Jak si vybrat nátěrové hmoty?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Bydlení a domácnost

Úvod

Nátěrové hmoty pro vnitřní prostředí jsou přípravky určené k povrchové úpravě a ochraně zařízení a vybavení domácností, úřadů, škol a dalších pobytových prostor. Svým složením to jsou v podstatě směsi pigmentů, plnidel, aditiv a dalších látek v disperzi makromolekulárních látek nebo roztoku organických rozpouštědel. Nejen organická rozpouštědla jsou škodlivá pro životní prostředí i pro zdraví.


Doporučujeme

  • Nakupujeme vodou ředitelné nátěrové hmoty - pro ochranu životního prostředí i zdraví
  • Kupujeme barvy se značkou "Ekologický šetrný výrobek"
  • Na napouštění savých materiálů (dřevo, cotto - rustikální dlažba) používáme napouštědla na bázi rostlinných olejů, nebo přímo rostlinný olej.


Podrobný popis problému

Nátěrové hmoty se liší svým užitím, složením i výsledným efektem. Významnou skupinu tvoří tzv. napouštědla. Jedná se o prostředky k napouštění dřeva používané především jako preventivní ochrana před napadením houbami, plísněmi i dřevokazným hmyzem. Často obsahují zdraví škodlivé látky. K povrchové úpravě a tónování dřevěných výrobků, ale i dřevotřískových desek, také použijeme mořidla a lazurovací laky, které zdůrazní strukturu dřeva. Pokud vyžadujeme hladký povrch bez nebezpečí třísek, můžeme použít lak nebo barvu. Lak je transparentní nátěrová hmota, která tvoří průhledný až průsvitný nátěr. Barvou rozumíme pigmentovanou nátěrovou hmotu, která tvoří zpravidla neprůhledný nátěr (mimo jiné emaily). Ty používáme nejen na dřevo ale i na jiné materiály. K povrchové úpravě dřeva lze použít i speciální oleje a vosky. Na stěny používáme nástěnné malířské barvy.


Jaké nátěrové hmoty kupovat?

I při natírání platí zásada, čím méně, tím pro životní prostředí lépe. Správná volba vhodné nátěrové hmoty nám může často usnadnit práci při další údržbě zařízení domácnosti i předmětů běžného užívání. Při renovaci původního nátěru je u barev a laků nezbytné odstranění staré vrstvy a to buď chemicky, mechanicky či opálením. To vyžaduje svůj čas, úsilí a koneckonců je to i zdrojem dalších škodlivin a nebezpečných odpadů. U lazurovacích barev a mořidel, obdobně jako u olejů a vosků, renovaci původního nátěru zajistí přímo nový nátěr.

EŠV.jpg

Z hlediska vlivu na životní prostředí je zásadní upřednostňování prostředků ředitelných vodou, které obsahují méně škodlivin, zejména těkavých organických látek. Z hlediska domácího prostředí jsou nejméně závadné výrobky mající atest pro použití na hračky a pro styk s potravinami. Dobrým a spolehlivým vodítkem je ekoznačka EŠV (ekologicky šetrný výrobek). Nutno však poznamenat, že se jedná o ekoznačku, o jejíž propůjčení musí výrobci sami zažádat. Vzhledem k nedostatečné propagaci je o značku malý zájem jak ze strany výrobců, tak i spotřebitelů. V současné době platí směrnice pro nátěrové hmoty ředitelné vodou (směrnice č. 4- 2013). Řada výrobců používá k označení svých převážně vodou ředitelných nátěrových hmot větu „Ekologicky šetrná barva“. Toto označení má oprávnění pouze v souvislosti certifikací výrobce podle ekoznačky, jinak je neoprávněné.

Existuje i směrnice pro EŠV antikorozní přípravky (č. 24 - 2012 Prostředky dočasné protikorozní ochrany k přímému nanášení), ale žádný výrobek není v této kategorii držitelem ekoznačky.


Těkavé organické látky

Většina nátěrových hmot obsahuje značné množství škodlivých látek. Tyto látky jsou škodlivé pro životní prostředí i zdraví lidí, a to jak při vlastní výrobě i použití, tak i při jejich likvidaci (odstraňování a zneškodňování starých nátěrů). Hlavním zdrojem rizika jsou zejména těkavé organické látky (někdy označované jako VOC - z anglického volatile organic compounds), zbytky monomerů z polymeračních systémů nátěrových hmot a některé sloučeniny těžkých kovů. Největší podíl na znečišťování životního prostředí mají těkavé organické látky používané jako rozpouštědla a ředidla tvořící často 40-60 % hmotnosti výrobku.

Těkavé organické látky najdeme i ve většině vodou ředitelných nátěrových hmot. Jejich objem je však oproti „běžným“ nátěrovým hmotám mnohem menší.

