Jak jsou chráněny dřeviny rostoucí mimo les?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ochrana přírody, krajina, zeleň

Úvod

Dřeviny jsou u nás chráněny ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Těmito dřevinami jsou stromy či keře rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech mimo dřevin rostoucích na pozemcích určených k plnění funkcí lesa - tzv. PUPFL (co jsou PUPFL upravuje zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon).


Podrobný popis problému

Dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením – tím se rozumí nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. Vlastníci dřevin jsou povinni o dřeviny pečovat. Při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými vážnými chorobami může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin. Kácení dřevin rostoucích mimo les řeší následující odkaz: Za jakých podmínek lze pokácet dřevinu rostoucí mimo les?


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Ing. Jana Vitnerová, 2014
Kontakt jana.vitnerova@arnika.org
Webové stránky ekoporadny Sdružení Arnika