Jsou některé dřeviny zvláště chráněny?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ochrana přírody, krajina, zeleň

úvod

Máme dvojí formu zvláštní ochrany dřevin: zvláště chráněné druhy dřevin a památné stromy.


Podrobný popis problému

Zákon o ochraně přírody stanoví ještě dva případy, kdy mají stromy vyšší stupeň ochrany. Jsou to stromy zvláště chráněných druhů a památné stromy a stromořadí.


Zvláště chráněné druhy dřevin

Prováděcí vyhláška 395/1992 Sb. k zákonu o ochraně přírody a krajiny pravidelně aktualizuje přehled všech zvláště chráněných organismů na území ČR, tedy i dřevin. Druhová ochrana se ovšem dřevin dorůstajících stromové formy týká spíše okrajově. Aktuálně vyjmenované stromové dřeviny jsou: jeřáb krkonošský, muk český, tis červený a dub pýřitý. Dále mezi vyjmenovanými dřevinami můžete nalézt celou řadu keřů a nízkých keříků - celý seznam naleznete např. na webu Arniky nebo v aktuální vyhlášce. Režim ochrany takto vyjmenovaných druhů rostlin ustanovuje § 49 zákona č. 114/1992 Sb. ochraně přírody a krajiny.


Památné stromy

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody (pověřený obecní úřad) za památné stromy. Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji, dokonce i jejich ošetřování musí být prováděno se souhlasem orgánu ochrany přírody, který jejich ochranu vyhlásil. Je-li třeba památné stromy zabezpečit před škodlivými vlivy z okolí, vymezí pro ně orgán ochrany přírody, který je vyhlásil, ochranné pásmo, ve kterém lze stanovené činnosti a zásahy provádět jen s jeho předchozím souhlasem. Pokud tak neučiní, má každý strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace. Památné stromy však nejsou chráněny absolutně, výjimku ze zákazu lze povolit v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody.

Žádost o zpamátnění stromu může příslušnému orgánu ochrany přírody podat každý občan. Součástí žádosti musí být zdůvodnění, proč by měl strom být prohlášen za památný - například jeho stáří, vazba na významnou historickou událost, lokální příběh vázaný na strom a podobně. Dále žádost musí obsahovat souhlas majitele pozemku, na kterém strom roste.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Ing. Jana Vitnerová, 2014
Kontakt jana.vitnerova@arnika.org
Webové stránky ekoporadny Sdružení Arnika