Jak je to s náhradní výsadbou a odvody za kácení?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ochrana přírody, krajina, zeleň

Úvod

Orgán ochrany přírody musí ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let. Pokud by měla být uložena náhradní výsadba na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele o pokácení dřevin, smí být taková výsadba uložena jen s předchozím souhlasem jejich vlastníka.


Doporučujeme

  • Účastnit se správních řízení o povolení kácení dřevin z pozice občanského sdružení podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (stejné právo účastnit se by měly mít zejména vlastníci domů, v jejichž okolí se kácí – o zahájení řízení se však těžko dozvědí). V těchto řízeních doporučujeme prosazovat minimálně adekvátní náhradní výsadbu s následnou péčí, kterou může orgán ochrany přírody uložit ve správním řízení jako

podmínku povolení. Náhradní výsadba by měla saturovat ekologickou újmu vzniklou pokácením dřevin v dané lokalitě.

  • Obrátit se jako místní občan na orgán ochrany přírody s požadavkem adekvátní náhradní výsadby.
  • Pokud není stanovena náhradní výsadba, doporučujeme obrátit se na nadřízený úřad (krajský úřad), aby rozhodnutí přezkoumal, a podnět dát na vědomí České inspekci životního prostředí.


Podrobný popis problému

Pokácením dřevin rostoucích mimo les vzniká v krajině ekologická újma. Pojem ekologické újmy je definován v § 10 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění jako „ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikajících poškozením nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti”. Náprava ekologické újmy může spočívat buď v tzv. náhradním plnění (tím je právě náhradní výsadba dle § 9 odst. 2 zákona o ochraně přírody) nebo ve finanční kompenzaci (§ 27 zákona o životním prostředí). Druhá možnost - finanční kompenzace (odvod dle § 9 odst. 3 zákona o ochraně přírody) - ovšem vyžaduje speciální zákonnou úpravu, ke které ovšem za celou dobu existence nedošlo. Proto v současné době nelze ukládat odvody za kácení, ale pouze náhradní výsadbu (a proto zákonná formulace „orgán ochrany přírody může uložit náhradní výsadbu“ znamená fakticky, že ji uložit musí)! Náhradní výsadba by neměla být vnímána jako trest za kácení, kompenzuje se jí legálně vzniklá ekologická újma (na rozdíl od ukládání tzv. nápravných opatření podle § 86 odst. 2 zákona o ochraně přírody).


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Ing. Jana Vitnerová, 2014
Kontakt jana.vitnerova@arnika.org
Webové stránky ekoporadny Sdružení Arnika