Co pouští do vody továrna u řeky?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Voda v krajině a ve městě

Úvod

Poměrně spolehlivým zdrojem informací o průmyslovém znečišťování povrchových vod je Integrovaný registr znečištění. Jedná se o volně přístupný informační portál, do kterého samy podniky povinně hlásí údaje o látkách, které vypouští do vody.


Doporučujeme

  • Sledovat data v IRZ
  • Vyvolat diskuzi mezi správci toku, představiteli firmy a místními zastupitelstvy


Podrobný popis problému

Přes výrazné zlepšení v posledních letech představují průmyslové a zemědělské podniky významný zdroj znečištění vod. Podobně, jako v jiných zemích světa existuje také v České republice veřejně přístupný portál, kde leze dohledat údaje o provozním i havarijním znečišťování vod. Integrovaný registr znečištění je nástroj, který od roku 2005 nepřímo pomáhá zlepšovat kvalitu vod.


Integrovaný registr znečištění

Jedná se o veřejně přístupnou databázi, kde lze dohledat informace o podnicích, které mají povinnost ohlašovat se do tohoto registru. Povinnost ohlašovat do IRZ vzniká v případě, že množství ohlašované látky v emisích nebo přenosech je rovné nebo vyšší než stanovený tzv. ohlašovací práh. Ohlašovací práh je množství znečišťujících látek v emisích nebo přenosech z provozovny za jeden kalendářní rok shodné nebo vyšší s množstvím stanoveným v legislativě. Registr funguje od roku 2005, kdy v něm byla zveřejněna data za rok 2004.

Informace do IRZ povinně nahlašují samy průmyslové a zemědělské provozy. V IRZ najdeme informace o emisích (i havarijních) do ovzduší, vody, půdy a o přenosech látek v odpadech a odpadních vodách. Ohlašování se týká 93 znečišťujících látek (skleníkové plyny, látky poškozující ozónovou vrstvu Země, těžké kovy a jejich sloučeniny, perzistentní organické látky, pesticidy, těkavé organické látky atd.). Přenosem rozumíme výstup látek v odpadních vodách mimo provozovnu k dalšímu využití či odstranění, zatímco emisí je přímé vypouštění znečišťujících látek do vody.


Evropský registr znečištění

Od roku 2007 mají podniky povinnost hlásit i do evropského registru znečišťování (E-PRTR, European Pollutant Releases and Transfer Register). Oproti IRZ neobsahuje informace o toxických látkách v odpadech, o únicích styrenu a formaldehydu (týká se pouze 91 látek) a přesně definuje činnosti a jejich kapacity u kterých vzniká povinnost ohlašovat (Nařízení Evropského parlamentu a Rady o EPRTR 166/2006).


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Ing. Jana Vitnerová, 2014
Kontakt jana.vitnerova@arnika.org
Webové stránky ekoporadny Sdružení Arnika