Co rozumíme soustavou Natura 2000?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ochrana přírody, krajina, zeleň

Úvod

Se vstupem do Evropské unie České republika zavedla na svém území soustavu chráněných území Natura 2000. Ta chrání z pohledu EU nejvíce ohrožené a vzácné druhy planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a také tzv. přírodní stanoviště vyskytující se na území Evropské unie. Za přípravu soustavy Natura 2000 v ČR odpovídá Ministerstvo životního prostředí.'''''


Doporučujeme

  • Seznamte se s lokalitami soustavy Natura 2000 v regionu.
  • Věnujte pozornost tomu, jaká chráněná území se vyskytují ve vašem okolí a vystříhejte se jejich poškozování.
  • Na mnoha lokalitách probíhají komentované vycházky nebo pozorování ptactva pro veřejnost - jde o jedinečnou možnost rozšířit si obzory.


Podrobný popis problému

Natura 2000 je soustavou chráněných území „evropského významu“. Jejím cílem je zachovat biologickou rozmanitost v rámci celé Evropské unie (dále EU) prostřednictvím ochrany vybraných druhů rostlin a živočichů a přírodních stanovišť, ohrožených v celém měřítku EU. Je tvořena dvěma typy území - evropsky významnými lokalitami (EVL) a ptačími oblastmi (PO).

Území soustavy Natura jsou vybírána cíleně pro jmenovitě uvedené chráněné fenomény podle předem daných odborných pravidel. Ta stanovují, že se do soustavy Natura 2000 mají navrhnout jen nejcennější území s výskytem nejpočetnějších populací vybraných chráněných druhů a nejzachovalejších přírodních stanovišť, což musí být doloženo aktuálními vědeckými poznatky. V ČR je vymezeno 41 ptačích oblastí a 1 082 evropsky významných lokalit. Soustava Natura 2000 pokrývá 14,3 % rozlohy ČR.

NATURA 2000 sestává z území chráněných podle dvou zákonných předpisů EU – směrnice č. 409/EHS/79 o ochraně volně žijících ptáků (”směrnice o ptácích”) a směrnice č. 43/EHS/92 o ochraně volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a přírodních stanovišť (”směrnice o stanovištích”). Podle směrnice o ptácích jsou pro vybrané druhy vyhlašována tzv. ”ptačí území” (SPA), podle směrnice o stanovištích pro ostatní druhy živočichů, pro rostliny a přírodní stanoviště zvláštní chráněná území (SAC).

Území, která patří do soustavy Natura 2000 v ČR, podléhají ochraně podle zákona na ochranu přírody a krajiny stejně jako ostatní chráněná území národního významu. Mnohé lokality soustavy Natura 2000, jsou totožné nebo se překrývají sostatními chráněnými územími. Přestože některé druhy chráněné soustavou Natura 2000 jsou na našem území poměrně hojné a široce rozšířené, máme povinnost zajistit jejich účinnou ochranu.

Podle zmíněných směrnic je pro vybrané druhy živočichů, rostlin a přírodních stanovišť prostřednictvím soustavy Natura 2000 zajištěna územní ochrana (např. vydra, vlk, rys). Kromě toho směrnice požadují i zajištění speciální druhové ochrany všem zvláště vyjmenovaným druhům na celém území státu (např. vlk, rys, křeček polní). U těchto druhů je vyloučen odchyt a zabíjení ve volné přírodě, úmyslné rušení v období rozmnožování a výchovy mláďat, zimního spánku a migrace, ničení a sběr vajec ve volné přírodě, poškozování míst rozmnožování a odpočinku. Směrnice o stanovištích takovéto druhy přímo vyjmenovává, naproti tomu směrnice o ptácích ukládá chránit obdobným způsobem všechny druhy ptáků, přirozeně se vyskytujících na území státu, pokud je to v souladu se zákonnými předpisy o myslivosti.

Využití území a jeho případné ohrožení

Ve většině území jsou běžné činnosti zachovány, pokud nejsou v rozporu s cílem ochrany území. Pokud stát požaduje omezení činností nebo činnosti nad rámec běžného hospodaření, pak stát újmu, nebo mimořádné výdaje hradí. Na uhrazení těchto výdajů může stát požádat o příspěvek z EU.

Jakýkoli záměr, který by mohl významně ovlivnit lokality soustavy Natura 2000, musí být podroben procesu posouzení dopadů na chráněné fenomény v daném území. Investor bude povinen navrhnout rovněž rovnocenná alternativní řešení. Pokud se u těchto prokáže dopad menší, nesmí být původní záměr vůbec povolen. Pokud však nad ochranou přírody výrazně převáží jiný veřejný zájem, bude možno výjimečně stavby realizovat. U prioritních druhů a přírodních stanovišť bude možné takovou stavbu uskutečnit pouze z důvodů ochrany lidského zdraví, bezpečnosti obyvatelstva nebo zlepšení životního prostředí, a to až po vyžádání stanoviska Evropské komise. Bude-li záporné, nebude možno v podstatě záměr realizovat.

Všechny členské státy Evropské unie mají povinnost v šestiletých intervalech podávat Evropské komisi hlášení o stavu lokalit soustavy Natura 2000 (tzv. reporting). Tento stav obecně smí být pouze stejný nebo lepší ve srovnání s okamžikem vyhlášení.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden STEP