Jak svolat shromáždění?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Právo, účast veřejnosti

Úvod

Shromáždění slouží občanům k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Na uspořádání shromáždění nepotřebujete povolení, stačí jej oznámit alespoň 5 dnů předem. Oznámení se podává zpravidla obecnímu úřadu. Úřad může do 3 pracovních dnů shromáždění zakázat, proti čemuž se můžete bránit žalobou k soudu.


Doporučujeme

  • Oznamte shromáždění alespoň 5 dnů předem (oznámení se zasílá písemně zpravidla obecnímu úřadu).
  • Informujte veřejnost o konání shromáždění.
  • Ujistěte se, že jste schopni zajistit pokojný průběh akce. Zajistěte pořadatele, kteří mohou na místě hlídat pokojný průběh shromáždění, případně požádejte o pomoc úřad nebo policii.


Podrobný popis problému

Shromáždění (demonstraci) může svolat občan starší 18 let nebo právnická osoba (např. spolek), dále jen “svolavatel”. Svolavatel i účastníci shromáždění se musí řídit zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. Svolavatel shromáždění musí jeho konání písemně oznámit (zpravidla obecnímu) úřadu (větší shromáždění se oznamují krajskému úřadu), a to tak, aby obecní úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů před plánovaným konáním.

V oznámení musí svolavatel uvést

  1. účel shromáždění, den a místo jeho konání a dobu zahájení; jde-li o shromáždění na veřejném prostranství, též předpokládanou dobu jeho ukončení;
  2. předpokládaný počet účastníků shromáždění;
  3. opatření, která provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem, zejména počet pořadatelů, které k organizaci shromáždění určí, a způsob jejich označení;
  4. má-li jít o pouliční průvod, výchozí místo, cestu a místo ukončení;
  5. jméno, příjmení a bydliště svolavatele, u právnické osoby její název a sídlo a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím jménem;
  6. jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele.
  7. má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

Po ukončení shromáždění jsou jeho účastníci povinni se pokojně rozejít. Je-li shromáždění rozpuštěno, jsou povinni neprodleně opustit místo shromáždění.

Účastníci shromáždění nesmějí mít u sebe střelné zbraně nebo výbušniny. Rovněž nesmějí mít u sebe jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví, lze-li z okolností nebo z chování účastníků usuzovat, že mají být užity k násilí nebo pohrůžce násilím.

Konání shromáždění není vázáno na souhlas úřadu. Úřad může shromáždění pouze zakázat, má-li za to, že nastal některý z důvodů, uvedených v § 10 zákona o právu shromažďovacím. O zákazu shromáždění musí úřad rozhodnout do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo shromáždění oznámeno. Proti rozhodnutí o zákazu shromáždění může svolavatel do 15 dnů od jeho doručení podat opravný prostředek k soudu.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Eva Pavlorková, 2014
Kontakt eva.pavlorkova@frankbold.org
Webové stránky ekoporadny Frank Bold