Co znamenají označení na chemikáliích?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Chemické a nebezpečné látky v domácnostech a v prostředí

← zpět na Bydlení a domácnost

Úvod

Označování zdraví a životnímu prostředí škodlivých chemikálií upravuje Chemický zákon č.350/2011 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č.1907/2006. Výrobce, dovozce a distributor smějí uvést na trh nebezpečné látky a přípravky pouze tehdy, jestliže jsou označeny podle svých nebezpečných vlastností podle tohoto zákona.


Doporučujeme

 • Při nákupu libovolné chemikálie chtějme vždy vidět bezpečnostní list.
 • U chemikálií čteme pečlivě vždy všechny informace na obalech či další informace poskytnuté výrobcem.
 • Od roku 2015 už na všech chemikáliích budeme vidět jen nové varovné symboly (červené, ne už staré oranžové).


Podrobný popis problému

Spotřebitel získá informace o nebezpečnosti výrobku ze dvou zdrojů

1) z tzv. bezpečnostního listu, který každý takový nebezpečný výrobek provází. Jeho podoba a obsah je dána Nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č.1907/2006. Jeho účelem je poskytovat detailní informace o složení nebezpečné látky, jejím výrobci nebo dovozci a hlavně údaje potřebné pro ochranu zdraví a životního prostředí. Tento dokument musí provázet každý takový výrobek od jeho vstupu na trh, až po jeho likvidaci. Spotřebitel má právo požádat prodejce o nahlédnutí do tohoto dokumentu. Obsahuje vždy 16 bodů a jeho podoba je stejná v celé EU. Bezpečnostní list se dodává v úředním jazyce nebo jednom z úředních jazyků každého členského státu, v němž je látka nebo směs uvedena na trh.

2) z označení samotného výrobku, jež obsahuje tzv. nebezpečné látky nebo přípravky.

Povinností výrobce nebo dovozce je zabalit a označit nebezpečné látky a přípravky, uvedené v zákoně.


Výrobce nebo dovozce je na výrobcích povinen uvádět

 • chemický nebo obchodní název nebezpečné látky nebo přípravku
 • název, sídlo, telefon výrobce nebo dovozce
 • výstražné symboly nebezpečnosti (viz níže)
 • výstražné věty upozorňující na nebezpečnost výrobku (tam, kde to ukládá zákon)
 • návod k použití a pokyny pro předlékařskou první pomoc, pokud se jedná o výrobky pro prodej v maloobchodě
 • pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnou látkou nebo přípravkem
 • při veřejné propagaci nebo nabízení nebezpečné látky nebo přípravku uvádět znaky a symboly, příslušející jejich nebezpečným vlastnostem


Nebezpečné látky a přípravky se z hlediska jejich označování dělí do těchto skupin

 • podle fyzikálně-chemických vlastností (výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, další)
 • podle toxikologických vlastností (velmi jedovaté, jedovaté, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující, další
 • na základě specifických účinků na lidské zdraví (karcinogenní látky, mutagenní látky, látky toxické pro reprodukci)
 • na základě účinků na životní prostředí (nebezpečné pro vodní prostředí, nebezpečné pro nevodní prostředí)

Ke každé z těchto skupin přísluší standardizovaná upozornění na nebezpečnou vlastnost látek obsažených ve výrobku. Tato upozornění musí být na výrobcích uvedena. Další povinností výrobců je uvádět na výrobcích standardizované věty, které obsahují pokyny pro bezpečné zacházení s nebezpečnou látkou či přípravkem. V případě porušení těchto povinností lze uložit pokutu v maximální výši 5 000 000 Kč.

Nový systém

Mezi lety 2010 a 2015 se přechází na nový systém: Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS). Proti minulému systému klasifikace nařízení GHS přináší některé změny a další rozšíření: dochází k rozšíření nebezpečných fyzikálních vlastností a nebezpečné vlastnosti pro zdraví a životní prostředí. Výstražné symboly nebezpečnosti jsou nové. Pojem látka se zachovává, pojem přípravek se nahrazuje pojmem směs. Pojem „kategorie nebezpečnosti“ se nahrazuje pojmem „třída nebezpečnosti“.


Označování výrobků

Na chemikáliích najdeme:

 • Výstražné symboly nebezpečnosti
 • Signální slova - slovo označující příslušnou úroveň závažnosti nebezpečnosti za účelem varování před možným nebezpečím; dvě úrovně: „nebezpečí“ je signální slovo označující závažnější kategorie nebezpečnosti; a „varování“ je signální slovo označující méně závažné kategorie nebezpečnosti
 • Standardní věty o nebezpečnosti, tzv. H-věty, dříve R-věty
 • Pokyny pro bezpečné zacházení, tzv. P-věty, dříve S-věty
 • Označení výrobku
 • Informace o dodavateli


Přechod k novému systému GHS

Po dobu přechodného období zabezpečuje předpisu existenci starého i nového systému.

 • Pro látky: od 1. prosince 2010 se látky označují již podle nového systému klasifikace a značení, přičemž v listech bezpečnostních údajů se uvádí současně nový i starý systém.
 • Pro směsi: Do 1. června 2015 mají podniky zodpovědné za značení chemikálií možnost výběru jednoho ze dvou systémů pro směsi. Když si vyberou nový systém, označení se musí vypracovat v souladu s tímto systémem, přičemž v listě bezpečnostních údajů budou uvedeny obě klasifikace.

Od 1. června 2015 se staré směrnice přestávají platit a kompletně jsou nahrazeny systémem GHS.

Na chemických látkách a přípravcích se můžete setkat s těmito piktogramy
Nebezpečný pro ŽP.png
 1. Jedovaté, vysoce jedovaté
 2. Nebezpečné,dráždivé
 3. Hořlavé, extrémně hořlavé
 4. Korosivní
 5. Oxidující
 6. Explozivní, výbušné
 7. Nebezpečné životnímu prostředí

Pozn.: piktogram znamená označení výrobku nebezpečného pro životní prostředí, které je povinné od roku 2010 pro látky, a od 1.6. 2015 pro směsi

Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica