Co znamenají R-S věty na obalech některých výrobků?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Verze z 1. 12. 2015, 18:20; Pavouk (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Chemické a nebezpečné látky v domácnostech a v prostředí

← zpět na Ekospotřebitel, nakupování

Úvod

V případě, že jakýkoliv výrobek nebo chemická látka mohou být rizikové pro zdraví jejich uživatelů, má na obalu nebo v bezpečnostním listu uvedeny tzv. R-věty a S-věty. Jejich znění je uvedeno ve vyhlášce k chemického zákonu 350/2011 Sb.


Doporučujeme

  • Pro spotřebitele je důležité, aby věděli, jaké riziko obnáší používání výrobku, který si zakoupili. Nejčastěji se to týká čistících, mycích a pracích prostředků, či chemických látek pro domácí kutily, apod. Všechny tyto produkty by měly mít uvedené RS-věty vztahující se k jejich složení na zadní etiketě nebo v bezpečnostním listu.
  • Věnujte pozornost informacím na obalech výrobků, které kupujete, dávejte přednost používání přípravků na bázi tradičních přírodních substancí


Podrobný popis problému

Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za podmínek stanovených zákonem jako R-věty (R jako risk=riziko).

Na etiketě bývají uvedena čísla RS-vět i jejich znění, nebo alespoň znění těch nejdůležitějších. Bezpečnostní list obsahuje podrobnější identifikaci výrobku z hlediska jeho chemického složení a rizik vztahujících se k jejich používání. Bezpečnostní list má kupující právo si k takovému výrobku vyžádat.

R-věty

R-věty znázorňují riziko, které může nastat při používání daného výrobku nebo chemické látky. Vyjadřují tedy, co by se mohlo stát, pokud s produktem nebudeme zacházet bezpečně. Nově se R-věty budou nazývat H-věty.


Nejčastěji používané R-věty

R 10 Hořlavý

R 20 Zdraví škodlivý při vdechování

R 21 Zdraví škodlivý při styku s kůží

R 22 Zdraví škodlivý při požití

R 34 Způsobuje poleptání

R 36 Dráždí oči

R 37 Dráždí dýchací orgány

R 38 Dráždí kůži

R 51 Toxický pro vodní organismy


Existují také kombinované R-věty, např.: R 21/22 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití R 36/37 Dráždí oči a dýchací orgány

S-věty

S-věty obsahují návod, jak s daným výrobkem bezpečně zacházet (S je od slova zkratka anglického slova safe=bezpečnost). Pokud spotřebitel dodržuje tyto bezpečnostní pokyny, riziko ohrožení zdraví se snižuje nebo úplně odpadá. Některé S-věty již obsahují, jak se zachovat, pokud se riziko stane skutečností. Obsahují tedy návod, co udělat, když dojde k nehodě a chemická látka ohrožuje zdraví spotřebitele. Nově se R-věty budou nazývat P-věty.

Nejčastěji používané S-věty

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S 24 Zamezte styku s kůží

S 25 Zamezte styku s očima

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice

S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách

S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Existují také kombinované S-věty, např.: S 1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima


Přechod k novému systému značení

Mezi lety 2010 a 2015 se přechází na nový systém značení, tzv.: Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS). Přináší některé změny a další rozšíření, např: standardní věty o nebezpečnosti R-věty, dostanou název H-věty, pokyny pro bezpečné zacházení, S-věty, se změní na P-věty. P- a S- věty mají prakticky totožný obsah jako dosavadní R- a S- věty.


Související odkazy


Legislativa

Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica