Jak je chráněna nelesní zeleň (dřeviny) kolem liniových staveb?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ochrana přírody, krajina, zeleň

Úvod

Podle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jsou všechny dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Přesto jsou dřeviny rostoucí mimo les ve velkém ničeny a poškozovány z mnoha důvodů. Jeden z nejrozsáhlejších způsobů ničení je při realizaci či údržbě liniových staveb.


Doporučujeme

  • Liniová zeleň je chráněna stejně jako další dřeviny rostoucí mimo les, ale pokud je alej podél silnic či vedení, platí zde ochranná pásma další předpisy (energetický zákon aj.).
  • Kácení dřevin se povoluje ve správních řízeních (ne vždy, existují výjimky viz níže), a řízení se mohou účastnit občanská sdružení.


Podrobný popis problému

Chcete-li zjistit, zda realizovaná stavba byla povolena a probíhá v souladu s předpisy, upozornit na poškozování dřevin při stavbě apod., obraťte se na místně příslušný orgán samosprávy či státní správy, který v dané věci vedl správní řízení nebo se ke stavbě vyjadřoval. Při podezření z porušování zákona kontaktujte Českou inspekci životního prostředí (kontakt viz níže) nebo dobrovolné strážce – kteří mohou v závažných případech bezprostředního ohrožení zájmů zvláště chráněných částí přírody akci na místě zastavit, mohou ukládat blokové pokuty, informovat své nadřízené orgány apod. (jmenují je odbory životního prostředí a zemědělství krajských úřadů, správy chráněných krajinných oblastí a národních parků).

Pokud chcete zabránit ničení dřevin v důsledku realizace či údržby liniové stavby, obraťte se na občanské sdružení v místě působící a účastnící se správních řízení podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb. (viz též kapitola VII.1.3.). V případě, že v místě žádné občanské sdružení neexistuje a pokud se chcete na rozhodování o kácení dřevin přímo účinně podílet, nezbývá vám než si založit občanské sdružení vlastní, nebo založit základní organizaci Českého svazu ochránců přírody (s Kanceláří ÚVR ČSOP lze projednat založení ve velmi krátkém čase, zejména pokud Vás budou „tlačit“ krátké lhůty v rámci správního řízení).

Organizacím účastnícím se správních řízení podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb. doporučujeme uplatňovat ve správních řízeních obecné podmínky pro výstavbu liniových staveb (viz níže) doplněné o konkrétní podmínky závislé na místě výstavby.

Realizace liniových staveb je povolována v rámci stavebního řízení. Pokud je trasou dotčen významný krajinný prvek (tok, niva toku, les atd. ze zákona - dle §3, písmene a zákona č. 114/1992 Sb. či registrovaný dle §6 zákona č. 114/1992 Sb.), je vydáváno ještě rozhodnutí místně a věcně příslušným orgánem státní správy.

Pokud je nutno kácet dřeviny rostoucí mimo les, je vydáváno v této věci rozhodnutí místně a věcně příslušným orgánem státní správy ještě před ukončením stavebního řízení. Občanské sdružení má možnost do všech těchto řízení vstoupit v roli účastníka řízení.

Zejména v posledních několika letech dochází k rozsáhlé realizaci výkopových liniových staveb (mezi liniové stavby patří silnice, elektrická vedení, kabelová vedení, rozličné produktovody, např. plynu apod.). Často tak vznikají nenávratné škody zvláště na dřevinách v obcích, především silným poškozováním jejich kořenového systému.


Ochrana nelesní zeleně při údržbě liniových staveb.

Údržba dřevin rostoucích mimo les podél elektrického vedení se řídí zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Energetický zákon mimo jiné vymezuje velikost ochranných pásem elektrických a plynárenských rozvodů a zařízení a rozvodů tepelné energie a stanoví podmínky k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu týkající se také okolní zeleně a zásahů do ní (např. maximální výšku porostů, podmínky vysazování trvalých porostů apod.).


Při údržbě venkovních elektrických vedení má provozovatel přenosové i distribuční soustavy podle tohoto zákona mimo jiné právo v souladu s podmínkami stanovenými územním rozhodnutím a stavebním povolením odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení přenosové či distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění neučinil sám vlastník či uživatel.


Občanská sdružení mohou s odvoláním na dodržování § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v rámci správních řízení uplatňovat podmínky, které zmenší negativní vliv liniových staveb na nelesní zeleň a další části přírody a to:

Pro venkovní elektrická vedení:

  • dojde-li k poškození nelesní zeleně, tzn. že v případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm

(měřeno ve výšce 130 cm nad zemí) či křovin o souvislé ploše více než 40 m2 mohou vyžadovat samostatné správní řízení vedené příslušným obecním úřadem.

V případě nutnosti protnout liniovou zeleň (břehové porosty, křovino-stromové pásy na mezích, kolem cest apod.) či drobnější remízy vyžadujte, aby byly překračovány na nejužším místě, a to kolmo na delší osu těchto přírodních prvků.

Dále vyžadujte, aby byla zabezpečena (hned při výstavbě) izolace všech pro ptáky nebezpečných míst na stávajících či opravovaných stožárech a trafostanicích, u nových stožárů bude zvolen typ bezpečný pro ptáky (systém "Pařát").

Pro podzemní vedení (kabelová, plynovod, MTS apod.): požadujte, aby nedošlo k poškození mimolesní zeleně - stromů nad obvod 80 cm ve výčetní výšce (130 cm), tzn. že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů.

Vyžadujte, aby liniová zeleň (na mezích, v alejích apod.) byla protínána jen příčně. Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším než 5 cm, pak ať jsou zahlazeny a zatřeny latexem s příměsí fungicidu (např. Fundazolu). Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty.

Vyžadujte, aby při všech pracích bylo dbáno na citlivý pohyb mechanizmů kolem stromů tak, aby nedošlo k odřeninám kmenů, olámání větví apod.

Pokud do výkopu budou opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci), okamžitě upozorněte stanice pro handicapované živočichy (místně příslušnou stanici garantující území v rámci Národní sítě stanic - viz kapitola VII.4.1.).

V případě vedení výkopu napříč tokem požadujte, aby výkop nebyl prováděn v období nejnižších průtoků a samotný výkop aby byl zajištěn tak, aby nemohlo dojít (ani v průběhu prací) k erozi půdy z výkopu do toku. Po skončení prací dohlédněte, aby pracovníci firmy břehy urovnali. Terén po zahrnutí je třeba vymodelovat do původní podoby (aby nevznikaly výrazné nerovnosti).

V případě, že je výkop veden napříč údolím s příkrými boky a povrch výkopu by mohl erodovat, požadujte, aby byl proti erozi zajištěn (např. pokrytím textilií s travním osivem apod.). Toto je aktuální zejména u plynovodů a jiných velkých výkopů.


Související odkazy


Legislativa

  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
Autor a rok revize Ing. Jana Vitnerová, 2014
Kontakt jana.vitnerova@arnika.org
Webové stránky ekoporadny Sdružení Arnika