Kdo pokusy na zvířatech provádí a kontroluje?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Zvířata, divoká zvířata, ochrana zvířat

Úvod

Od roku 1994 veškeré pokusy na zvířatech eviduje a kontroluje mezirezortní Ústřední komise pro ochranu zvířat. Podle zákona č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, může pokusy na zvířatech provádět pouze akreditované uživatelské zařízení, resp. chovné dodavatelské zařízení, které získalo osvědčení. Orgánem opravňujícím činnost takovéhoto zařízení je Ústřední komise pro ochranu zvířat.


Doporučujeme

  • Pokud jste svědkem týrání zvířat, obraťte se na místní veterinární správu, obecní nebo městský úřad, v akutních případech na Policii ČR


Podrobný popis problému

Veškerá legislativa a omezení se vztahují pouze na pokusná zvířata definovaná zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání: "Pro účely tohoto zákona se rozumí pokusným zvířetem živý obratlovec, s výjimkou člověka, včetně samostatně se živících larválních forem a plodů savců od poslední třetiny jejich běžného vývoje, který je nebo má být použit k pokusům; za pokusné zvíře se považuje také zvíře, které je v ranějším stadiu vývoje, než je stadium samostatně se živících larválních forem a plodů savců od poslední třetiny jejich běžného vývoje, pokud má být zvířeti umožněno žít nad rámec tohoto stadia vývoje a v důsledku prováděných pokusů je pravděpodobné, že po dosažení tohoto stadia vývoje je postihne bolest, utrpení, strach nebo trvalé poškození. Za pokusné zvíře se považují také živí hlavonožci."

A pokusem se podle téhož zákona rozumí: "Pro účely tohoto zákona se rozumí pokusem jakékoli invazivní či neinvazivní použití zvířete pro pokusné nebo jiné vědecké účely se známým nebo neznámým výsledkem nebo pro vzdělávací účely, které může zvířeti způsobit bolest, utrpení, strach nebo trvalé poškození nejméně o intenzitě odpovídající vpichu jehly podle běžné veterinární praxe. Pokusem se rozumí rovněž jakýkoli způsob jednání, který má nebo může vést k tomu, že se zvíře narodí nebo vylíhne nebo že vznikne a je zachována geneticky modifikovaná linie zvířete v takovém stavu; usmrcení zvířete pouze pro využití jeho orgánů nebo tkání se za pokus nepovažuje."

Za pokusy rovněž nejsou považovány běžná veterinární péče, schválené chovatelské postupy (např. kastrace) apod.

Pokusy na zvířatech mohou provádět pouze akreditovaná zařízení na základě oprávnění, které specifikuje počet a druh použitých zvířat, způsob chovu, jejich původ, postup prováděných pokusů a způsob usmrcení nebo dalšího nakládání se zvířaty po pokusech. Nutné je také prokázat odbornou způsobilost pracovníků. Všechny žádosti posuzuje resortní komise. Předem je potřeba posoudit, zda pro zamýšlený pokus (demonstraci) neexistuje validovaná alternativní metoda podle Evropské společnosti pro alternativní metody ECVAM - pokud ano, není možné pokusy provádět.

Každé akreditované zařízení, které má oprávnění k provádění pokusů na zvířatech je povinno vést evidenci všech prováděných pokusů, včetně zdůvodnění použití druhu i množství zvířat a testovací metody. Přehled provedených testů je každoročně zveřejňován ve zprávě Státní veterinární správy ČR - Program ochrany zvířat.

Dozor nad správnou péčí o zvířata a plněním podmínek uložených v povolení k pokusům má Státní veterinární správa.


Související odkazy

Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Mgr. Renata Placková, 2014
Kontakt renata.plackova@ekoporadna.cz
Webové stránky ekoporadny Síť ekologických poraden STEP