Jak se zapojit do procesu EIA?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Právo, účast veřejnosti

Úvod

Stavby uvedené v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí vyžadují posouzení EIA. To má několik fází, přičemž k oznámení, dokumentaci a posudku se může v zákonných lhůtách vyjádřit veřejnost. Výsledné stanovisko EIA nelze samostatně napadnout, je třeba proti němu podat námitky v navazujících řízeních.


Doporučujeme

  • Zjistěte, zda stavba vyžaduje posouzení EIA. Nahlédněte do přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Pokud zde je stavba uvedena, vyžaduje posouzení EIA.
  • Prověřte, zda již EIA byla zahájena, v  informačním systému EIA, případně na úřední desce krajského nebo obecního úřadu.
  • Podejte včas vyjádření k oznámení, dokumentaci a posudku. Vyjádření může podat každý, pokud máte spolek, podejte jej však jako spolek.


Podrobný popis problému

U staveb uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. musí proběhnout proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). U některých musí vždy proběhnout celá EIA, u některých alespoň zjišťovací řízení (to probíhá na základě oznámení), ve kterém se rozhodne, zda bude pobíhat celá EIA. Posuzování vlivů provádí krajský úřad nebo Ministerstvo životního prostředí.

Plný proces EIA má několik fází (oznámení, dokumentace, posudek), k nimž může každý zaslat v zákonné lhůtě vyjádření. Oznámení, dokumentace a posudek musí být zveřejněny na úřední desce krajského a obecního úřadu a v informačním systému EIA.

Vyjádření musíte podat v těchto lhůtách:

  • k oznámení: do 20 dnů od zveřejnění 
  • k dokumentaci: do 30 dnů od zveřejnění
  • k posudku: do 30 dnů od zveřejnění (k posudku se lze vyjádřit též na veřejném projednání)

Vyjádření může podat kdokoliv, vyjádření mají stejnou váhu, ať už jej podá dotčený vlastník, spolek, nebo jakýkoli jiný občan. Pokud však podáte vyjádření jako spolek a úřad jej zahrne do svého stanoviska, můžete se na základě toho stát účastníky navazujícího řízení. Výsledkem procesu EIA je stanovisko, proti kterému se nelze odvolat, protože není správním rozhodnutím. Lze ho napadnout až v navazujících řízeních, zejména v územním řízení. Stanovisko je podkladem pro navazující řízení (například řízení územní), není ale přímo závazné. Pokud však úřad chce postupovat v rozporu s ním, musí svůj postup řádně odůvodnit. Obdobné platí pro závěr zjišťovacího řízení, pokud neprobíhá celý proces EIA. Všechny probíhající procesy EIA jsou zveřejněny v informačním systému EIA.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Eva Pavlorková, 2014
Kontakt eva.pavlorkova@frankbold.org
Webové stránky ekoporadny Frank Bold