Jak se stát ekologickým zemědělcem?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Zemědělství, zahrádkářství

Úvod

Všichni zemědělci (podnikatelé) musí být registrovaní u Ministerstva zemědělství. Pokud chcete produkovat biopotraviny, musíte kromě splnění standardů také požádat o udělení certifikátu některou z kontrolních organizací, nechat si zkontrolovat statek a projít procesem certifikace.


Doporučujeme

  • Získat dostatek informací (odborné knihy, semináře, poradci ekologického zemědělství, osobní kontakt s biorolníky)
  • Přihlásit se k certifikaci u jedné ze 4 certifikačních společností v ČR a podat žádost o registraci k ekologickému zemědělství na MZe ČR (zajistí certifikační společnost).
  • Stát se členem některého ze svazů ekologických zemědělců.


Podrobný popis problému

Ekologické hospodaření není jednoduché a klade na rolníka značné nároky vědomostní, ale snižuje energetické vstupy. Zejména si musí uvědomit, že již nemá k dispozici "chemické berličky" konvenčního zemědělství. Ideální program na přechod hospodaření začíná získáním prvních potřebných odborných informací. Dnes existuje množství odborných knih, které dávají vedle obecných informací a zkušeností i přímé příklady prověřené praxí. Řadu poznatků lze získat na speciálních přednáškách, kurzech a seminářích, kde jde kromě odborných informací také o setkání s ostatními biorolníky. Začínajícím lze také doporučit návštěvu zkušeného ekozemědělce, v rozhovorech a po návštěvě polí a farmy a na základě poznání lidí se stává všechno zřetelnější než může být popsáno v knihách. Řešením konkrétních dotazů a problémů biozemědělců se zabývá Spolek ekologických poradců ČR, Bioinstitut a také agentura ZERA.


Jak se přihlásit k certifikaci

Zemědělci se k ekologickému hospodaření a produkci biopotravin dobrovolně přihlašují podáním žádosti o registraci k ekologickému zemědělství na Ministerstvu zemědělství ČR. To Zajistí ta kontrolní organizace, u níž se zemědělec přihlásí k registraci. Po registraci se pak musí řídit zákonem č. 344/2011 Sb. o ekologickém zemědělství. Dozor nad dodržováním zákona vykonává Ministerstvo zemědělství, které prováděním inspekční činnosti a osvědčováním bioproduktů a biopotravin pověřilo kontrolní organizace KEZ o.p.s., Biokont CZ s.r.o., ABCERT AG a Bureau Veritas.

Tyto organizace zajišťuji odbornou, nezávislou kontrolu a certifikaci ekologických podnikatelů, výrobců biopotravin a osob uvádějících bioprodukty či biopotraviny do oběhu. Kromě každoroční celkové kontroly podniku se provádí kontroly neohlášené (kontrola zahrnuje celý podnik tj. pozemky a kultury, stáje a zvířata, stroje, technologická zařízení a technologie, sklady a ostatní provozní prostory, obaly a etiketaci, skladovou a účetní evidenci). O kontrole se pořizuje zápis, který vyhodnocuje certifikační oddělení kontrolní organizace (rozhodne o certifikaci produktů nebo v případě porušení zákona o odepření vydání osvědčení a dle závažnosti porušení navrhne Ministerstvu zemědělství udělení sankce - finanční pokutu, návrh na zrušení registrace, návrh na zvláštní opatření).


Podpora ekozemědělců

Kromě plateb na hektar poskytuje Ministerstvo zemědělství některé úlevy pro ekozemědělce a navíc mají nárokovatelnou platbu podle druhu obdělávané plochy (nejvíce na trvalé kultury, méně na ornou půdu). Dále jsou organizovány setkání a školení, Ministerstvo zemědělství také podporuje výzkum a propagaci v oblasti ekologického zemědělství.


Organizace biozemědělců a odbytu

Většina biozemědělců u nás i ve světě je členem některého svazu ekologických zemědělců. Svaz zastupuje a prosazuje zájmy členů, zajišťuje poradenství, pořádá akce pro zvyšování kvalifikace v ekologickém zemědělství, domácí a zahraniční exkurze, kurzy a semináře, věnuje se propagaci a reklamě, pořádání a účasti na propagačních a prodejních akcích (biojarmarky, výstavy, veletrhy, dny otevřených dveří...). Svaz se také často snaží řešit společný odbyt bioprodukce např. prostřednictvím obchodních organizací svazu s podporou svazového fondu výkupu, podporu vzniku odbytových družstev, domluvou členů o vzájemném rozšíření sortimentu pro prodej na tržnici nebo pro přímý prodej, o společném zpracování atd. U nás je většina biozemědělců sdružena ve Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO Šumperk.

V ČR poptávka po bioproduktech a biopotravinách na vnitřní trh i export převyšuje nabídku. Je to vyvoláno zvýšeným zájmem spotřebitelů (vstup obchodních řetězců do odbytu biopotravin), převisem poptávky v zemích EU a systémem podpory ekologického zemědělství, který má nedostatečný stimulační efekt na tržní produkci. Z hlediska sortimentu pěstovaných plodin lze začínajícím ekozemědělcům doporučit pěstovat plodiny v praxi méně známé - např. pohanku a pšenici špaldu, velká poptávka je také po biozelenině.

Přechod podniku na podnik hospodařící ekologicky není pouhá organizační změna a řešení technického problému orientace jednoho výrobního systému na jiný. Je to především změna vědomí biosedláka a změna pohledu na to, co je smyslem života člověka a za co nese v životě odpovědnost.

Zajímavou možností, jak spojit pěstování, osvětu i odbyt je komunitou podporované zemědělství, kdy si jednotliví členové skupiny u sedláka předplácí část úrody před vegetační sezónou. Podle úrody jsou pak vypláceny podíly v podobě výpěstků. Členové zpravidla statek alespoň občas navštíví, vypomohou při brigádách - a zároveň mají možnost spolurozhodovat o pěstovaném sortimentu a mají jistotu pravidelných dodávek zeleniny a dalších surovin. Více o tomto způsobu hospodaření.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Inspekční a certifikační organizace


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden