Jak se chovat v plochách veřejné zeleně?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ochrana přírody, krajina, zeleň

Úvod

Veřejná zeleň je souhrn všech volně rostoucích a veřejně přístupných zelených rostlin. Tvoří nezastupitelnou složku životního prostředí s významnými ekologickými, biologickými, hygienickými, estetickými i rekreačními funkcemi. Ve městech slouží hlavně k vytvoření příjemných a bezpečných podmínek pro pobyt všech návštěvníků a platí zde jiná pravidla chování než například v CHKO či NP.

Doporučujeme

 • Chovejte se na plochách veřejné zeleně podle stanovených pravidel správného chování, vyhnete se tak případným sankcím.
 • Veřejná zeleň je podle ust. § 34 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů veřejným prostranstvím. Každá obec může stanovit vlastní obecně závaznou vyhlášku, v níž upřesní pravidla pro chování. Ve vlastním zájmu se informujte o jejím znění.


Podrobný popis problému

Pod pojmem zeleň se rozumí soubor funkčních prvků buď přirozených, nebo uspořádaných podle zahradně-krajinářské tvorby do menších či větších, zpravidla více funkčních kompozic, které utvářejí nebo doplňují dané prostředí. Funkční prvky jsou živé a neživé, přírodní či umělé. Prvky živé jsou zejména stromy, keře, trávníkové a květinové plochy apod., rostoucí buď jednotlivě, nebo v ucelených souborech v přirozeném prostředí, nebo v substrátech oddělených od přirozeného prostředí jakoukoli stavební konstrukcí. Prvky neživé přírodní jsou voda a přírodní útvary (skály, strže, terénní modelace, apod.). Prvky neživé umělé jsou stavební prvky a umělecká díla (cesty, mosty, terasy, zdi, altány, veřejná hřiště, vodní díla, památníky, sochy apod.) a vybavenost, která slouží k užívání a ochraně zeleně (lavičky, herní zařízení, koše na odpadky, informační systém, stavební konstrukce nebo mobilní nádoby sloužící růstu živých prvků, osvětlení apod.).


Obecně je v plochách veřejné zeleně zakázáno:

 • vstupovat na plochy květinových záhonů, jakož i na místa, kam správce plochy zakáže vstup prostřednictvím orientačního a informačního značení
 • umisťovat prodejní, reklamní, informační nebo jiná zařízení, stanovat, nocovat
 • odkládat odpadky mimo odpadkové koše, dopouštět se jednání v jehož důsledku by mohlo dojít ke znečištění ploch veřejné zeleně
 • koupat se ve vodních nádržích nebo nechat psy nebo jiná zvířata koupat se ve vodních nádržích
 • trhat a jinak poškozovat rostliny, zejména květiny, stromy, keře, jakož i jejich části (květy, plody, listy)
 • přemisťovat zabudované lavičky, odpadkové koše, herní prvky (vybavení dětských hřišť) a jiné vybavení ploch veřejné zeleně (úmyslné způsobení škody na cizím majetku krádeží, zničení či poškození věci z takového majetku, pokus o takové jednání), přemisťovat lze pouze zařízení k tomu účelu určené (mobilní vybavení), a to výhradně v rámci příslušné plochy veřejné zeleně
 • používat motorové dopravní prostředky, s výjimkou vozíků zdravotně postižených, vjíždět s nimi do ploch veřejné zeleně, parkovat v nich (včetně přívěsných vozíků) – výjimka je možná s písemným souhlasem správce plochy veřejné zeleně
 • jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech a jiných nemotorových prostředcích, s výjimkou cest, tras a ploch k tomuto účelu určených a označených; tento zákaz se netýká dětí mladších 10 let v doprovodu osob starších 15 let a dále vozíků zdravotně postižených
 • jezdit na koních či jiných zvířatech, jakož i na lyžích, saních, bobech apod., s výjimkou cest, tras a ploch k tomuto účelu určených a řádně označených
 • vstupovat se psy nebo jinými zvířaty na dětská hřiště, pískoviště a na místa, kam je vstup zakázán prostřednictvím orientačního a informačního značení (znečistění ploch - § 47 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění)
 • nechat psy nebo jiná zvířata znečišťovat plochy výkaly, volně pobíhat, s výjimkou ploch k tomuto účelu určených a řádně označených,
 • rozdělávat oheň a manipulovat s ním a používat pyrotechnické výrobky
 • odkládat jakékoli předměty nebo vylévat tekutiny škodlivé rostlinám a půdě s výjimkou odkládání odpadků do určených a označených nádob, jakož i znečišťovat vodní zdroje, toky a nádrže
 • užívat alkohol, omamné a psychotropní látky
 • dopouštět se jednání v jehož důsledku by mohlo dojít k ohrožování, omezování nebo obtěžování ostatních návštěvníků, poškození nebo znečištění ploch veřejné zeleně
 • vstupovat se psy do ploch veřejné zeleně, které jsou tímto zákazem řádně označeny
 • vstupovat do ploch veřejné zeleně v době, která je správcem ploch vymezena na informačním značení


Legislativa