Jak sepsat petici?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Verze z 24. 3. 2015, 17:36; Renata.plackova (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Právo, účast veřejnosti

Úvod

Petice je žádost nebo sdělení zaslané orgánu veřejné správy, k němuž jsou připojeny podpisy osob, které žádost podporují. Není stanoven žádný minimální počet podpisů, petice podpořená více osobami má však pochopitelně větší váhu. Orgán veřejné správy musí petici projednat a odpovědět na ni. Nemusí jí vyhovět.


Doporučujeme

  • Uveďte do textu petice vaše požadavky a informaci o tom, kdo petici sestavil.
  • Do podpisových archů uveďte stručné označení petice a informaci o tom, kdo petici sestavil.
  • Zkontrolujte, že občané, kteří petici podepsali, uvedli v podpisovém archu své jméno, příjmení, bydliště a podpis.


Podrobný popis problému

Způsob jak napsat správně petici je upraven v zákoně č. 85/1990 Sb. o právu petičním. Tento zákon říká, že každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů. Ačkoli zákon hovoří pouze o orgánech státu, s peticí je možné se obracet také na orgán samosprávy, například obce.

Zákon také uvádí, čím je petiční právo omezeno. Výkonem petičního práva nesmí být zasahováno do nezávislosti soudu. Petice také nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.

K sestavení petice mohou (tedy nemusí) občané vytvořit petiční výbor. Tento výbor, jak jasně zákon stanoví, není právnickou osobou. Členové výboru mají povinnost určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány. Autor petice (občan nebo petiční výbor) může způsobem, který neodporuje zákonu (nikdo nesmí být nucen), vyzývat občany, aby petici podpořili. Občané, kteří tak učiní, musí ke svému podpisu uvést jméno, příjmení a bydliště.

Petiční archy musí obsahovat buďto text petice nebo označení, k jakému tématu se vztahuje, a dále musí obsahovat jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je autorem petice, nebo toho, kdo petiční výbor zastupuje. Shromažďovat podpisy na petičním archu může každá osoba starší 16 let. Pokud jde o podání petice, pak je důležitý § 5 odstavec 2, který říká: „ Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.“ Státní orgán má dále povinnost se obsahem petice zabývat a do 30 dnů podateli petice odpovědět, jakým způsobem věc vyřídil. Na vyřízení petice se nevztahují žádné jiné předpisy (např. Správní řád) a vše se tedy odehrává výhradně v režimu zákona 85/1990 Sb.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Eva Pavlorková, 2014
Kontakt eva.pavlorkova@frankbold.org
Webové stránky ekoporadny Frank Bold