Jaké problémy nám přináší azbest?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Chemické a nebezpečné látky v domácnostech a v prostředí

Úvod

Azbest je podle Mezinárodní organizace pro výzkum rakoviny (IARC) prokázaný lidský karcinogen. Jeho používání bylo v České republice zakázáno. Největší problémy představují dvě oblasti. Zaprvé se je to neodborné nakládání s azbestem, v důsledku čehož může dojít k zamoření stavby azbestovými vlákny. Zadruhé jsou to nedostatky při nakládání s odpady s azbestem. Nejvíce ohroženými skupinami jsou lidé pracující na demolicích, při rekonstrukcích budov, bytových jader, opraváři, instalatéři, údržbáři aj. Ti často ani nevědí o obsahu azbestu v materiálech, se kterými pracují. Neodborná rekonstrukce stavby má také dopad na jejich uživatele (široce diskutovány byly například případy stavebních úprav škol).


Doporučujeme

 • V rámci možností zabránit poškozování předmětů obsahujících azbest.
 • Neprovádět renovace předmětů obsahujících azbest (obrušování, vrtání, broušení, kartáčování apod.).
 • Před zahájením rekonstrukce prověřit, zda stavba neobsahuje azbestové materiály.
 • Dodržovat technické a technologické postupy při práci s azbestem - práce za vlhka, místní odsávání, pravidelné čištění podlah, stěn a povrchů, používat ochranné pomůcky - ochranné oděvy, respirátory, filtry a masky.
 • Během manipulace s azbestem zajistit, aby nedocházelo k uvolňování a šíření azbestových vláken (materiál zabalit nebo alespoň vlhčit).
 • Odpad s obsahem azbestu nesměšovat s dalším materiálem.
 • S materiály, které obsahují azbest, nakládat jako s nebezpečným odpadem, odevzdat je jen osobě (firmě), která má k tomu oprávnění (v malém množství lze odpad s azbestem odnést do sběrného dvora, větší množství je nutno dopravit na skládku, která je oprávněna ho přijmout (dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. musí být firma oprávněna nakládat s odpadem katalogového čísla 17 06 01, 17 06 03, 17 06 05) .


Podrobný popis problému

Vzhledem k širokému využívání v minulosti se azbest stále nachází v budovách, v izolacích, v těsnění atd. Riziko expozice vzniká hlavně při pracích, kdy dochází k narušování materiálu a může dojít k uvolnění vláken, např. při rekonstrukcích, demolicích či manipulaci s odpadem. To platí samozřejmě jen v případě, že v budově je azbest přítomen. Prvním krokem před zahájením stavebních prací by proto mělo být prověření použitých materiálů na přítomnost azbestu. Před českých stavebních výrobků, které obsahují azbest, uvádí Metodický návod Ministerstva životního prostředí ČR z roku 2008. V případě, že takový výrobek je na stavbě přítomen, je třeba dodržovat bezpečnost práce a zamezit uvolňování vláken. Podmínky ochrany zdraví pracovníků jsou dány zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Kontrolním orgánem místně příslušná krajská hygienická stanice.

Výměna střešních krytin s azbestem

Ústav územního rozvoje v 1000 otázkách ke stavebnímu právu podává výklad k tomu, zda je třeba v případě výměny střechy s azbestem tuto skutečnost ohlásit stavebnímu úřadu. Jedná se totiž o tzv. udržovací práci, která běžně nevyžaduje ohlášení ani povolení. Ovšem vzhledem k tomu, že při práci s materiály obsahující azbest může dojít k negativnímu ovlivnění zdraví osob, nelze §103 stavebního zákona uplatnit, ale je nutné výměnu střechy ohlásit. Ne všechny stavební úřady to ale musí vyžadovat.

Co s azbestovým odpadem?

V případě nahrazování materiálů obsahující azbest (např. eternit) jinými bezazbestovými materiály vzniká odpad, který patří do kategorie nebezpečný. Nutné ho odevzdat na sběrném dvoře nebo při sběru nebezpečného odpadu (může být zpoplatněno), v případě většího množství je nutno zajistit je uložení na skládce. Její provozovatel musí mít povoleno jeho skládkování (jedná se o odpady katalogové číslo 17 06 01, 17 06 03, 17 06 05). Odpad nesmí obsahovat žádnou další nebezpečnou látku, ani nesmí být smíchán s jiným typem odpadů. Při uskladnění i transportu je třeba zamezit uvolňování vláken do ovzduší, tj. odpad musí být zabalen, případně ho je třeba alespoň vlhčit. Nakládání s odpady kontroluje Česká inspekce životního prostředí (firmy).

Měření vláken azbestu

Pro zhodnocení rizika např. po neodborně provedené rekonstrukci je možné nechat změřit koncentraci azbestových vláken v ovzduší a v prachu. Limit v pracovním ovzduší je pro minerální vlákna o průměru menším než 3 μm, delší než 5 μm, poměru „délka : průměr“ vlákna větším než 3:1 - 1000 vláken/m3. Stanovení se provádí určením plošné hustoty vláken na filtru, prováděné mikroskopickými technikami a určením četnosti vláken ve sledovaném objemu směsi. Pro odběr vzorků se používají ploché membránové filtry s velikostí pórů 0,45 μm až 1,2 μm. Identifikace se provádí optickou nebo elektronickou mikroskopií. V České republice provádí měření vč. odběru vzorků několik akreditovaných laboratoří.

Koncentrace azbestu na vybraných místech, starší data:

 • koncetrace azbestových částic (počet částic/m3.) uvnitř budov s drobivými vrstvami obsahujícími azbest - 1000 až 10000
 • venku po větru od závodu na výrobu azbestocementu ve vzdálenosti 300 m - 2200
 • venku po větru od závodu na výrobu azbestocementu ve vzdálenosti 1000 m - 600
 • venku na křižovatce ulic s hustou dopravou - 900
 • na dálnici až 3300
 • v pracovním prostředí, kde se manipuluje s azbest. materiály cca. 100


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Ing. Milan Havel, 2014
Kontakt milan.havel@arnika.org
Webové stránky ekoporadny Sdružení Arnika