Jak se zapojit do povolování těžby?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Právo, účast veřejnosti

Úvod

Možnosti účasti veřejnosti se liší v závislosti na tom, zda jde o vyhrazený nebo nevyhrazený nerost. Za vyhrazené nerosty se považují nerosty uvedené v § 3 zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon. Ostatní nerosty jsou nevyhrazené. U nevyhrazených nerostů probíhá jen územní řízení a řízení o povolení dobývání. U vyhrazeného nerostu probíhá navíc řízení o stanovení dobývacího prostoru a řízení o povolení otvírky a přípravy, případně dohoda o vypořádání střetu zájmů, neprobíhá naopak územní řízení. Všech těchto řízení se mohou za splnění zákonných podmínek účastnit spolky, často jsou účastníky též dotčení vlastníci. Ve všech případech probíhá dále posuzování vlivů na životní prostředí, v němž může kdokoli zaslat vyjádření.


Doporučujeme

  • Pokud se ve vašem okolí plánuje těžba, které chcete zabránit, zjistěte nejprve, zda jde o vyhrazený nebo nevyhrazený nerost.
  • Pokud se chcete účastnit jako spolek, ověřte, že máte u obvodního báňského úřadu, případně u MŽP podanou žádost být informováni o zahajovaných řízeních podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb. Na základě této žádosti se pak budete moci do řízení přihlásit. Přihlášku je třeba zaslat do 8 dnů od zahájení řízení.
  • Účastněte se jako dotčení vlastníci nebo jako spolek správních řízení předcházejících povolení těžby (v případě nevyhrazeného nerostu územního řízení a řízení o povolení dobývání, v případě vyhrazeného nerostu řízení o stanovení dobývacího prostoru a řízení o povolení otvírky, přípravy a dobývání, případně řízení o povolení k provádění geologických prací a řízení o povolení k průzkumu ložiska důlními díly).


Podrobný popis problému

Problematiku těžby upravují tři právní předpisy, které se navzájem doplňují, a to zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti a zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích.

Tyto předpisy předpokládají dva různé druhy nerostů – vyhrazené a nevyhrazené (dále existuje speciální režim tzv. výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu, který má obdobný režim jako nerost vyhrazený, dále jej ale nerozvádíme). Za vyhrazené nerosty se považují nerosty uvedené v § 3 zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon. Ostatní nerosty jsou nevyhrazené.

Tzv. nevyhrazené nerosty jsou pro stát méně strategické a k jejich těžbě je potřeba menšího množství povolení.

Povolovací proces zahrnuje:

  • Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA, ve kterém může každý Ministerstvu životního prostředí zaslat vyjádření k oznámení, dokumentaci a posudku (více viz text Jak se zapojit do procesu EIA?).
  • Územní řízení, kterého se účastní dotčení vlastníci a spolky - ti mohou zaslat své námitky stavebnímu úřadu (více viz text Jak probíhá povolování stavby?).
  • Řízení o povolení dobývání (povolení hornické činnosti) podle § 18 zákona o hornické činnosti, kterého se mohou účastnit dotčení vlastníci a spolky - ti mohou zaslat své námitky obvodnímu báňskému úřadu.

Pokud není jisté, zda se nevyhrazený nerost v lokalitě nachází a v jakém množství, může proběhnout dále ještě před výše uvedenými procesy geologický průzkum. K tomu je potřeba povolení jen v případě, že je prováděn důlními díly, jinak stačí souhlas vlastníka pozemku. Řízení o průzkumu důlními díly probíhá dle § 18 zákona o hornické činnosti, mohou se jej účastnit dotčení vlastníci a spolky. Ve většině případů však již budou lokality prozkoumány.


U vyhrazeného nerostu probíhají tato řízení:

  • Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA, ve kterém může každý Ministerstvu životního prostředí zaslat vyjádření k oznámení, dokumentaci a posudku (více viz text Jak se zapojit do procesu EIA?).
  • Řízení o stanovení dobývacího prostoru, kterého se mohou účastnit dotčení vlastníci a spolky a podávat námitky k obvodnímu báňskému úřadu.
  • Řízení o povolení otvírky, přípravy a dobývání, kterého se mohou účastnit dotčení vlastníci a spolky a podávat námitky k obvodnímu báňskému úřadu.

Dále by mělo také proběhnout vyřešení střetu zájmů podle § 33 horního zákona – neformální dohoda investora s místními občany, kterou pak investor předkládá krajskému úřadu.

Opět, pokud není jisté, zda se vyhrazený nerost v lokalitě nachází a v jakém množství, mohou se provádět průzkumné geologické práce. V tomto případě však již investor potřebuje povolení vždy. Řízení o povolení k provádění geologických prací se mohou účastnit spolky a zaslat své námitky Ministerstvu životního prostředí. Pokud je průzkum prováděn důlními díly, vede se dále také řízení o povolení k průzkumu ložiska důlními díly – to vede obvodní báňský úřad a účastnit se jej mohou dotčení vlastníci a spolky.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Eva Pavlorková, 2014
Kontakt eva.pavlorkova@frankbold.org
Webové stránky ekoporadny Frank Bold