Kdo povoluje kácení dřevin?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Ochrana přírody, krajina, zeleň

Úvod

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydávají obecní a městské úřady, nebo úřady městských částí, případně správy národních parků. V některých případech zákony umožňují kácet bez povolení.


Podrobný popis problému

Kácení ve městech a obcích

Správním orgánem, který o žádosti o kácení rozhoduje, je vždy obecní úřad obce I. stupně v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti. V praxi to tedy jsou obecní a městské úřady. Ve statutárním městě rozhoduje magistrát, ale tam, kde došlo na základě statutu k přenesení kompetence, povolují kácení stromů městské části.

O povolení ke kácení nikdy nerozhodují orgány vykonávající samosprávu – např. zastupitelstvo nebo starosta obce. Fakticky může vykonávat agendu obecního úřadu starosta, který je v jeho čele. Formálně ovšem povolení vydává obecní úřad, což se projeví také v záhlaví rozhodnutí a v označení všech listin vyhotovených obecním úřadem ve správním řízení.


Kácení v chráněných územích

O stromech rostoucích mimo les na území národních parků (NP) a chráněných krajinných oblastí (CHKO) rozhoduje jejich správa. V ochranných pásmech NP nebo CHKO povolují kácení orgány popsané v předchozím odstavci, pokud si příslušné správy jejich působnost nevyhradí. Kácení stromů v maloplošných zvláště chráněných územích (národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky a jejich ochranná pásma) mimo velkoplošná chráněná území (neleží uvnitř NP nebo CHKO) povolují rovněž obce I. stupně.


Kdy lze kácet bez povolení

  • Při kácení, která jsou řízena jinými předpisy (energetický zákon, zákon o vodách, zákon o drahách a pozemních komunikacích)
  • Ve vojenských újezdech
  • V případě bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo škody na majetku
  • Podměrečné dřeviny, tedy stromy s obvodem kmene menším, než 80 cm ve 130 cm výšky
  • křoviny do celkové rozlohy menší, než 40m2
  • dřeviny pěstované na plantážích
  • Pro kácení na soukromém pozemku. Musí se však jednat o plně oplocený pozemek u obytné budovy.
  • Pro kácení v tzv. oznamovacím režimu


Odvolání

Pro obecní úřady povolující kácení jsou odvolacím orgánem krajské úřady nebo správy NP/CHKO u kácení v ochranných pásmech NP, na území CHKO a v ochranných pásmech CHKO. Odvolacím orgánem pro správy NP/CHKO je Ministerstvo životního prostředí (příslušný odbor výkonu státní správy). Pro doplnění přehledu kompetencí lze uvést, že řízení o uložení pokuty za nepovolené kácení dřevin podle § 87 nebo § 88 zákona o ochraně přírody vedou místně příslušné obce s rozšířenou působností (obce III. stupně) a na území NP, CHKO a v jejich ochranných pásmech správy NP/CHKO. Pokutu může uložit také Česká inspekce životního prostředí, pokud zahájí řízení dříve (alespoň den předem) než vyjmenované orgány.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Ing. Jana Vitnerová, 2014
Kontakt jana.vitnerova@arnika.org
Webové stránky ekoporadny Sdružení Arnika