Jste svědkem týrání zvířat, nalezli jste nalíčenou past, otrávené či postřelené zvíře, znáte osobu, která zvířata týrá?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Zvířata, divoká zvířata, ochrana zvířat

Úvod

Týrání zvířat je i dnes celospolečenský problém, který se děje v zákulisí života některých lidí. Konají ho obvykle psychicky nevyspělí jedinci na svých „mazlíčcích“, děje se ovšem i ve velkochovech. podle nového občanského zákoníku již nejsou věcí a mají v právním systému výrazně odlišné postavení s ohledem na to, že stejně jako člověk jsou živé bytosti a jejich život a příznivý vývoj je třeba chránit. Týrání zvířat je zakázáno zákonem č. 246/1992 Sb. na Ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů.


Doporučujeme

 • Máte-li podezření, že dochází k týrání zvířat, pro okamžitý zásah volejte:
  • Policii ČR (158) - policii volejte i v případě, že najdete zjevně utýrané mrtvé zvíře
  • Vaši místně příslušnou Krajskou veterinární správu
  • Obecní úřad / městský úřad, odbor životního prostředí.


Podrobný popis problému

Zákon na ochranu zvířat definuje utrpení jako stav zvířete, který je způsobený jakýmkoliv podnětem nebo zákrokem, kterého se zvíře nemůže samo zbavit a který u zvířete způsobuje bolest, zranění, zdravotní újmu anebo smrt. Zvíře také nesmí nikdo bez důvodu usmrtit. Výjimkou jsou hospodářská zvířata nebo nevyléčitelně nemocná, s genetickou či vrozenou vadou, případy, kdy zvíře bezprostředně ohrožuje člověka, výkon práva myslivosti a rybářství či usmrcení pokusného zvířete po skončení pokusu.

Za týrání se mj. považuje:

 • Nucení zvířete k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly.
 • Podrobování zvíře výcviku nebo veřejnému vystoupení anebo obdobnému účelu, je-li toto pro zvíře spojeno s bolestí, utrpením, zraněním nebo jiným poškozením, jakož i vychovávat, cvičit nebo účelově používat zvíře k agresivnímu chování vůči člověku nebo jiným zvířatům,
 • Omezování výživy a napájení zvířete z jiných než zdravotních důvodů.
 • Omezování bez nutnosti svobodu pohybu nutnou pro zvíře určitého druhu, pokud omezování způsobuje utrpení zvířete.
 • Provádění chirurgických zákroků za účelem změny vzhledu nebo jiných vlastností zvířete, a to i v případě, že by uvedené zákroky byly provedeny za použití prostředků pro celkové nebo místní znecitlivění, prostředků snižujících bolest nebo jiných metod, nejde-li o případy uvedené v § 7 odst. 3 a 4 (jde o kastrace, odrohování, zkracování zobáků apod.). Toto se nevztahuje na pokusná zvířata.
 • Chov zvířat v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení.
 • Zacházení se zvířetem, přepravování nebo pohánění způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání.
 • Používat k vázání nebo k jinému omezení pohybu zvířete prostředky, které zvířeti způsobují anebo lze předpokládat, že budou způsobovat, poranění, bolest nebo jiné poškození zdraví.


Pasti a odchytové pomůcky

Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání je zakázáno také lovit zvířata pomocí želez, ok, jestřábích košů, vrší na ryby, sítí a dalších pomůcek k odchytu, jedovatých návnad a jedů, pomocí výbušnin, luků a samostřílů. Těmito způsoby pytláci loví velmi často dravce (jestřáby, krahujce), sovy (výry) a malé šelmy (vydry, kuny).

V případě nálezu takovéto nelegální odchytové pomůcky volejte:

 • Na váš obecní/městský úřad, kde je zřízen odbor ochrany přírody (většinou k tomu pověřený obecní úřad s rozšířenou působností)
 • Strážce přírody (aktuální seznam stráží přírody ve vaší oblasti zjistíte na nejbližší místně příslušné obci s odborem životního prostředí nebo na Krajském úřadě)
 • Patřičnou správu chráněné krajinné oblasti


Pokud víte, že takto postižený je jedinec chráněný zákonem na ochranu přírody (ohrožený, kriticky a silně ohrožený živočich, dle vyhlášky 395/1992 Sb.) kontaktujte dále:

 • Místně příslušnou správu CHKO nebo národního parku
 • Místně příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny obce s rozšířenou působností
 • Místně příslušný krajský úřad


Investiční záměry

Pokud víte o záměru projektu, jehož realizace by mohla ohrozit populaci nebo zničit či poškodit stanoviště volně žijících živočichů či rostlin, kontaktujte:

 • Místně příslušnou správu CHKO nebo správu národního parku
 • Místně příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny obce s rozšířenou působností
 • V místě působící spolek se zaměřením na ochranu přírody a životního prostředí

I občan samotný se může zapojit do jednání týkajících se realizace záměru a vyjádřit svůj nesouhlas s projednávaným záměrem, který by mohl poškodit životní prostředí nebo ohrozit na životě určitou skupinu živočichů. Každý investiční záměr (projekt na výstavbu silnice, výrobní provozovny, supermarketu, výstavba či odbahňování rybníka, výstavba suchého poldru, ale i projednávání územního plánu nebo jeho změny) musí projít veřejným projednáváním. O projednávání a příslušných termínech se občan dozví na svém obecním úřadě a buď formou připomínkování min. do 15 dnů ode dne zveřejnění projednávaného záměru, nebo přímo na svolaném ústním projednávání sdělí své stanovisko k záměru.

Velké investiční záměry, jejichž dopad na okolí je značný (spalovny, chemičky, lomy, dálnice, přehrady apod.) se projednávají s veřejností vždy. Zapojení veřejnosti do procesu hodnocení vlivů na životní prostředí upravuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) ve znění pozdějších předpisů. Proces EIA slouží ke zjištění, nakolik bude zamýšlená stavba nebo činnost ovlivňovat přírodu, životní prostředí a život lidí. V přílohách zákona jsou vyjmenovány záměry, které se dle tohoto zákona posuzují. Proces EIA nepodléhá správnímu řádu, proti jeho výsledku se proto nelze odvolat ani jej nechat přezkoumat soudem. Stanovisko má navíc pouze doporučující charakter (není závazné). Ačkoliv ve většině případů správní úřady stanovisko při následných povolovacích řízeních (územní, stavební atd.) respektují, nemusí tomu tak být vždy. Tato situace je stejná jako v Evropské unii.


Legislativa


Další čtení

 • Svoboda zvířat Organizace zabývající se ochranou zvířat, ne/testováním na zvířatech, osvětou v této oblasti


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden STEP