Jak vyhlásit místní referendum?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Právo, účast veřejnosti

Úvod

V místním referendu lze hlasovat o otázkách týkajících se tzv. samostatné působnosti obce, některé otázky jsou výslovně vyloučeny. Výsledek referenda je pro zastupitelstvo závazný. Referendum vyhlašuje zastupitelstvo buď z vlastní vůle, nebo na základě návrhu občanů. Návrh musí obsahovat řadu náležitostí (např. otázku, odůvodnění, vyčíslení nákladů) a musí být podpořen podpisy občanů. Počet podpisů závisí na velikosti obce.


Doporučujeme

 • Zvažte, jaký problém chcete referendem řešit a naformulujte otázku, na kterou lze odpovědět „ano“ nebo „ne“. Prověřte, že o dané otázce lze referendum konat.
 • Připravte návrh se všemi zákonnými náležitostmi a sesbírejte podpisy.
 • Podejte návrh s podpisovými listinami obci. Pokud zastupitelstvo referendum nevyhlásí, obraťte se na soud.


Podrobný popis problému

Místní referendum je formou přímého hlasování občanů obce o otázce z tzv. samostatné působnosti obce. Do té patří agenda, která se přímo dotýká života v obci, například nakládání s majetkem obce. Na rozdíl od většiny ostatních nástrojů (petic apod.) je výsledek referenda pro zastupitelstva závazný (pokud se zúčastní dostatečný počet respondentů).

Zákon výslovně uvádí, o čem referendum konat nelze, zejména nelze obec zavázat k tomu, aby určitým způsobem rozhodl její úřad ve správním řízení, ani k vydání obecně závazné vyhlášky (§ 7 zákona č. 22/2004 Sb.).

Návrh i podpisové listiny musí obsahovat řadu náležitostí, aby se jím muselo zastupitelstvo zabývat a referendum vyhlásit:

 • přesné určení území, na němž se konání referenda navrhuje
 • odůvodnění návrhu
 • odhad nákladů
 • přesné znění otázky
 • informace o přípravném výboru – jméno, příjmení a trvalý pobyt, datum narození a vlastnoruční podpis členů přípravného výboru
 • označení zmocněnce z členů přípravného výboru,
 • přílohu – podpisovou listinu s očíslovanými podpisovými archy
 • Podpisové listiny musí obsahovat:
 • vymezení území
 • znění otázky
 • jméno, příjmení a trvalý pobyt členů přípravného výboru
 • vlastnoruční podpisy oprávněných osob podporujících konání místního referenda a jejich jméno, příjmení, datum narození a adresu,
 • počet podporovatelů, je-li jich uvedeno na jedné listině více,
 • text upozornění pro podporovatele: „Ten, kdo podepíše vícekrát tentýž návrh na konání místního referenda nebo kdo podepíše podpisovou listinu, ač není oprávněnou osobou podle zákona o místním referendu, nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé údaje, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 3 000 Kč."


Počet potřebných podpisů záleží na počtu obyvatel obce:

 • do 3 000 obyvatel: 30 % oprávněných osob
 • do 20 000 obyvatel: 20 % oprávněných osob
 • do 200 000 obyvatel: 10 % oprávněných osob
 • nad 200 000 obyvatel: 6 % oprávněných osob

Návrh včetně podpisových archů přípravný výbor zašle obci. Zastupitelstvo by pak mělo referendum vyhlásit. V opačném případě se může přípravný výbor obrátit na soud.

Aby výsledek referenda byl platný, je třeba, aby se zúčastnilo alespoň 35 % oprávněných občanů. V referendu zvítězí ta varianta návrhu, pro kterou hlasovala nadpoloviční většina oprávněných občanů, kteří se referenda zúčastnili, a alespoň 25% všech oprávněných občanů.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Eva Pavlorková, 2014
Kontakt eva.pavlorkova@frankbold.org
Webové stránky ekoporadny Frank Bold