Co znamená „ochrana přírody a krajiny“?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ochrana přírody, krajina, zeleň

← zpět na Právo, účast veřejnosti

Úvod

Ochranou přírody a krajiny se rozumí ochrana všech jejích složek, zejména rostlin, živočichů, nerostů, dřevin, půdy a vod. Řízení, v nichž mohou být tyto zájmy dotčeny, se mohou dle § 70 zákona č. 114/1992 Sb. účastnit spolky a podávat námitky. V praxi vzniká spor o to, zda spolky mohou dle tohoto ustanovení namítat také ohrožení životního prostředí ve městech, např. zvýšením hluku. Nejvyšší správní soud dovodil, že pojem přírody a krajiny je třeba vykládat široce, jednoznačně ale rozsah námitek spolků určen není. Účast veřejnosti při ochraně přírody a krajiny umožňuje řada dalších zákonů, například zákon o posuzování vlivů, zákon o vodách apod. '''''


Doporučujeme

  • Účastněte se správních řízení jako spolek na základě zákona č. 114/1992 Sb., případně dalších zákonů.
  • V případě sporu o rozsah námitek argumentujte judikaturou Nejvyššího správního soudu a Aarhuskou úmluvou.


Podrobný popis problému

Ochrana přírody a krajiny je vymezena v § 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Podle tohoto ustanovení zahrnuje ochrana přírody péči o „o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny“. V § 70 tohoto zákona se pak uvádí, že se spolky mohou za splnění zákonných podmínek účastnit správních řízení, v nichž mohou být zájmy přírody a krajiny dotčeny. Obdobně zužuje rozsah námitek spolků například stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.) upravující mj. účast veřejnosti při povolování staveb. Dle něj spolky mohou „uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá“.

K otázce rozsahu námitek spolků je poměrně rozporná rozhodovací praxe soudů. Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) v jednom ze svých starších rozhodnutí dovodil, že za přírodu a krajinu například nelze považovat městskou krajinu1.

Jeho novější judikatura však již uvádí, že spolky mohou sice podávat námitky pouze v oblasti ochrany přírody a krajiny, úřad však musí v každém jednotlivém případě zvážit, zda může mít posuzovaný záměr vliv na přírodu a krajinu. Pojem přírody a krajiny je přitom dle soudu třeba vykládat co nejvíce široce.

Širší námitková oprávnění spolků jsou založena, pokud se tyto účastní před územním řízením procesu EIA (posuzování vlivů na životní prostředí). V takovém případě NSS3 připouští ze strany spolků např. i námitky týkající se ochrany veřejného zdraví lidí a v jejím rámci ochrany proti hluku. Jednoznačné vymezení oblastí, ke kterým se spolky mohou vyjadřovat, však judikatura zatím neposkytuje. Lze však doporučit podávat námitky i v případě pochybností o jejich přípustnosti a apelovat na co nejširší chápání pojmu „příroda a krajina“.

Na podporu širšího rozsahu námitek spolků lze využít také tzv. Aarhuskou úmluvu, která sice není přímo aplikovatelná, je ale platnou součástí českého právního řádu na základě pravidla zakotveného v čl.10 Ústavy, a je tak třeba vykládat české právo v souladu s ní.

Zejména půjde o čl. 6 a jeho bod 7.: 7. Postupy pro účast veřejnosti jí umožní předkládat písemně nebo - v případě vhodnosti - na veřejném jednání nebo veřejném průzkumu s žadatelem, jakékoli připomínky, informace, rozbory nebo stanoviska, které veřejnost považuje za relevantní ve vztahu k navrhované činnosti.

Účast občanů při ochraně přírody a krajiny a životního prostředí upravuje dále též vodní zákon (č. 254/2001 Sb.), zákon o integrované prevenci (č. 76/2002 Sb.) a zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.). Těchto řízení a procesů se mohou občané účastnit buď jako dotčení vlastníci anebo jako spolky anebo mohou podat připomínky jako veřejnost.


Související odkazy


LegislativaAutor a rok revize Eva Pavlorková, 2014
Kontakt eva.pavlorkova@frankbold.org
Webové stránky ekoporadny Frank Bold