Organická rozpouštědla halogenovaná (obsahující v molekulární struktuře fluor nebo chlor) za specifických podmínek v ovzduší reagují a dávají vznik velmi nebezpečným sloučeninám, účinným již při nízkých koncentracích (např. dioxin). Rozpouštědla na bázi aromatických uhlovodíků (mají v molekulární struktuře benzen) se podílejí na vzniku "fotochemického smogu", který mimo jiné zhoršuje zdravotní stav osob s nemocemi dýchacích cest a srdce. Kromě toho páry organických rozpouštědel negativně ovlivňují ozonosféru Země.

Při roční spotřebě 100 000 t nátěrových hmot v České republice unikne do ovzduší až 50 000 t organických rozpouštědel.

K povrchové úpravě dřevěných výrobků můžeme použít i speciální prostředky na bázi přírodních surovin. Jedná se o speciální rostlinné oleje k napouštění a konzervaci a rozpuštěný včelí vosk. Zde je třeba však vzít v úvahu možnost alergické reakce na včelí produkt.


Jak chránit své zdraví?

Při používání nátěrových hmot je zásadou číslo jedna důkladně číst návod pro použití výrobku, seznámit se se všemi značkami na obalu upozorňujících na hlavní vlastnosti výrobku a možná rizika. Často zde také najdeme doporučení, jak jim předcházet.

Povinnými značkami jsou zde zejména značky upozorňující na nebezpečné vlastnosti výrobku. Jsou to takzvané R a S-věty. R-věty - označují rizikovost výrobku (žíravina, hořlavina, zdraví škodlivý, dráždivý, apod.), S-věty jsou věty bezpečnostní, specifikující doporučené zacházení s výrobkem. Mezi lety 2010 -2015 se postupně R- a S- věty nahrazují tzv. H-větami a P-větami s podobným významem

Znacka CE.gif
Dále na obalu najdeme často značku tvořenou písmeny CCZ jedná se o českou značku shody deklarující respektování příslušných technických norem a tzv. Der Grüne Punkt (Zelený bod). Nejedná se o pravou ekoznačku, jak bývá často mylně chápána. Vztahuje se výhradně k obalu, o kterém říká, že výrobce zaplatil do kolektivního systému za jeho likvidaci nebo recyklaci (to stále ještě neznamená, že recyklován bude!).

Skutečnou ekoznačkou EŠV (ekologicky šetrný výrobek) jsou označeny některé vodou ředitelné barvy. Toto označení konkrétním výrobkům propůjčuje Agentura pro ekologicky šetrné výrobky (blíže na stránkách www.ekoznacka.cz). Pozor, výrobky obsahující včelí vosk mohou být nevhodné pro alergiky - i toto by mělo být na obalu zmíněno.

Ve vnitřním prostředí je nezbytné používat pouze přípravky pro toto prostředí určené! Normy pro nátěrové hmoty určené pro vnější prostředí jsou obecně méně přísné normy. Obsahují zpravidla agresivnější rozpouštědla (více těkavých organických sloučenin) a připouštějí i pigmenty s vyšším obsahem toxických sloučenin těžkých kovů (např. olovo, arsen). Při použití zbytku barvy „z plotu“ v domácnosti vystavujete zbytečně své zdraví nebezpečí. Žádné pigmenty ani sloučeniny nejsou 100% stabilní a postupně uvolňují látky (např. otěrem), které mohou být zdraví škodlivé.

Další zásadou je přesné dodržení technologie (návodu)doporučené výrobcem pro použití nátěrové hmoty. Jedná se zejména o dodržení teploty prostředí doporučené pro aplikaci a interval mezi jednotlivými nátěry. Při nižší teplotě se totiž může stát, že neproběhne žádaná reakce (zrání barvy), což může výrazně ovlivnit jak vlastnosti nátěru tak dobu uvolňování VOC z nátěru. Při předčasné aplikaci druhé vrstvy zase dochází k uzavření nevytěkaných látek pod nátěrem s důsledkem jejich dlouhodobého postupného uvolňování. Toto nebezpečí je paradoxně vyšší u vodou ředitelných barev, které VOC obsahují méně.

Natírat lze i čistým, přírodním, lněným olejem (=fermeží).

Nevhodné je naopak používat chemické prostředky na odstranění nátěrů (obsahují louhy apod.), vhodnější je, pokud to jde, materiál přebrousit.


Související odkazy


Legislativa

Všechny nátěrové hmoty musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Dále musí splňovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu, zejména:

Každá nátěrová hmota musí mít svůj certifikát (na požádání ho prodejce předloží) vydaný autorizovanou zkušebnou. Ta ověřuje deklarované vlastnosti výrobku (přilnavost, odolnost atd.) a také uvádí osvědčení o zdravotní nezávadnosti výrobu vydané Státním zdravotním ústavem. Nezávadnost výrobku pro děti do dvou let a pro styk s potravinami testuje Národní referenční centrum pro předměty běžného užívání (řídí se normou harmonizovanou s normami EU).

Každé rozpouštědlo musí mít vystaveno bezpečnostní list (ve smyslu zákona 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích), včetně klasifikace dílčích látek.


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica