Jak nám škodí benzen?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ovzduší, hluk, světelné znečištění

Úvod

Benzen (chemický vzorec C6H6) je základním představitelem skupiny aromatických uhlovodíků a řadí se mezi toxické látky s výrazně negativním vlivem na lidské zdraví. Nejvýznamněji přispívají ke znečištění atmosféry benzenem výfukové plyny z dopravních prostředků s motorovým pohonem (emise z dopravy představují téměř 85 % veškerých emisí aromatických uhlovodíků). Další významné úniky pocházejí z chemického průmyslu, ropných rafinérií a ze spalování fosilních paliv (uhlí, oleje). Uvolňuje se dále při těžbě uhlí a neželezných rud, také při zpracování dřeva, výrobě textilu i v koksárenských provozech. Kromě emisí do ovzduší se do životního prostředí dostává průmyslovými odpadními vodami a při haváriích. Do půdy i podpovrchových vod je vnášen také srážkovou vodou. Přirozenými zdroji benzenu jsou lesní požáry a sopečné erupce, ale ty jsou ve srovnání s antropogenními zdroji zcela zanedbatelné.


Doporučujeme

  • Omezte na minimum svůj pohyb v centrech měst, neboť zplodiny z dopravy jsou nejvýznamnějším zdrojem benzenu v ovzduší.
  • Zamyslete se nad vlastním příspěvkem znečišťování ovzduší benzenem a eliminujte cestování osobním vozem na nejnutnější minimum.
  • Spalujte jen vhodný druh topiva, jste-li provozovatelem lokálního topeniště.


Podrobný popis problému

Benzen je nebezpečná látka ze skupiny aromatických uhlovodíků. Je to čirá a bezbarvá kapalina s charakteristickým zápachem, těkavá a hořlavá. Teplota varu činí 80°C a teplota tání 5,5 °C, hustota je 880 kg.m-3 - je tedy mírně lehčí než voda. Benzen se dobře rozpouští ve většině organických rozpouštědel, rozpustnost ve vodě činí 1,79 g.l-1. Čichový práh (minimální koncentrace, která vyvolá čichový vjem u 50 % zkoumaných osob) je u benzenu 8,6 µg/m3.

Pro benzen je v České republice stanoven zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, roční imisní limit 5 µg/m3, který je stanoven stejným způsobem i ve směrnici Evropské unie č. 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Termín plnění stanovené roční mezní hodnoty byl prodloužen touto směrnicí z data 1. ledna 2010 do 1. ledna 2015.

Benzen je obsažen v ropě, černouhelném dehtu, produktech rafinace a rektifikace, je surovinou pro výrobu chloraminu, nitrobenzenu, etylbenzenu. Vzniká jako vedlejší produkt při výrobě styrenu a je zastoupen ve vodách z koksoven.

Používá se jako průmyslové rozpouštědlo pro tuky, vosky, pryskyřice, inkousty, nátěry, plasty a pryž, slouží jako odmašťovací prostředek. Má uplatnění při výrobě anilinu, léčiv, syntetických vláken, plastů, insekticidů, nátěrů, maziv a výbušnin, využívá se v tiskařství a litografii, v obuvnickém průmyslu a při výrobě pneumatik. Dříve byl součástí přípravků prodávaných v maloobchodní síti a používal se jako rozpouštědlo laků nebo lepidel, dnes je jeho použití v ČR mimo průmyslovou výrobu zakázáno.

Emise benzenu do životního prostředí unikají především z výrob, při nichž je využíván, je obsažen rovněž v emisích ze spaloven odpadů a hutnických provozů, uniká při manipulaci, skladování a distribuci benzinů, nejvýznamnějším zdrojem jsou ale výfukové plyny benzinových motorových vozidel. Kromě ovzduší znečišťuje také podpovrchové vody, z atmosféry může odcházet rozpouštěním ve srážkové vodě. Ve směsi s dalšími polutanty se benzen podílí na fotochemických procesech a vzniku smogu.

Vliv benzenu na lidské zdraví

Benzen vstupuje do těla převážně inhalačně nebo orálně, částečně může pronikat i kůží, což však není tak nebezpečné, neboť většina benzenu se rychle odpaří. Nejvíce se koncentruje v kostní dřeni, kterou poškozuje, dále v tkáních s vysokým obsahem tuku, jako je např. mozek, a v orgánech vysoce zásobených krví (játra, ledviny apod.). Působením benzenu dochází k poškozování centrální nervové soustavy, imunitního systému a krvetvorby. Při chronické expozici může dojít k anemii, která se projevuje zvýšenou únavou, anorexií a krvácením sliznic a kůže. Chronická expozice se po uplynutí latentní doby pěti až patnácti let může vyvinout v leukémii. Dle Směrnice pro kvalitu ovzduší v Evropě nelze pro benzen vyskytující se v ovzduší doporučit žádnou bezpečnou úroveň, protože vzhledem k jeho karcinogenitě není známa žádná bezpečná prahová koncentrace pro lidské zdraví.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Bc. Dana Kovaříková, 2014
Kontakt kovarikova@vuhu.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologické centrum Most pro Krušnohoří

v