné území (jednoduchý pruh je výseč uvnitř chráněného území). Není-li možné toto značení, užívá se jiné vhodné a srozumitelné značení.

Národní parky mají vlastní správy, v CHKO správu vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny prostřednictvím regionálních pracovišť. Správu maloplošných území vykonává buď příslušná správa národního parku nebo CHKO, na jehož území leží nebo místně příslušné středisko Agentury ochrany přírody a krajiny.

Typy chráněných území

Národní park (NP)

Má za cíl chránit rozsáhlá území s unikátními ekosystémy a s minimálním vlivem člověka. Na území ČR jsou čtyři: Krkonošský národní park, Národní park Šumava, Národní park Podyjí a Národní park České Švýcarsko. V současné době se vede diskuse o možném vyhlášení NP Křivoklátsko a NP Jeseníky (na vybraných částech ze stávajících CHKO). Je vyhlašován Parlamentem ČR zákonem.

Národní parky se dělí na zóny podle stupně ochrany – 1. zóna je nejpřísněji chráněná s vyloučením vstupu (nebo jen po značených stezkách), 2. a 3. mají volnější pravidla. Konkrétní podmínky vstupu jsou uvedeny v návštěvním řádu.

Chráněná krajinná oblast (CHKO)

Chrání větší území s harmonickým vývojem krajiny a biotopu s významným vlivem člověka. Vyhlašuje je vláda formou nařízení. Mají 4 zóny, součástí 1., nejpřísněji chráněné jsou maloplošná chráněná území (přírodní památky, rezervace) ležící na jejich území. V ČR je 25 CHKO: Beskydy, Bílé Karpaty, Blaník, Blanský les, Broumovsko, České Středohoří, Český les, Český kras, Český ráj, Jeseníky, Jizerské hory, Křivoklátsko, Kokořínsko, Labské pískovce, Litovelské Pomoraví, Lužické hory, Moravský kras, Orlické hory, Pálava, Poodří, Slavkovský les, Šumava (správu vykonává správa NP), Třeboňsko, Žďárské vrchy, Železné hory.

Národní přírodní rezervace (NPR)

Jde o menší území, které mají mimořádnou hodnotu a na místní reliéf jsou vázány typické ekosystémy, které jsou významné v národním či mezinárodním měřítku. Vyhlašuje je Ministerstvo životního prostředí vyhláškou. V NPR jsou zakázány rušivé činnosti a vstup mimo značené cesty.

Přírodní rezervace (PR)

Menší území se soustředěním přírodovědných hodnot typických pro daný region. Vyhlašuje je místně příslušný krajský úřad, případně místně příslušná správa CHKO nebo NP. Jsou zde omezeny zásadní rušivé činnosti, vstup je umožněn podle předmětu ochrany.

Národní přírodní památka (NPP)

Jednotlivý přírodní útvar (obvykle jsou chráněny specifické geologické nebo geomorfologické jevy) s národním nebo mezinárodním významem. Při vytváření mohl být jistý podíl lidské činnosti (např. odhalená lomová stěna se vzácnou květenou, odkryv unikátní geologické struktury). Vyhlašuje je Ministerstvo ŽP vyhláškou. Jsou zde omezeny všechny činnosti vedoucí k poškození předmětu ochrany.

Přírodní památka (PP)

Jednotlivý útvar s regionálním přírodovědeckým nebo estetickým významem, může zde být jistý podíl lidské činnosti při vytváření (např. odkrytá lomová stěna s raně sukcesní vegetací). Vyhlašuje ji místně příslušný krajský úřad nebo správa CHKO/NP. Jsou zde omezeny zásadní rušivé činnosti, vstup je umožněn podle předmětu ochrany.

Ptačí oblasti (PO)

Vyhlašují se nařízením vlády, které obsahuje seznam těchto oblastí. Jejich ochrana je specifická s ohledem na chráněné druhy (zda jde o stálé, hnízdící či migrující druhy). Patří do evropské soustavy NATURA 2000. Jedná se o lokality s výskytem volně žijících druhů ptáků a tomu jsou podřízena pravidla pro užívání a případně i vstup (např. v době hnízdění či toku).

Evropsky významné lokality (EVL)

Jsou vyhlašovány jako nařízením vlády jako součást evropské soustavy NATURA 2000 pro vybrané biotopy nebo pro lokality s výskytem vybraných druhů. Vstup a využití je omezeno s ohledem na chráněné druhy/biotopy.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden STEP