Jak se měří hluk?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ovzduší, hluk, světelné znečištění

Úvod

Měření hluku v životním prostředí může provádět podle §32a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví pouze držitel osvědčení o akreditaci nebo držitel autorizace podle §83c tohoto zákona. Hygienické limity hluku na straně příjemce jsou v současné době dány nařízením vlády č. 272/2011 Sb. „o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Hygienické limity hluku a vibrací jsou dány pro denní a noční dobu, přičemž noční dobou se pro účely kontroly dodržení povinností v ochraně před hlukem a vibracemi rozumí doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou.


Doporučujeme

  • zajistěte si měření hluku u autorizované či akreditované laboratoře, které pak můžete použít při úředním jednání

využijte možnosti měření hluku prostřednictvím krajské hygienické stanice a státního zdravotního ústavu

  • zjistěte, zda již nebylo dříve provedeno měření hluku v souvislosti s Vaší stížností, a s jakým výsledkem


Podrobný popis problému

Pokud jsou zvukové vjemy příliš hlasité, nepříjemné, rušivé nebo pokud se vyskytují v nevhodnou dobu, mohou na člověka působit nepříznivě. Takové zvuky se nazývají hlukem. Hluk je tedy jakýkoliv nežádoucí, rušivý či obtěžující zvuk, který negativně ovlivňuje životní prostředí. Měření hluku se provádí v zájmu ochrany lidského zdraví a přijatelných podmínek k životu. Pro měření hluku jsou vyvinuty a standardizovány jak metody měření hluku na straně příjemce v místě, kde jsou lidé obtěžováni hlukem, tak metody pro stanovení vlastností zdrojů hluku, například strojů. V ČR jsou hygienické limity hluku na straně příjemce v současné době dány nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Intenzita zvuku I je definována jako podíl výkonu P zvukového vlnění a plochy S, kterou vlnění prochází. Vyjadřuje se v decibelech (dB). Decibel je logaritmická veličina, kdy nárůst hluku o 3 dB v podstatě znamená dvojnásobný výkon zdroje hluku. Je-li naměřen hluk o několik decibelů nad limitem, může to působit pro nezasvěceného jako bezvýznamná skutečnost, ale s ohledem na citované je tomu právě naopak. Vlivem různé citlivosti lidského sluchu byla stanovena tzv. váhovací křivka A, kterou je korigován naměřený kmitočtový průběh hladiny akustického tlaku (LpA [dB]). Tato veličina již vyjadřuje míru hluku z hlediska vnímání lidského jedince.

Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací jak pro vnitřní tak pro vnější prostor platí, že pro hluk z dopravy se hodnoty hluku stanoví pro celou denní a noční dobu. Pro hluk v chráněných vnitřních prostorách staveb pronikající vzduchem zvenčí uvádí § 11 odst. 2 základní hladinu akustického tlaku LAeq,T = 40 dB a korekci podle přílohy č. 2. V případě, že jde o místo v okolí hlavních komunikací, kde je hluk komunikací převažující, a v ochranném pásmu drah, připočte se korekce + 5. Výsledkem je tedy limit 45 dB. V době od 22.00 do 6.00 h se odečítá korekce – 10, v případě že jde ale o místo v sousedství hlavní komunikace, přičte se opět korekce + 5 dB. Pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a drážní dopravy platí korekce + 20 dB.


Kdo může měřit hluk

Aby bylo měření hluku objektivní, musí být realizováno za přesně stanovených podmínek. Hluk se nedá měřit například při nepříznivém počasí (silný vítr, déšť, sněžení) které by mohlo výsledek zkreslit. Hluk z dopravy je nutné měřit v den s obvyklou mírou dopravy, tedy neměřit o víkendech či o svátcích.

Měření hluku v životním prostředí může provádět podle §32a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví pouze držitel osvědčení o autorizaci nebo držitel osvědčení o akreditaci podle §83c tohoto zákona. Osvědčení o autorizaci, tedy o tom, že osoba je způsobilá provádět měření intenzit hluku, vibrací a neionizujícího záření v komunálním a pracovním prostředí, vydává Státní zdravotní ústav. Seznam autorizovaných laboratoří naleznete na webových stránkách Státního zdravotního ústavu. Ministerstvo průmyslu a obchodu pověřilo prováděním akreditace Český institut pro akreditaci. Seznam subjektů, kterým bylo uděleno osvědčení o akreditaci, naleznete proto na webových stránkách Českého institutu pro akreditaci. Měření hluku autorizovanou nebo akreditovanou laboratoří je směrodatné a použitelné jak při jednání s krajskými hygienickými stanicemi, tak se stavebním úřadem i před soudem.

Nejprve se však obraťte se žádostí o změření hluku na krajskou hygienickou stanici. Teprve pokud by Vaši stížnost odmítla jako neopodstatněnou, můžete se obrátit na autorizovanou laboratoř a nechat si provést měření na své vlastní náklady.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení

Hluk a emise – stránky poradenství pro občany obtěžované hlukem

Krajská hygienická stanice – stránky věnované hluku

Bakalářská práce na téma Měření hluku v interiérech a exteriérech


Autor a rok revize Jana Krátká, 2014
Kontakt kratka@eckralupy.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou