Jak postupovat při desinsekci a deratizaci odbornou firmou?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Bydlení a domácnost

Úvod

Odborník firma umí odhadnout míru napadení a pozná vývojové stadium příslušného „škůdce“. Při zásahu nesmí dojít k ohrožení obyvatel ani domácích zvířat. Nesmí být kontaminovány potraviny a krmiva.


Doporučujeme

  • Předem se dobře informujte o službách vybrané firmy.
  • Firma musí evidovat použité přípravky.
  • Před příchodem firmy odstraňte a dobře zabalte (nejlépe však také odstraňte) hygienické potřeby.
  • Pokud chceme znát podrobnosti o účinku používaných látek na lidské zdraví a životní prostředí, lze se vyžádat si od zástupců firmy příslušný bezpečnostní list.


Podrobný popis problému

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (§9) je poskytovatel služby povinen spotřebitele řádně informovat o charakteru poskytovaných služeb jakož i riziku s poskytovanou službou spojeným. Před vlastní objednávkou zásahu se o službách dezinsekční firmy (případně firem) dobře informujte.

Náklady zásahu se řídí druhem škůdce, rozsahem výskytu a velikostí bytu. Často však jsou uváděny paušální ceny. Protože neexistuje jednotná úprava cen, je dobré nechat si udělat několik nabídek.

Seriózní dezinsekční firmy nezasahují v bytech, v nichž se zdržují děti, nemocní lidé, těhotné ženy nebo lidé s alergiemi, vyhotoví řádný protokol a podrobně vás informují před provedením zásahu o jeho rozsahu a charakteru a po zásahu o opatřeních následné očisty. Otevřeně informují o různých účinných látkách a nezlehčují problémy.


Opatření před zásahem desinsekční a deratizační firmy

Než se dostaví pracovník dezinsekční či deratizační firmy, je třeba před plošnou aplikací insekticidů odstranit všechny potraviny a dobře zabalit (nejlépe však také odstranit) hygienické potřeby. Při aplikaci aerosolu nebo postřiku je lepší odstranit pokojové rostliny; elektrické přístroje a obzvlášť akvária by měly být dobře zakryty. Při samotném zásahu by v bytě neměli být ani jeho obyvatelé ani domácí zvířata.


Povinnosti desinsekční a deratizační firmy

Podle č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§56 a §58) má firma, která dezinsekci a deratizaci provádí, povinnost evidovat použité přípravky, jejich druh, množství, dobu, místo a účel použití. Tuto evidenci musí archivovat po dobu 5 let. V případě velkoplošných speciálních dezinsekcí a deratizací musí osoby, kterých se to týká, o tomto záměru předem informovat.

Firma smí použít jen přípravky oznámené a vyhovující zákonu č. 120/2002 Sb, o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a musí dodržet návod k použití od výrobce. Seznam takto oznámených přípravků podle §35 zmíněného zákona je zveřejněn na věstníku a na www stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR a je pravidelně aktualizován (schvalovací proces pokračuje a stále jsou přidávány nové přípravky).

Dané přípravky a postupy mohou být použity jen v míře nezbytně nutné tak, aby účelu zásahu bylo dosaženo a nebyly ohroženy či poškozeny životní a pracovní podmínky lidí.

Firma je též povinna kontrolovat jejich účinnost. Zaměstnanci firmy musí pro provádění dezinsekce a deratizace být starší 18 let, absolvovat odborný kurs a mít osvědčení o odborné způsobilosti. Toto osvědčení by měli na požádání předložit.

Složení používaných přípravků a informace o dopadu jejich použití

Pokud chceme znát podrobnosti o účinku používaných látek na lidské zdraví a životní prostředí, lze se vyžádat si od zástupců firmy příslušný bezpečnostní list. Bezpečnostní listy k používaným chemickým přípravkům musí mít firma k dispozici a měli by vám je ukázat. Pokud to firma odmítne, jde o neseriózní jednání.


Možné zdravotní problémy po aplikaci chemických přípravků

V praxi se mohou, obzvlášť po použití aerosolů, objevit u obyvatel zdravotní problémy. Ačkoliv většinou bývají přechodného rázu, určitě bychom však v takovém případě měli vyhledat lékaře. Zapište si názvy přípravků a jejich složení. V pracovní evidenci zásahů dezinsekční firmy se musí objevit název přípravku. Tyto informace jsou důležité i pro případné požadavky na náhradu škod.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica