Kdo hlídá kvalitu potravin v ČR?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ekospotřebitel, nakupování

Úvod

Kvalitu potravin hlídá v České republice státní kontrolní instituce: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, krajské hygienické stanice, Státní veterinární správa ČR a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Doporučujeme

  • Všímat si při nákupu, zda potraviny nemají prošlé datum spotřeby, zda není poškozený obal.
  • Při nákupu zboží na váhu si všímat, zda jsou dodržována hygienická pravidla.
  • V případě nalezení nekvalitního výrobku kontaktovat Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci.
  • V případě porušení hygienických pravidel v zařízeních veřejného stravování kontaktovat Krajskou hygienickou stanici.


Podrobný popis problému

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin. Kontroluje zejména zemědělské, potravinářské a tabákové výrobky v celém řetězci od výrobních podniků, přes dovozce, přepravce a velkosklady až po prodej v obchodní síti. Současně kontroluje dodržování podmínek skladování, dopravy a prodeje a požadavků na hygienickou nezávadnost provozů. Ústředí SZPI je v Brně a dále inspektoráty v Praze, Táboře, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Olomouci.


Krajské hygienické stanice (KHS), Státní zdravotní ústav a zdravotní ústavy

  • výkon státní správy a státního zdravotního dozoru - Krajské hygienické stanice
  • poskytování služeb - Státní zdravotní ústav a Zdravotní ústavy

Zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav jsou zdravotnickými zařízeními. Zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav jsou oprávněny zpracovávat za účelem přípravy podkladu pro tvorbu státní zdravotní politiky a sledování dlouhodobých trendů výskytu infekčních a jiných hromadně se vyskytujících onemocnění údaje o zdraví fyzických osob v souvislosti s předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění, ohrožení nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce, o expozici fyzických osob škodlivinám v pracovním a životním prostředí a o epidemiologii drogových závislostí a předávat je orgánům ochrany veřejného zdraví. Zdravotní ústavy sídlí v Ústí nad Labem a v Ostravě.

Krajské hygienické stanic (KHS) je orgánem ochrany veřejného zdraví. Má dozor nad dodržováním hygienických předpisů v zařízeních společného stravování a v restauracích, kontroluje osobní a provozní hygienu ve výrobnách potravin a v provozovnách prodávajících potraviny. Dále se zabývá hygienou pracovního prostředí. KHS jsou v každém krajském městě (a Praze) a její pobočky v bývalých okresních městech.


Státní rostlinolékařská správa (SRS)

Od 1. ledna 2014 přešla rostlinolékařská správa pod Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, do 31.12. 2013 fungovala jako samostatná Státní rostlinolékařská správa. K povinnostem patří zejména kontrola zdravotní nezávadnosti potravin rostlinného původu – kontroluje dodržování dobré praxe v ochraně rostlin, zejména při skladování, distribuci a používání rostlin a rostlinných produktů, dále registruje pesticidy a další prostředky ochrany rostlin, sleduje jejich účinnost a kontroluje dodržování podmínek jejich používání. Ústřední kontrolního a zkušebního ústav zemědělské sídlí v Brně, pobočky pak má v 72 bývalých okresních městech.


Státní veterinární správa ČR (SVS ČR)

Státní veterinární správa ČR ze zákona vykonává dozor nad zdravím zvířat, nad tím, aby nebyla týrána, nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu, nad ochranou našeho území před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů. Přímo i nepřímo tak zodpovídá za zdraví občanů. Ústředí SVS je v Praze, a dále funguje systém krajských a městských veterinárních správ a jejich poboček (v bývalých okresních městech apod.)


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Ing. Petr Ledvina, 2014
Kontakt petr.ledvina@veronica.cz
Webové stránky ekoporadny Ekologický institut Veronica