Co znamená LCA výrobku/obalu?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Odpady

Úvod

Life Cycle Assessment je komplexní nástroj na posuzování environmentálních (i jiných) dopadů výroby a používání výrobků a hodnocení energetické náročnosti. Díky tomu, že posuzuje všechny fáze „života“ výrobku – výrobu, používání i likvidaci – lze jej užívat pro srovnávání ekologičnosti různých alternativ.


Doporučujeme

 • Pokud je to možné, vybírejte si výrobky podle skutečné náročnosti v celém životním cyklu – analýz pro různé výrobky a činnosti přibývá.
 • Dejte si pozor při přenášení výsledků mezi státy – studie jsou často zaměřeny na situaci v konkrétním státě a mohou se velmi lišit (např. obvyklý způsob dopravy a dopravní vzdálenosti, převažující recyklační postupy, zdroje energie atd.).
 • A vybírejte si řešení, které také vyhovuje vám (typickým sporným příkladem je mytí nádobí ve dřezu a v myčce).


Podrobný popis problému

Co je to LCA?

Problematika LCA je velmi složitá a jejich úplné provádění nákladné a dosud málo rozšířené. Neexistuje však úplnější a lepší nástroj pro porovnávání ekologičnosti různých výrobků, technologií i pracovních postupů. Vzhledem k odbornosti tématu je text níže převzat od povolanějších – z www.lca.cz (kráceno pro potřeby wikikartotéky).

Uvažovány jsou emise do všech složek životního prostředí během výroby, užívání i odstraňování produktu. Zahrnovány jsou rovněž přídavky procesů získávání surovin, výroby materiálů a energie, pomocných procesů, či subprocesů.


Metodika

Metodika LCA se skládá ze 4 hlavních fází:

 • definice cílů a rozsahu
 • inventarizační analýza
 • hodnocení dopadů
 • interpretace životního cyklu


Používané termíny

Životní cyklus – po sobě jdoucí stádia výrobkového systému od získávání surovin nebo tvorby přírodních zdrojů přes transport, vývoj, výrobu, distribuci, použití až ke konečnému zneškodnění.

Kategorie dopadu – třída představující problém v životním prostředí, jenž je způsobován lidskou činností a ke kterému lze přiřadit výsledky inventarizace.

Produktový systém - soubor procesů či dějů, do kterých produkt vstupuje během celého svého životního cyklu. Jedná se například o jednotlivé operace nutné při výrobě produktu, či při jeho používání apod.

Hranice systému - hranice systému určují, které jednotkové procesy budou do studie LCA zahrnuty.

Funkce - každý produkt poskytnutý spotřebiteli má zajistit určitou funkci. Funkcí míníme tu službu, kterou od produktu očekáváme.


A k čemu je to dobré?

Metodu LCA lze uplatnit při:

 • Hledání nejvýhodnějších životních cyklů, tj. těch, které mají minimální negativní vliv na životní prostředí.
 • Přijímání rozhodnutí v průmyslové sféře, vládních nebo nevládních organizacích, které určují směr a priority při strategickém plánování, designu nebo změně designu výrobků nebo procesů.
 • Výběru důležitých ukazovatelů environmentálního chování organizace včetně technik jejich měření a posuzování, hlavně v souvislosti s hodnocením stavu jejího environmentálního zlepšování.
 • Marketingu ve vazbě na formulování environmentálního prohlášení nebo ekoznačení (v deklaraci přijaté na konferenci Eco-labelling for a Sustainable Future, Berlin, 1998, bylo přijato doporučení používat metodu LCA v ekolabelingových programech hlavně z důvodu, že je tak možné co nejlépe odhalit příčiny negativních vlivů na životní prostředí a jejich odstraněním je možné zvýšit účinnost a preventivní působení ekolabelingových programů).


Související odkazy


Legislativa

 • ČSN EN ISO 14040:2006 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova
 • ČSN EN ISO 14044:2006 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice
 • ČSN ISO/TR 14047:2004 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14042
 • ČSN P ISO/TS 14048:2003 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Formát dokumentace údajů
 • ČSN ISO/TR 14049:2001 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy


Další čtení

 • KOČÍ, V. Posuzování životního cyklu, 2009, 263 s. ISBN 978-80-86832-42-5
 • Guinée, J.B., de Bruijn, H., van Duin, R., Huijbregts, M.A.J.,: Handbook on LCA, Kluwer Academic Publishers, Leiden, Netherlands, 2002, pp 692.
 • Hauschild, M., Wenzel, H.: Environmental Assessment of Products. Chapman & Hall, Cambridge 1998.
 • Tichá Marie, Černík Bohumil, 2009: studie MŽP „Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA“ , aktualizováno 2010
 • Studie LCA v prostředí ČR
 • www.lca.cz
 • www.lca-cz.cz


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden