Jaké jsou sankce za nezákonné pokácení dřevin?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ochrana přírody, krajina, zeleň

Úvod

Občan, který poškodí nebo bez povolení pokácí strom, může dostat pokutu až do výše 20.000,- Kč. Za neprovedení uložené náhradní výsadby může dostat pokutu až 10.000,- Kč. Firmě nebo podnikateli lze za stejný přestupek uložit pokutu až do výše 1.000.000,- Kč.


Podrobný popis problému

Pokud budeme hovořit o sankcích, je třeba rozlišovat mezi sankcemi ukládanými fyzickým osobám za přestupek (§ 87 zákona o ochraně přírody a krajiny) a sankcemi, kterými je možno postihnout správní delikty fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob (§88 zákona o ochraně přírody a krajiny). Fyzické osobě, která poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les, uloží orgán uloží pokutu až do výše 20. 000 Kč. Vedle toho jí může být uložena pokuta až do výše 10. 000 Kč, jestliže neprovede uloženou náhradní výsadbu za pokácené dřeviny.

Fyzickým osobám oprávněným k podnikání a právnickým osobám lze uložit pokutu až do výše 1 000 000, pokud poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les a stejně tak může být postihnuta za nesplnění oznamovací povinnosti při kácení dřevin a za neprovedení náhradní výsadby, která jí byla uložena orgánem ochrany přírody.

Až do výše 2 000 000 Kč lze uložit pokutu právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání tím, že navíc:

  • naruší krajinný ráz nesplněním povinností podle § 12 odst. 2,
  • závažně poškodí nebo zničí významný krajinný prvek, tedy například za narušení stromořadí, registrovaného jako významný krajinný prvek.

Pokuty u fyzických osob se v případě jednoho řízení nesčítají. U právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti lze uložit pokuty za každý správní delikt i v jednom řízení.

Pokuty je oprávněna udělovat Česká inspekce životního prostředí.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Ing. Jana Vitnerová, 2014
Kontakt jana.vitnerova@arnika.org
Webové stránky ekoporadny Sdružení Arnika