Kdy se spolek může účastnit správních řízení?

Z ekoporadna.cz - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

← zpět na Právo, účast veřejnosti

Úvod

Pokud má mít spolek právo účastnit se správních procesů k ochraně přírody a krajiny, musí být splněno několik důležitých podmínek: 1) musí mít právní subjektivitu (tzn. jde o spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku), 2) hlavním posláním spolku musí být podle stanov ochrana přírody a krajiny, 3) musí podat k příslušným orgánům státní správy žádost, aby bylo informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny 4) a konečně – musí se přihlásit do řízení do 8 dnů po jeho zahájení.


Doporučujeme

  • Ověřte, že mezi hlavními cíli spolku máte uvedenu ochranu přírody a krajiny.
  • Vytipujte (například dle agendy uvedené na webových stránkách) úřady, u nichž se budete chtít účastnit správních řízení (typicky stavební úřad pro řízení k povolování staveb, odbor životního prostředí obecního úřadu pro řízení o povolení kácení apod.). Zašlete těmto úřadům žádost o informace o zahajovaných správních řízeních. Nezapomeňte ji věcně a místně specifikovat.
  • Kontrolujte alespoň jednou týdně i úřední desky, úřad vás nemusí informovat poštou.
  • V případě, že je zahájeno řízení, kterého se chcete účastnit, oznamte to písemně (poštou) úřadu do 8 dnů.
  • Každý rok žádost o informování zašlete úřadu znovu.


Podrobný popis problému

Právo spolků účastnit se správních řízení vyplývá z § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Týká se to pouze spolků, jejichž hlavním cílem (posláním) je dle stanov ochrana přírody a krajiny. Spolky musí na každý úřad, u nějž se chtějí účastnit správních řízení, zaslat žádost být informováni o zahajovaných správních řízeních.

Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně a je nezbytné, aby byla obnovována. Žádost musí být věcně a místně specifikována. To znamená, že v žádosti musí být uvedeno nejen údaje o spolku s odkazem na stanovy, ale například i určení, že spolek požaduje být informován o všech řízeních ve věcech ochrany přírody a krajiny (věcná specifikace), která budou vedena ve správním obvodu toho kterého správního úřadu (místní specifikace). Je tedy třeba přesně určit území, které daný spolek zajímá, a vymezit záměry, o kterých chce být spolek informován.

Žádost o informování se zpravidla podává na příslušný stavební úřad, obecní (městský) úřad, pověřený obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností (ve velkých městech na magistrát a příslušný úřad městské části) a krajský úřad, a to na příslušné odbory těchto úřadů (zpravidla odbor životního prostředí, výstavby, územního plánování či regionálního rozvoje, dopravy apod.), dále pak na regionální pobočku České inspekce životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí ČR. Dle zájmu se žádost podává i na další orgány státní správy (báňské úřady apod.). Pokud spolek splní tyto podmínky, správní orgány ho musí o takových řízeních informovat.

Úřad vás také může informovat zasláním zprávy do datové schránky, pokud si ji zřídíte. Prostřednictvím datové schránky poté s úřadem můžete komunikovat i v průběhu řízení. Schránka má řadu výhod, například není nutné chodit na poštu, její použití je zdarma, můžete se připojit a zaslat úřadu dokument z jakéhokoli místa s připojením k internetu apod. (na rozdíl od e-mailu přitom nemusíte poté potvrzovat zprávu i dopisem). Platí zde však tzv. fikce doručení – po 10 dnech se dokument doručený do datové schránky považuje za doručený, ať už si schránku otevřete nebo ne. Zprávy se v datové schránce také po 90 dnech automaticky mažou.

Některé úřady informují spolky poštou nebo e-mailem, některé pouze na úřední desce – je tedy nezbytné sledovat i úřední desky. Spolek, který podal výše popsanou žádost je oprávněn účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů od zahájení řízení orgánu státní správy, který řízení zahájil.


Související odkazy


Legislativa


Další čtení


Autor a rok revize Eva Pavlorková, 2014
Kontakt eva.pavlorkova@frankbold.org
Webové stránky ekoporadny Frank Bold