Jak se zapojit do integrovaného povolování?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Právo, účast veřejnosti

Úvod

Stavby uvedené v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci vyžadují integrované povolení. Vyjádření může v tomto řízení zaslat každý, jen účastník řízení (dotčený vlastník nebo spolek) však proti výslednému rozhodnutí může podat odvolání a následně podat správní žalobu. Probíhající řízení o vydání integrovaného povolení i archiv vydaných povolení jsou k dispozici na stránkách Ministerstva životního prostředí.


Doporučujeme

  • Zjistěte, zda daná stavba vyžaduje integrované povolení. Sledujte informační systém Ministerstva životního prostředí, případně úřední desku vašeho kraje a obce, kde zjistíte, zda již bylo řízení zahájeno.
  • Pokud se chcete účastnit jako spolek, přihlaste se do řízení do 8 dnů.
  • Podejte vyjádření, ať už jako veřejnost nebo jak účastník.
  • Pokud jste účastníky a bylo již vydáno rozhodnutí, podejte odvolání, případně správní žalobu ke krajskému soudu.


Podrobný popis problému

Stavby s výrazným vlivem na životní prostředí vyžadují tzv. integrované povolení. Seznam těchto staveb je uveden v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Jde například o spalovny nebo objekty chemického průmyslu. V řízení se zkoumá mj. to, zda zařízení splňuje podmínky na zajištění nejlepších dostupných technik, tedy zda je navrženo tak, aby mělo co nejmenší negativní dopady na životní prostředí.

Řízení zahajuje úřad (krajský úřad nebo Ministerstvo životního prostředí) na základě žádosti. Jakmile úřad vyhodnotí, že je žádost úplná, zajistí vyvěšení této informace na úřední desce krajského úřadu, obecního úřadu v místě, kde má stavba být realizována a v informačním systému. Na základě této zveřejněné informace se mohou spolky, které se chtějí řízení účastnit, do osmi dnů přihlásit do řízení.

Účastníci řízení i veřejnost mají ode dne zveřejnění 30 dnů na zaslání vyjádření. Vyjádření účastníků i veřejnosti musí být vypořádána v závěrečném rozhodnutí (integrovaném povolení). Proti rozhodnutí se mohou účastníci odvolat nebo poté případně podat správní žalobu ke krajskému soudu.

Během řízení může také proběhnout ústní projednání, nemusí však probíhat vždy. Záleží na uvážení úřadu. Pokud však o ústní jednání požádá účastník, úřad jej musí uskutečnit. Jednání není obvykle přístupné veřejnosti, účastnit se mohou jen účastníci řízení.

Úřad, který povolení vydal, by měl alespoň jednou za 8 let provést přezkum, zda se nezměnily podmínky, za nichž bylo povolení vydáno, a případně zahájit řízení o změně (zpřísnění) podmínek. Řízení o změně integrovaného povolení se může veřejnost účastnit obdobně jako řízení o vydání integrovaného povolení, pokud jde o tzv. podstatnou změnu.


Související odkazy


Legislativa


Další čteníAutor a rok revize Eva Pavlorková, 2014
Kontakt eva.pavlorkova@frankbold.org
Webové stránky ekoporadny Frank Bold