Jak postupovat, pokud nás obtěžuje zápachem či kouřem soused?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ovzduší, hluk, světelné znečištění

Úvod

Obtěžování zápachem i kouřem je nepříjemné. Těžko se před nimi lze schovat. Proto považujeme za důležití sledovat, co se ve Vašem okolí děje. Pokud se týká pálení odpadů, bohužel někteří lidé dnes spalují v kotli i to, co tam nepatří. Je to nezákonné. Nejlepším opatřením, jak se těmto stavům bránit, je dlouhodobá osvětová činnost.


Doporučujeme

  • Provádět dlouhodobě osvětu ve Vaší obci. Je to asi ta nejlepší cestou, jak snížit zápach a kouř z domácích topenišť v obci.
  • Za nejrychlejší cestu k nápravě považujeme osobní domluvu, když ne Vaši, tak někoho, koho si lidé ve Vaší lokalitě váží a dají na jeho slovo.
  • Kouřící komín je dobré vyfotografovat. Podle zákona jsme povinni dodržovat přípustnou tmavost kouře.
  • Podobně jako komín je dobré vyfotografovat kouřící ohniště. Na ohništi se smí spalovat pouze suché rostlinné zbytky. I to může obec za určitých podmínek zakázat obecně závaznou vyhláškou.
  • Pokud domluva nepomůže, lze dát podnět na obecní úřad obce s rozšířenou působností (mají tuto oblast na starosti). V případě, že odpad pálí živnostník, lze dát podnět na Českou inspekci životního prostředí.
  • Problematiku obtěžování zápachem či kouřem řeší také občanský zákoník č. 89/2012 Sb., především §1013. Soudní cesta ale je obvykle zdlouhavá a nemusí vést k cíli. U úředně schválené stavby má podle občanského zákoníka soused nárok pouze na náhradu újmy v penězích. Proto doporučujeme sledovat, co se ve Vašem okolí děje a včas vyjádřit své námitky.
  • Být citlivý. Každý jsme k zápachu vnímavý jinak. To co se někomu může zdát normální, může pro jiného znamenat vážné zdravotní problémy.


Podrobný popis problému

Problematiku obtěžování zápachem či kouřem z malých zdrojů řeší jednak zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., jednak občanský zákoník č. 89/2012 Sb..

Zákon na ochranu ovzduší specifikuje povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů v §16 a §17. Část pátá zákona pak je věnována opatřením k nápravě a přestupkům. Ty projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokuty vybírá a vymáhá celní úřad. Na obecní úřad obce s rozšířenou působností je proto třeba směřovat podnět, pokud nepomohla domluva. O jaké přestupky se může jednat popisuje článek Co říkají zákony k pálení odpadu?

V případě obtěžování zápachem je nejpodstatnější změnou oproti staršímu zákonu o ochraně ovzduší definice znečišťující látky v §2, písmeno b). Podle této definice pod znečišťující látky spadá i zápach. Na základě této definice lze k regulaci zápachu využít všechny nástroje určené k regulaci znečišťujících látek. Uplatnit tuto definici lze ale prakticky pouze vůči právnickým osobám (k domácnostem přistupuje zákon jinak tím, že zpřísnil požadavky na kotle a zakázal spalování nekvalitních paliv - viz odstavec výše). Více viz: Jak postupovat, pokud nás obtěžuje zápachem průmyslový nebo zemědělský zdroj?

Občanský zákoník v §1013, odst. (1) říká, že vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod. Důležitý je i odstavec (2), který říká, že jsou-li imise důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení, který byl úředně schválen, má soused právo jen na náhradu újmy v penězích, i když byla újma způsobena okolnostmi, k nimž se při úředním projednávání nepřihlédlo. To neplatí, pokud se při provádění provozu překračuje rozsah, v jakém byl úředně schválen. Proto doporučujeme sledovat výstavbu ve Vašem okolí a včas u ní uplatnit své připomínky.

Ačkoli se žalobě podané za účelem ochrany vlastnického práva říká tzv. sousedská, neznamená to, že by pouze vlastník bezprostředně sousedící nemovitosti byl aktivně legitimován, tj. že by se s touto žalobním návrhem mohl obrátit na soud. Z důvodové zprávy k předchozí verzi občanského zákoníka jasně vyplývalo, že těmito negativními vlivy mohou být dotčeni i sousedé vzdálenější, což je právě v případě zápachu a jeho šíření velmi jednoduše představitelné. Žalobním petitem se pak může domáhat, aby byla rušiteli uložena povinnost zdržet se toho jednání, kterým ho obtěžuje či ohrožuje jeho vlastnická práva.

Problematice omezení vlastnických práv v občanském zákoníku se věnují §1013 až §1023.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení

  • Stránky organizace Frank Bold, která poskytuje podporu a poradenství při zapojování veřejnosti do správních řízení a věnuje se kauzám se vztahem k životnímu prostředí


Autor a rok revize Ing. Milan Havel, 2014
Kontakt milan.havel@arnika.org
Webové stránky ekoporadny Sdružení Arnika