Co mohu dělat, je-li obec zamořena tmavým kouřem?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ovzduší, hluk, světelné znečištění

Úvod

Přípustnou tmavostí kouře se rozumí nejvýše přípustný stupeň znečišťování ovzduší vyjádřený zabarvením kouřové vlečky nebo zjištěný v kouřovodu. Provozovatelé zdrojů znečišťování mají povinnost dodržovat přípustnou tmavost kouře a provozovatelé malých zdrojů navíc nesmí obtěžovat kouřem osoby ve svém okolí a celé obydlené oblasti.


Doporučujeme

  • V případě, že Vás obtěžuje pálení rostlinných zbytků, tak si zjistěte, zda obec/město vydalo obecně závaznou vyhlášku regulující pálení tohoto materiálu
  • V grilech a krbech lze spalovat pouze výrobcem doporučená paliva (nelze je regulovat vyhláškou).
  • Pokud zamoření obce způsobuje domácí kotel, pak nejlepší cestou, jak snížit zamoření v obci kouřem, je vzájemná dohoda. Na prvním místě by proto měla být snaha o domluvu. Je třeba dlouhodobě provádět osvětu.
  • Leží-li obec v dolíku a smog v obci je častý, je jedinou možností přejít u všech domácností od pevných paliv na jiný zdroj tepla.
  • Nespalujte doma odpady. Domácí topeniště k tomu nejsou vybavena a proto produkují řadu toxických látek. A nejvíce u toho, kdo odpad spaluje.


Podrobný popis problému

V zásadě mohou nastat tyto situace: Zamoření obce je způsobeno průmyslovým zdrojem. V tomto případě je třeba se obrátit na Českou inspekci životní prostředí, na příslušný oblastní inspektorát, odbor ochrany ovzduší. Kontakty naleznete na www.cizp.cz/kontakty. Zamoření obce způsobuje malý zdroj znečištění. V tomto případě postupujte podle otázky - Jak postupovat, pokud nás obtěžuje zápachem či kouřem soused?

Obec je zamořena tím, že někdo v obci pálí venku zahradní odpad. V otevřených ohništích lze podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, §16, odst.(4), spalovat pouze suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Podle §16, odst.(5) může spalování rostlinných materiálů v otevřených ohništích obec upravit obecně závaznou vyhláškou. Zakázat spalování rostlinných materiálů může obec tehdy, zajistí-li jiný způsob jejich odstranění a to podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.. Zákaz nelze vztahovat na provoz grilů či krbů, v nich ale nelze spalovat trávu, ale jen výrobcem doporučená paliva. Plnění vyhlášky mohou kontrolují pracovníci úřadu, příp. místní policie (podle specifikace ve vyhlášce).

Zamoření způsobuje mnoho zdrojů, není ani jasné, který to je. Pokud leží obec ve špatně větrané oblasti (dolíku), pak asi jedinou cestou přejít u každého zdroje na jiný druh paliva (plyn, elektřina, tepelné čerpadlo atd.). Variantou je vyřešit vytápění obce společným zdrojem a rozvodem tepla. Tuto situaci je nutno řešit vždy ve spolupráci s obcí, případně dalšími orgány. Pokud zamoření způsobuje několik zdrojů, lze uvažovat o jejich modernizaci. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, postupně zpřísňuje požadavky pro kotle do 300 kW uváděné na trh v ČR (Přílohy č. 10 a č.11.). Zákon také zakázal v malých zdrojích do 300 kW spalovat některá paliva - hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Ing. Milan Havel, 2014
Kontakt milan.havel@arnika.org
Webové stránky ekoporadny Sdružení Arnika