Jakou použít mechanizaci při kosení?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Zemědělství, zahrádkářství

Úvod

Nejšetrnějším způsobem sečení luk je ruční kosení. Vzhledem k rozlohám pozemků a nedostatku času se však většinou neobejdeme bez použití nejrůznější mechanizace.


Doporučujeme

  • Vždy zvolit tu pro dané možnosti k přírodě nejšetrnější variantu.
  • V případě, že kosíte plochy ve zvláště chráněných územích nebo jejich ochranných pásmech, tak se informujte o ochranných podmínkách a řiďte se plánem péče. S tím pomůže místně příslušná Agentura ochrany přírody a krajiny nebo správa CHKO nebo národního parku.


Podrobný popis problému

Co kosíme?

Vždy je potřeba vybírat takové prostředky, aby nedošlo ke zbytečnému poškozování luk či jiných ploch. Obecně tedy platí, že čím lehčí a šetrnější mechanizace, tak tím lépe. V některých případech je ovšem potřeba přistupovat ke kosení obezřetně:

Ve **zvláště chráněných územích** (maloplošných i velkoplošných) platí plány péče, které mohou určovat způsob a termín kosení s ohledem na zvláště chráněné druhy a typ biotopu. Například pro motýly je potřeba kosit mozaikovitě nebo v pásech, aby měli dostatek pastvy a také se stihly vylíhnout kukly. S ohledem na na zemi hnízdící ptáky je potřeba kosit až po vyhnízdění. Často se lokality nesečou plošně, ale každý rok je vynechána část plochy pro vysemenění rostlin a jako úkryt pro živočichy.

V ptačích oblastech soustavy NATURA 2000 mohou být termíny kosení omezeny nebo striktně určeny s ohledem na zde se vyskytující a hnízdící ptáky.

Na některých plochách je povinnost kosit ručně nebo prakticky bez mechanizace, někde je nutné trávu odvážet, jinde se zase ponechává jako mulč.

U některých území může být žádoucí mírné poškození travního drnu, aby konkurenčně zdatné trávy nevytlačily slaběji rostoucí druhy vázané na obnažené plošky.

O správném postupu pro daný biotop s typ louky vás informuje příslušné středisko Agentury ochrany přírody a krajiny Agentury ochrany přírody a krajiny nebo místně příslušná správa chráněné oblasti nebo národního parku.


Jak kosíme

Ruční sečení

Výhody - nejšetrnější k životnímu prostředí, žádné zplodiny, minimální zhutnění půdy a důsledky pro živočišnou populaci, možnost rychlé reakce na změnu podmínek, dobré obrůstání. Je nutné kosit v době, kdy je mokrá tráva (časně zrána, po dešti). Nevýhody - fyzická náročnost, pomalost, schopnosti a dovednost pracovníků. Jde o velmi levnou metodu, pokud je využita neplacená práce dobrovolníků. Obvykle se používá jen na menší plochy, případně na ohrožené lokality (vyžínání květnatých luk) nebo při obžínání výsadeb.

Malá mechanizace

Malá mechanizace je méně náročná na fyzickou práci, ale za strojem se musí chodit, tlak na půdu je malý, reakce na změnu podmínek je průměrná. Je lépe používat sekačky se čtyřtaktním motorem – méně škodlivin do ovzduší než dvoutakty. Na svažitých pozemcích je však z technických důvodů vhodnější dvoutakt; neplatí pro sekačky vyšších tříd , které mají kvalitnější motory.

Nejsou vhodné pro příliš členité pozemky - horizontálně i vertikálně. Malou mechanizaci můžeme dále rozdělit na:

  • s protiběžnými kosami
  • s kosou a prsty
  • s rotační lištou - jednobubnovou nebo dvoububnovou
  • křovinořezy (motorové kosy)

Protiběžné kosy mají nejkvalitnější sečení, ostrý řez, dobré obrůstání, vyžaduje však porost bez kamenů a krtinců, mohou mít větší poruchovost, nezahlcují se. Prstové kosy sečou poměrně kvalitně, ale horší než u protiběžných kos, drobné krtince nevadí, řez poměrně ostrý, menší poruchovost než protiběžné, při robustní konstrukci snesou i horší zacházení, popř. zanedbané pozemky.

Rotační bubnové sekačky mají nízkou poruchovost, jsou jednoduché na údržbu, ale poměrně nekvalitní řez, špatné obrůstání, krtince nevadí, kamení ničí nože. Dvoububnová se zahlcuje při větším množství hmoty, ale dělá lepší řádky než jednobubnová. Bubnové mají oproti lištovým větší negativní dopad na živočichy. Je nutné dbát vysoké bezpečnosti práce.

Křovinořezy mají tu výhodu, že umožňují sečení značně členitých pozemků s možností výskytu krtinců a náletu dřevin, nevýhodou je menší výkonnost, fyzická náročnost (výkonný křovinořez je poměrně těžký) a nebezpečné vibrace - požadují střídání obsluhy během dne, horší obrůstání.

Traktorové sekačky

  • přední
  • boční

Nevýhody - velký tlak na půdu, relativně malá svahová dostupnost, vyžaduje větší, málo členité plochy, traktorista nevidí, co seče, možnost posečení větších živočichů - zajíci, srnčata.

Výhody - velký výkon, malá poruchovost. Boční lištové sekačky se už delší dobu na trhu neobjevují, nyní jsou k dispozici pouze rotačky. Samochodné stroje

Nevýhody - poměrně velký tlak na půdu, vyžadují velké rovné plochy, svahová dostupnost větší než u traktoru, jde o drahý jednoúčelový stroj. Tlak na půdu je celkem přijatelný.

Výhody - veliká výkonnost, kvalitní sečení - protiběžné kosy nebo prstová lišta.

Horské modifikace z velkou svahovou dostupností dělají velmi kvalitní práci a jsou poměrně lehké, vyžadují však velmi kvalifikovanou obsluhu a jsou cenově těžko dostupné, poruchovost je vyšší než u traktorů.


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden