Co to je koupaliště s přírodním čištěním vody?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Verze z 18. 12. 2014, 13:37; Renata.plackova (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

<< Ekospotřebitel, nakupování


Co to je koupaliště s přírodním čištěním vody?

Koupaliště s přírodním čištěním vody, označované někdy jako biotop, nebo jako koupací jezírko v sobě spojuje výhody koupání v čisté vodě bez rizika výskytu řas a bez reziduí po chemické úpravě vody. Koupaliště s přírodním čištěním vody je typ veřejného koupaliště poměrně rozšířený v zahraničí, podle upravených legislativních norem možný i v České republice. K čištění vody na úroveň hygienických norem je využíváno rostlin, nikoliv chemických přípravků. V malé formě tento typ bazénů proniká postupně již do našich zahrad.


Doporučujeme

  • realizaci koupacího jezírka svěřte odborné firmě
  • trvejte na zařazení nově budovaného veřejného koupaliště do kategorie „přírodní koupaliště“
  • na „biotop“ můžete rekonstruovat požární nádrž i starší veřejnou plovárnu


Podrobný popis problému

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví se zabývá problematikou hygieny koupání. Zákon stanovuje hygienické požadavky na koupaliště ve volné přírodě, umělá koupaliště, bazény, sauny a povinnosti jejich provozovatelů. Požadavky jsou konkretizovány v prováděcí vyhlášce č. 238/2011 Sb., která je v souladu s právem Evropského společenství. Vyhláška stanovuje hygienické limity ukazatelů jakosti vody v koupalištích ve volné přírodě i umělých koupalištích, požadavky na jejich vybavení a na kontrolu jakosti vody. Vyhláška č. 155/2011 Sb. se týká profilů vod ke koupání, což jsou dokumenty, které musí být zpracovány pro všechny "významné" přírodní koupací vody.

Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon definuje povrchové vody využívané ke koupání osob. Stanovuje také povinnost kontroly kvality těchto vod a opatření v případě nevyhovující jakosti vody. Seznam povrchových vod vhodných ke koupání každoročně k 31. březnu aktualizuje Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství.


Podle výše zmíněných zákonných norem lze místa, kde se lidé koupou, klasifikovat následujícím způsobem

  • Umělá koupaliště jsou kryté bazény a většina venkovních bazénů (pokud je v nich voda upravována). Požadavky na jakost vody v těchto koupalištích jsou přísnější než u koupališť ve volné přírodě. Provozovatel má za povinnost chemicky upravovat a kontrolovat vodu tak, aby kvalita vody odpovídala stanoveným předpisům.
  • Koupaliště ve volné přírodě jsou taková místa, za která zodpovídá provozovatel. Ten je povinen sledovat jakost vody a zabezpečovat další služby na břehu (sběr odpadků, toalety, ...). Většinou se na koupalištích ve volné přírodě vybírá vstupné. Jejich seznam lze najít na webových stránkách krajské hygienické stanice (např. seznam koupališť na území KHS Jihočeský kraj). Za hodnocení kvality vody je odpovědný provozovatel. Podle výsledků může KHS upravit režim kontroly jakosti vody, může také zakázat koupání.
  • Koupací oblasti nemají provozovatele, ale využívá je ke koupání větší počet osob. Místa, která ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zemědělství zařadila na seznam sledovaných míst (Zákon č. 258/2000). Nevybírá se zde vstupné. Starost za kontrolu jakosti vody má krajská hygienická stanice, která při překročení limitů jakosti vody je povinna vydat zákaz koupání, není však povinna dohlížet na jeho dodržování (např. seznam koupacích oblastí KHS Jihočeský kraj).
  • Ostatní vodní plochy. Samozřejmě je možné se koupat i jinde, kde to není zakázáno. Jedná se o tzv. obecné užívání vod. Kvalita vody z hlediska využití pro vodní rekreaci a koupání však v tomto případě není nikým sledována! Koupání zde probíhá na vlastní riziko.


Koupaliště s přírodním čištěním vody

Je umělou vodní nádrží, která využívá obdobného principu snižování živin ve vodě jako kořenové čistírny odpadních vod. Ve vodních nádržích pro koupání jsou však koncentrace živin mnohem nižší. Voda je zde čištěna pomocí rostlin a mikroorganismů ve štěrkovém loži, kde dochází k rozkladu a spotřebovávání živin z veškerých nečistot a odumřelých částí rostlin. Pro rozvoj řas a sinic ve vodě nezůstává dostatek živin. Zhruba polovina vodní plochy je určena ke koupání, druhá tvoří čistící zónu s mokřadními rostlinami.

Koupaliště s přírodním čištěním vody lze realizovat jako novou stavbu umělé vodní nádrže na folii, technologii lze využit i pro rekonstrukci starších koupališť nebo požárních nádrží. Technologii nelze aplikovat u běžných vodních nádrží s nekontrolovatelným obsahem (přísunem) živin ze sedimentů či přítoku. Voda není chemicky upravována, nehrozí tedy alergické reakce u lidí citlivých na chlor. Nízký obsah živin neumožňuje masový rozvoj řas a sinic a voda zůstává průzračně čistá. Přírodní charakter koupaliště s lemem mokřadních rostlin zvyšuje estetiku prostředí. Umělý mokřad se stane domovem rostlin i mnoha druhů živočichů. Nádrž se nemusí na zimu vypouštět a může sloužit jako kluziště.


Legislativa


Autor a rok revize Mgr. Dana Křešničková, 2014
Kontakt [mailto: kresnickova@rosacb.cz kresnickova@rosacb.cz ]
Webové stránky ekoporadny [http:// www.rosacb.cz Ekoporadna Rosa České Budějovice]