Jaké jsou základní povinnosti prodávajících a poskytovatelů služeb?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekospotřebitel, nakupování

Úvod

Základem právní úpravy vztahů mezi prodávajícím a kupujícím, resp. poskytovatelem služby a jejím „konzumentem“, je občanský zákoník (dále ObZ). Aby byl spotřebitel, jako v praxi většinou “slabší” subjekt v ekonomických vztazích, chráněn před poškozováním svých zájmů, stanoví některé další povinnosti výrobcům a poskytovatelům služeb zákon o ochraně spotřebitele (dále ZOS).


Doporučujeme

 • Jako spotřebitelé se seznámit se dobře s občanským zákoníkem.
 • Pozor na klamavé praktiky.
 • Pokud máme už dle obalu podezření (špatné značení, nevhodné písmo,...) na klamavé praktiky, tak si takový výrobek nekupujeme.


Podrobný popis problému

Základní pojmy

Zákon o ochraně spotřebitele (ZOS) obsahuje definice některých základních pojmů. Spotřebitelem je podle něj každá fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než k dalšímu podnikání. Jako prodávající je zákonem označen každý podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby. Výrobkem je jakákoli věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána a je určena k nabídce spotřebiteli a službou jakákoliv podnikatelská činnost, která je určena k nabídce spotřebiteli, s výjimkou některých činností upravených zvláštními zákony (např. činnost advokátů a daňových poradců).


Obecné povinnosti prodávajících

Základní povinností prodávajícího podle ObZ je odevzdat spotřebiteli (kupujícímu) zboží v požadované, případně právními předpisy stanovené jakosti, množství, míře nebo hmotnosti. Věc musí být bez vad, zejména musí odpovídat závazným technickým normám. Při potravinách musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti (spotřeby). Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby mu její činnost byla předvedena. Má-li věc vady, o kterých prodávající ví, je povinen na ně kupujícího při sjednávání kupní smlouvy upozornit. Pokud se jedná o vady, které nebrání běžnému užívání věci, může být věc prodána, ale jen za nižší cenu, než věc bezvadná. Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídí-li se užívání návodem nebo je upraveno technickou normou, je prodávající povinen kupujícího s nimi seznámit.

V návaznosti na tato ustanovení ObZ ukládá dále ZOS prodávajícímu tyto povinnosti:

 • umožnit spotřebiteli, aby si překontroloval správnost údajů o hmotnosti, míře nebo množství zboží, (za tímto účelem musí být ve všech prodejních místech, stánkový prodej nevyjímaje, k dispozici příslušné kontrolní zařízení - např. váhy),
 • prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny zákonem sjednané v souladu s cenovými předpisy (zákon č.526/1990 Sb. o cenách) a tyto ceny řádně účtovat.


Zvláštní povinnosti prodávajících podle ZOS

a) Zákaz diskriminace spotřebitele

Prodávající nesmí při prodeji výrobků a poskytování služeb jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí žádným způsobem spotřebitele diskriminovat.V tomto smyslu prodávající nesmí zejména:

 • odmítnout prodat výrobky, které má vystaveny (ve výloze, na pultě, ve vitrínách atd.) nebo jinak připraveny k prodeji,
 • odmítnout poskytnutí služby, které je v jeho provozních možnostech,
 • vázat prodej výrobků na prodej jiných výrobků.


b) Zákaz klamání spotřebitele

Je zakázáno uvádět jakýmkoli způsobem (na obalech výrobků, v reklamě, ústně při prodeji atp.) nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje anebo zamlčet údaje o skutečných vlastnostech výrobku nebo služeb.

c) Informační povinnost, kterou tvoří

 • povinnost prodávajícího řádně spotřebitele informovat o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu jeho použití, údržbě atd.
 • povinnost výrobky přímo viditelně a srozumitelně označit požadovanými údaji
 • povinnost jednoznačně informovat spotřebitele o ceně prodávaných výrobků (poskytovaných služeb) platné v době nabídky;
 • v rámci informační povinnosti musí prodávající dále řádně informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, o tom, kde lze reklamaci uplatnit a o provádění záručních oprav.

d) Povinnost výrobek na žádost spotřebitele předvést, pokud to povaha výrobku umožňuje.

e) Při prodeji spotřebního zboží povinnost řádně vyplnit a vydat kupujícímu záruční list.

f) Povinnost vydat na žádost spotřebitele doklad o zakoupení výrobku či poskytnutí služby.

g) Povinnost řádně výrobky zabalit do hygienicky nezávadných obalů, při samoobslužném prodeji poskytnout spotřebiteli vhodný obalový materiál.

h) Povinnost vykupovat vratné zálohované obaly

Pokud prodávající prodává výrobky ve vratných zálohovaných obalech, musí být tyto obaly od spotřebitelů zpětně vykupovány v každé jeho provozovně, v níž jsou takovéto výrobky nabízeny, a to po celou provozní dobu. Tento výkup nelze vázat na nákup jiného zboží. Množství vykupovaných vratných zálohovaných obalů nesmí být prodávajícím omezeno. Stejné povinnosti má výrobce nebo dodavatel zboží vůči prodávajícímu. Přednosti tohoto ustanovení ZOS jsou bohužel značně znehodnoceny tím, že prozatím neexistuje obalový zákon, který by výrobcům a prodávajícím nařizoval, jaký minimální podíl výrobků ve vratných zálohovaných obalech musejí vyrábět a prodávat. Následkem toho je, že pokud se výrobce a v závislosti na něm prodávající rozhodne obal dále nezálohovat (a v tom mu podle současné úpravy nemůže nikdo zabránit), ruší se tím i všechny jejich povinnosti ohledně zpětného výkupu obalů.

i) Povinnost informovat o peněžní částce za výkup vratných zálohovaných obalů. Pokud prodávající prodává výrobky ve vratných zálohovaných obalech, je povinen informovat spotřebitele o peněžní částce za výkup těchto obalů a tuto informaci na viditelném místě zpřístupnit.

O změně této částky nebo o ukončení výkupu vratných zálohovaných obalů je prodávající povinen informovat spotřebitele po dobu nejméně 30 kalendářních dnů přede dnem provedení změny nebo ukončení výkupu. Po tuto dobu nesmí být výkup těchto obalů zastaven.

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech stanoví, že osoba, která uvádí do oběhu nápoje (prodejce) v obalech, které nejsou vratnými zálohovanými obaly, je povinna nabízet stejné nápoje rovněž ve vratných zálohovaných obalech, pokud jsou v nich tyto nápoje uváděny na trh. Tato povinnost se nevztahuje na osoby uvádějící tyto nápoje do oběhu na prodejní ploše menší než 200 m2.

Rovněž osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech, je povinna vykupovat tyto vratné zálohované obaly bez omezení množství a bez vázání tohoto výkupu na nákup zboží. Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech prodejem spotřebiteli v provozovně, je povinna zajistit, aby tyto vratné zálohované obaly byly v této provozovně vykupovány po celou provozní dobu.


Související odkazy


LegislativaAutor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica