Co znamená „značka shody”?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekospotřebitel, nakupování

Úvod

Každý výrobek, který je uváděn na trh musí splňovat podmínky podle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Tento zákon definuje co je to tzv. bezpečný výrobek a říká, že na trh smí být uváděny jen bezpečné výrobky.


Doporučujeme

 • Značku shody běžně hledáme pouze na hračkách a chladničkách a mrazničkách pro domácnost.
 • Značka shody jen říká, že je výrobek bezpečný, neříká nic o kvalitě či ekologických parametrech.


Podrobný popis problému

CE+CCZ.gif

Bezpečný je podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, takový výrobek, který neohrožuje zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo přírodní prostředí.

Některé kategorie výrobků představují vyšší míru ohrožení lidského zdraví a životního prostředí. Vláda ČR svým nařízením může stanovit, že takový výrobek musí být před uvedením na trh posouzen z hlediska shody s danou technickou normou. Pouze tak lze zajistit, aby byl takový výrobek skutečně bezpečný. Pak je označen naší značkou CCZ (viz obrázek). Dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky lze českou značku shody vyžadovat je na výrobcích, na něž se nevztahují předpisy Evropských společenství (tj. nejsou značeny označením CE, viz níže).

Označení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru (což je 28 členských států EU a tři státy – Evropského sdružení volného obchodu – kam patří Island, Lichtenštejnsko a Norsko, bez Švýcarska) a splňuje legislativní požadavky EU – tzn. že výrobce ověřil/nechal ověřit notifikovanou osobou (pokud tak stanoví příslušná směrnice), že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky (na bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) z příslušné směrnice.

Označení CE umožňuje volný pohyb zboží v rámci trhu zemí Evropského hospodářského prostoru. Označení CE neznamená, že výrobek byl vyroben v EU a není značkou kvality. Ne všechny výrobky musí být označeny CE, ale pouze ty kategorie výrobků, pro které označení CE stanoví příslušná směrnice. Jedná se např. o hračky, vybrané elektrické spotřebiče, zdravotnické prostředky, výtahy, stroje a měřící zařízení. Grafická podoba označení CE je dána normou a musí být umístěna na výrobku, obalu, uživatelském manuálu, či na záručním listu. Označení CE musí být umístěno viditelně, čitelně a nesmazatelně a je zakázáno používat jakékoliv značky, které s ním lze zaměnit.


Na kterých výrobcích musí být značka shody (CE)

Např:

 • hračky
 • vybrané elektrické spotřebiče (kotle na ohřívání vody, chladničky a mrazničky pro domácnost,
 • zdravotnické prostředky
 • výtahy, stroje
 • měřící zařízení
 • horkovzdušné kotle
 • tlakové nádoby
 • spotřebiče plynných paliv
 • zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • výbušniny pro civilní použití
 • kotle na ohřívání vody
 • osobní ochranné pomůcky / individuální
 • pyrotechnika
 • vybavení rádiové komunikace

Naopak např. na hračkách nemohu nalézt značku CCZ, jelikož je už na ní značka CE, vysvětlení viz výše.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica