Jaké informace naleznu v Integrovaném registru znečišťování?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ovzduší, hluk, světelné znečištění

Úvod

Integrovaný registr znečišťování (IRZ), je veřejně přístupná databáze, ve které naleznete informace o ročních emisích vybraných látek z průmyslových a zemědělských provozů. Informace do registru nahlašují sami původci a to v případě, že danou látku emitují a že emise z provozu překročí určitou minimální hodnotu, danou zákonem.


Doporučujeme

  • Pokud Vás zajímá, co vypouští průmyslový či zemědělský provoz ve Vašem okolí, navštivte webové stránky www.irz.cz.
  • IRZ berme jako první stopu v pátrání potom, jaký je stav životního prostředí kolem nás a co ho ovlivňuje (je to jen jeden z faktorů).


Podrobný popis problému

IRZ je veřejně přístupný informační systém, který zřizuje a spravuje Ministerstvo životního prostředí. Provozovatelem IRZ je CENIA, Česká informační agentura životního prostředí. Informace do IRZ povinně nahlašují samy průmyslové a zemědělské provozy. V IRZ najdeme informace o emisích (i havarijních) do ovzduší, vody, půdy a o přenosech látek v odpadech a odpadních vodách. Ohlašování se týká 93 znečišťujících látek (skleníkové plyny, látky poškozující ozónovou vrstvu Země, těžké kovy a jejich sloučeniny, perzistentní organické látky, pesticidy, těkavé organické látky atd.). Přenosem rozumíme výstup odpadních látek (odpadů, odpadních vod) mimo provozovnu k dalšímu využití či odstranění, zatímco emisí je přímé vypouštění znečišťujících látek do recipientu (voda, ovzduší, půda).

V IRZ nalezneme základní informace o podniku a odkaz na mapy, kde se zobrazují podniky, které mají povinnost ohlašovat do tohoto registru. Povinnost ohlašovat do IRZ vzniká v případě, že množství ohlašované látky v emisích nebo přenosech je rovné nebo vyšší než stanovený tzv. ohlašovací práh. Ohlašovací práh je množství znečišťujících látek v emisích nebo přenosech z provozovny za jeden kalendářní rok shodné nebo vyšší s množstvím stanoveným v legislativě.

Od roku 2007 mají podniky povinnost hlásit i do evropského registru znečišťování (E-PRTR, European Pollutant Releases and Transfer Register). Oproti IRZ neobsahuje informace o toxických látkách v odpadech, o únicích styrenu a formaldehydu (týká se pouze 91 látek) a přesně definuje činnosti a jejich kapacity u kterých vzniká povinnost ohlašovat (Nařízení Evropského parlamentu a Rady o EPRTR 166/2006). E-PRTR je dostupný na stránkách www.prtr.ec.europa.eu/.


Související odkazy


Legislativa

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady o E-PRTR č. 166/2006 Sb., kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek


Další čtení

  • www.irz.cz Stránky Integrovaného registru znečišťování. Jedná se o databázi emisí z provozů, které do registru podávají hlášení. Naleznete zde i informace o 93 látkách, které se do registru hlásí a aktuální legislativu.


Autor a rok revize Ing. Milan Havel, 2014
Kontakt milan.havel@arnika.org
Webové stránky ekoporadny Sdružení Arnika