Jaký je orientační přehled nátěrových hmot, EŠV a výrobků vhodných pro děti?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekospotřebitel, nakupování

← zpět na Bydlení a domácnost

Úvod

Většina nátěrových hmot obsahuje značné množství látek škodlivých pro životní prostředí i zdraví člověka. Hlavním zdrojem rizika jsou zejména těkavé organické látky jako rozpouštědla a ředidla, které tvoří často 40-60 % hmotnosti výrobku. Při nákupu zboží, u kterého předpokládáme možný kontakt s dítětem, je třeba dbát zvýšené opatrnosti na obsažené látky. Pokud je to možné, dávat přednost přírodním produktům – bezpečnějším pro člověka a šetrnějším k přírodě.


Doporučujeme

  • Zvážit, zda neponechat výrobek bez nátěru či využít alternativ – vosky, oleje, přírodní laky
  • Dávat přednost vodou ředitelným barvám a dalším výrobkům nejlépe přímo s označením EŠV dohledatelným v databázi produktů EŠV
  • Dodržovat technologii používání zboží doporučenou výrobcem
  • V interiéru používat pouze takové výrobky, které jsou určeny pro vnitřní prostředí
  • Barvy, laky a nátěry vždy používat pouze na materiály uvedené výrobcem
  • Zjistit, jaké látky výrobek obsahuje a dbát zvýšené opatrnosti, pokud se předpokládá kontakt výrobku s dítětem


Podrobný popis problému

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list na výrobku uvádí kromě identifikačních údajů výrobce (popř. dovozce, distributora) údaje o obsažené nebezpečné látce nebo přípravku a údaje potřebné pro ochranu zdraví a životního prostředí.

CE+CCZ.gif

Česká značka shody a Značka shody

Označení na obalu tvořeno písmeny CCZ deklaruje, že produkt je vyroben v souladu s technickými požadavky obsaženými v nařízení vlády nebo s platnými technickými normami. Je-li ovšem výrobek určen pro trhy Evropské unie, musí být vždy označen značkou CE a značení CCZ nesmí být souběžně se značkou CE uvedeno, jak je citováno v zákoně č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů. Dále také v Otázkách a odpovědích ekologických poraden – Co znamená „značka shody”?.


Ekologicky šetrný výrobek (EŠV)

EŠV.jpg

Certifikát dokládající větší šetrnost výrobku ke zdraví a životnímu prostředí. Certifikát uděluje konkrétním výrobkům na základě splnění daných kritérií (ověřených nezávislou zkušebnou) Ministerstvo životního prostředí. Více informací o EŠV a aktualizovaný seznam EŠV najdete na webových stránkách Cenia (Česká informační agentura životního prostředí).

Oficiální ekoznačkou Evropské Unie je tzv. „eurokvětinka". Katalog výrobků s touto ekoznačkou je i češtině.


Proč nekupovat výrobky z PVC?

PVC.jpg

V PVC jsou často jako změkčovadla použity ftaláty – škodlivé látky podílející se např. na vzniku astmatu u dětí. Přítomnost PVC ve výrobku lze poznat podle tzv. tříšipkového značení. Informujte se více v otázce Jak lze rozpoznat výrobky obsahující PVC a vyhnout se jim?.


Toxické látky

Těžké kovy

Kupujte zboží, ve kterém jsou těžké kovy obsaženy pouze jako mikroelementy. Těžké kovy jsou skupina kovů s toxickými vlastnosti (např. olovo, rtuť, kadmium, arzén, kobalt). Některé z nich jsou v malé koncentraci pro organismy nezbytné, např. zinek, mangan, železo (tzv. mikroelementy). Nadměrný obsah těžkých kovů je ale nežádoucí. Za nejnebezpečnější se považují kadmium, rtuť, olovo, chrom.


Při výběru zboží určeného dětem se vyhýbejte tzv. R/S větám

R - věty na obalu označují nebezpečnost látky, S - věty na obalu nebezpečných látek upozorňující na bezpečnostní zacházení. Viz otázka Co znamenají označení na chemikáliích?.

Pokud se chystáte ošetřovat dřevo, snažte se vyhnout nátěrovým hmotám s označením PCF (pentachlorfenol). Co je pentachlorfenol (PCF) a v čem je obsažen?

V řadě produktů (bakelit, dřevotříska, ale i textilní hračky) se vyskytuje zdraví škodlivý formaldehyd. Seznamte se s ním v otázce Co je formaldehyd a máme se ho bát?, rady, jakým způsobem se mu vyhýbat naleznete v odkazu Jak ovlivnit koncentraci formaldehydu v prostředí?.


VOC (volatile organic compounds) neboli těkavé organické látky

Látky, které se za běžného stavu snadno vypařují, řada z nich má negativní účinky na zdraví. Jsou obsaženy v ředidlech, rozpouštědlech a dalších přípravcích (Co se vypařuje doma do ovzduší?).

Dbejte zvýšené opatrnosti na látky teratogenní - způsobují poškození plodu v těle matky.


Související odkazy


Legislativa

  • Zákon č. 71/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
  • Předpis 258/2001 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek


Další čtení

  • RAPEX Evropský výstražný informační systém o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru


Autor a rok revize Mgr. Dana Křešničková, 2014
Kontakt kresnickova@rosacb.cz
Webové stránky ekoporadny Ekoporadna Rosa České Budějovice