Jak probíhá povolování stavby? (jaká řízení)

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Právo, účast veřejnosti

Úvod

Stavby musí před svou realizací zpravidla projít několika povolovacími procesy. Každá stavba musí být v souladu s územním plánem. V závislosti na tom, jak výrazný vliv má na životní prostředí, dále stavby mohou vyžadovat územní rozhodnutí, stavební povolení, stanovisko EIA, integrované povolení, výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných rostlin nebo živočichů a kolaudační souhlas. Většiny těchto procesů se může účastnit veřejnost, ať už jako dotčení vlastníci nebo spolky.


Doporučujeme

  • Má-li se stavět stavba, s níž nesouhlasíte, ověřte, že je v souladu s územním plánem. Do územního plánu máte právo nahlédnout na stavebním úřadě nebo odboru územního plánování obecního úřadu.
  • Zjistěte, jaká povolení stavba potřebuje.
  • Účastněte se povolovacích řízení a procesů.


Podrobný popis problému

Pokud chcete ovlivnit podobu nějaké konkrétní stavby nebo jiného záměru, je nezbytné účastnit se aktivně všech kroků povolovacího procesu – tedy sledovat celý proces od územního plánu až po kolaudaci.

Posloupnost povolovacího procesu zobrazuje následující schéma:

  1. územní plán (nebo změna ÚP), respektive Zásady územního rozvoje a Politika územního rozvoje
  2. posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
  3. zvláštní povolení (např. výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny)
  4. územní rozhodnutí (územní řízení)
  5. integrované povolení (IPPC) – týká se jen větších průmyslových a zemědělských podniků, zahrnuje zejména problematiku ochrany přírody, vod a ovzduší
  6. stavební povolení (stavební řízení)
  7. kolaudační souhlas (kolaudační řízení)


Územní plán

Všechny stavby musí být v souladu s územním plánem – ten určuje, jakými druhy staveb lze zastavět nebo využít jednotlivé parcely. V obcích, které nemají územní plán, je možno stavět jen stavby uvedené v § 18 odst. 5 a § 188a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Pokud chce investor stavět na pozemku, na kterém to územní plán neumožňuje, musí požádat o změnu územního plánu. K zadání a návrhu změny se může veřejnost vyjádřit připomínkami a námitkami. Řízení o územním plánu není správním řízením, proti vydanému územnímu se nelze odvolat, je ale možné podat žalobu ke krajskému soudu.


Posuzování vlivů (EIA)

U staveb uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. musí proběhnout proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). U některých musí vždy proběhnout celá EIA, u některých alespoň zjišťovací řízení, ve kterém se rozhodne, zda bude pobíhat celá EIA. Proces EIA má několik fází (oznámení, dokumentace, posudek), ke každé může každý zaslat v zákonné lhůtě vyjádření. Výsledkem procesu EIA je stanovisko, proti kterému se nelze odvolat. Lze ho napadnout až v navazujících řízeních, zejména v územním řízení. Všechny probíhající procesy EIA jsou zveřejněny v informačním systému EIA.


Výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny stanoví zákaz poškozování a narušování prostředí zvláště chráněným druhům rostlin a živočichů. Pokud může stavba zvláště chráněný druh ohrozit, potřebuje investor výjimku podle § 56 tohoto zákona. Řízení se mohou účastnit spolky a podávat námitky. Výsledkem řízení je rozhodnutí, proti kterému se účastníci mohou odvolat a následně podat správní žalobu.


Územní rozhodnutí a stavební povolení

Všechny stavby kromě několika výjimek vyjmenovaných ve stavebním zákoně vyžadují územní rozhodnutí a stavební povolení. Výjimky jsou uvedeny v § 79 odst. 2 a § 103 stavebního zákona. Obou řízení se mohou účastnit dotčení vlastníci a spolky. Výsledkem řízení je rozhodnutí, proti kterému se mohou účastníci odvolat a následně podat správní žalobu.


Integrované povolení

Stavby uvedené v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci vyžadují integrované povolení. Vyjádření může v tomto řízení zaslat každý, jen účastník řízení (dotčený vlastník nebo spolek) však proti výslednému rozhodnutí může podat odvolání a následně podat správní žalobu.


Kolaudační souhlas

Stavby, které užívá někdo jiný než ten, kdo je realizoval (typicky nemocnice, školy) vyžadují dále kolaudační souhlas. Řízení o jeho vydání se již veřejnost neúčastní, není ani možné se proti němu odvolat. Proti kolaudačnímu souhlasu můžete podat pouze podnět k přezkumu na úřad nadřízený vůči tomu, který kolaudační souhlas vydal.

Pokud si nejste jisti, zda pro určitou stavbu bylo vydáno dané povolení, můžete se obrátit na příslušný úřad s žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a písemně požádat o informaci, zda bylo vydáno příslušné povolení či zahájeno řízení o něm.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Eva Pavlorková, 2014
Kontakt eva.pavlorkova@frankbold.org
Webové stránky ekoporadny Frank Bold