Jak a kde najít informace o kvalitě ovzduší v místě Vašeho bydliště?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ovzduší, hluk, světelné znečištění

Úvod

V ČR se kvalitě ovzduší věnuje několik organizací a institucí.Tyto stránky obsahují přehled informačních zdrojů zaměřených na kvalitu ovzduší a na ty, které ovzduší znečišťují.


Doporučujeme

  • Ověřte si kvalitu ovzduší v místě, kde žijete.
  • Vyhýbejte se rizikovým činnostem v období zhoršené kvality ovzduší a nepřispívejte k této situaci vlastní činností (jízda autem, kouření, spalování nevhodných paliv atd.)


Podrobný popis problému

Téma kvality ovzduší spadá do kompetence Ministerstva životního prostředí ČR. Na základě zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, provádí ministerstvo posuzování a hodnocení kvality ovzduší.

Monitoring kvality ovzduší v ČR zajišťuje Český hydrometeorologický ústav.

Jako první informace o kvalitě ovzduší v některé lokalitě ČR může posloužit přehled oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. V záložce "Ovzduší", v odkazu pod mapou "Aktuální hod. přehled" naleznete seznam monitorovacích stanic a výsledky, které naměřily. O tom zda byl v letos či minulém roce ve Vaší lokalitě překročen imisní limit pro některou ze sledovaných látek, naleznete v odkazu "Překročení imis. limitů". Podrobnější přehled o Vaší lokalitě naleznete v grafických nebo tabelárních ročenkách. V odkazu "Informace o emisích" naleznete mapu ČR s vyznačením velkých zdrojů znečišťování. Zjistíte, kdo a co ve Vašem okolí vypouští.


Další zdroje informací

Statistická ročenka životního prostředí ČR Vydává MŽP a ČSÚ. Vychází 1x ročně v tištěné podobě. Statistické ročenky jsou přístupné i na internetu. Naleznete je na stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí v publikacích.

Zpráva o životním prostředí ČR Vydává MŽP. Vychází 1x ročně v tištěné podobě. Zprávy o životním prostředí jsou přístupné i na internetu. Naleznete je na stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí publikacích.

Indikátory životního prostředí Web provozovaný MŽP. Poskytne rychle základní přehled o situaci v jednotlivých oblastech životního prostředí v ČR. Nalezneme ho na adrese www.issar.cenia.cz.

Stav životního prostředí v jednotlivých krajích ČR Vydává MŽP. Vychází pouze v elektronické podobě. Naleznete je na stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí v publikacích

Integrovaný registr znečišťování (IRZ) představuje ojedinělou databázi informací o souhrnných ročních únicích nebezpečných látek z konkrétních průmyslových a zemědělských provozů, které do něj ohlašují informace od roku 2005. Je srovnatelný s americkým systémem TRI (Toxic Release Inventory). IRZ najdete na adrese www.irz.cz. Na jeho základě sestavené žebříčky největších znečišťovatelů i po krajích pak na stránkách o IRZ sdružení Arnika.

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí. Souhrnné zprávy za kalendářní rok Vydává Státní zdravotnický ústav. Souhrnné zprávy na internetu.

Ročenka dopravy Vydává Ministerstvo dopravy ČR. Ročenky na internetu. Další informace o vlivu dopravy na znečištění ovzduší naleznete také na stránkách Centra dopravního výzkumu. Chcete-li vědět, kolik aut projíždí Vaší obcí, výsledky posledního sčítání aut z roku 2010 naleznete na stránkách Ředitelství silnic a dálnic ČR.


Související odkazy


Autor a rok revize Ing. Milan Havel, 2014
Kontakt milan.havel@arnika.org
Webové stránky ekoporadny Sdružení Arnika