Jsou některé dřeviny zvláště chráněny?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ochrana přírody, krajina, zeleň

úvod

Dřeviny (stromy i keře) rostoucí v lese je zakázáno poškozovat nebo kácet (kromě plánovaných nebo nahodilých zásahů správce lesa). Dřeviny mimo les jsou rovněž chráněny před poškozováním nebo kácením (intenzita ochrany se liší podle velikosti a místa, kde rostou). Kromě toho máme dvojí formu zvláštní ochrany dřevin: zvláště chráněné druhy dřevin a památné stromy.


Podrobný popis problému

Stromy obvykle patří majiteli pozemku. Jejich svévolné poškozování nebo kácení lze považovat jak za újmu na životním prostředí, tak za poškození cizí věci. Kácení stromů v lese řeší lesní zákon, kácení stromů mimo les je možné podle velikosti stromu a místa, kde strom roste. Více je téma popsáno v otázce Za jakých podmínek lze pokácet dřevinu rostoucí mimo les?.

Zákon o ochraně přírody stanoví ještě dva případy, kdy mají stromy vyšší stupeň ochrany. Jsou to stromy zvláště chráněných druhů a památné stromy a stromořadí.


Zvláště chráněné druhy dřevin

Prováděcí vyhláška 395/1992 Sb. k zákonu o ochraně přírody a krajiny pravidelně aktualizuje přehled všech zvláště chráněných organismů na území ČR, tedy i dřevin. Druhová ochrana se ovšem dřevin dorůstajících stromové formy týká spíše okrajově. Aktuálně vyjmenované stromové dřeviny jsou: jeřáb krkonošský, muk český, tis červený, dřín obecný a dub pýřitý. Kromě nich sem patří řádka keřů a keříků: lýkovec vonný, bříza trpasličí, jalovec obecný nízký, mandloň nízká, zimostrázek, rojovník bahenní nebo klikva obecná, ve které je na první pohled těžké odhalit dřevinu. Kompletní seznam obsahuje zmíněná vyhláška. V případě zvláště chráněných druhů je bez povolení zakázána jakákoliv manipulace s nimi, vykopávání, přesazování i sběr jejich plodů. Netýká se to samozřejmě kultivarů tisů nebo dřínů pěstovaných v zahradách.


Památné stromy

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody (pověřený obecní úřad) za památné stromy. Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji, dokonce i jejich ošetřování musí být prováděno se souhlasem orgánu ochrany přírody, který jejich ochranu vyhlásil. Je-li třeba památné stromy zabezpečit před škodlivými vlivy z okolí, vymezí pro ně orgán ochrany přírody, který je vyhlásil, ochranné pásmo, ve kterém lze stanovené činnosti a zásahy p rovádět jen s jeho předchozím souhlasem. Pokud tak neučiní, má každý strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace. Památné stromy však nejsou chráněny absolutně, výjimku ze zákazu lze povolit v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody.

Žádost o zpamátnění stromu může příslušnému orgánu ochrany přírody podat každý občan. Součástí žádosti musí být zdůvodnění, proč by měl strom být prohlášen za památný - například jeho stáří, vazba na významnou historickou událost, lokální příběh související s tímto stromem a podobně. Dále žádost musí obsahovat souhlas majitele pozemku, na kterém strom roste.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2021
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden STEP